งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 092
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงมานิสา    ไชยภู
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บึงบัว
3. เด็กหญิงอธิฐิญา    โภชภัณฑ์
4. เด็กหญิงรีวิว    ถิ่นวาสนา
5. เด็กหญิงจารวี    ศรีธาตุ
1. นางกัลยาณี    ภูมูลมี
2. นางบุษญา    ภูลายยาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................