งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายรวิพล    พันกจัด
2. เด็กหญิงกัลยา    ภูธงไชย
3. เด็กหญิงวิภาวี    ภูบุญศรี
1. นางจุรีรัตน์    ถิ่นโสภณ
2. นางเลิศพร    บุญศรไชย
2 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายณพวุฒิ    อเนกวิชนกุล
2. เด็กหญิงทิวา    บุบผาโกสุม
3. เด็กหญิงภัทรวดี    พิยะ
1. นางคนึงนิตย์    บุระสิทธิ์
2. นางสาวหทัยกาญจน์    ศรีชาติ
3 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน 1. เด็กหญิงจีระนันท์    การประไพ
2. เด็กชายพันกร    ผลบุลภ
3. เด็กชายวุฒินันท์    ด้วงคำจันทร์
1. นางสาวกาญจนา    การสง่า
2. นางอรวรรณ    บุญสนาม
4 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงจันทกานต์    ทิพย์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ลัดนิล
3. เด็กหญิงปสุดา    ภานุรักษ์
1. นางกัลยาณี    ภูหวล
2. นางนงรัตน์    ทิวะสิงห์
5 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงนภัสสร    เหมือนสิงห์
2. เด็กหญิงรัชนีกร    คะอังกุ
3. เด็กหญิงรัชนีภรณ์    คะอังกุ
1. นางชุติมา    กำนาดี
2. นางนวลผจง    ภูจอมรัตน์
6 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงชลธร    เยาวเรศ
2. เด็กหญิงธนัชชา    นาทองคำ
3. เด็กหญิงมานิดา    ภูมิภักดิ์
1. นางสาวรจนา    อินทะพงษ์
2. นางสาวอาภาพร    ทันภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................