งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงกวินธิดา    สมปอง
2. เด็กหญิงจิราพร    ถมภิรมย์
3. เด็กหญิงชลิตา    ภูขมัง
4. เด็กหญิงพิมลดา    แซ่เตียว
5. เด็กหญิงดลยา    คำประเทือง
6. เด็กชายรัชชานนท์    แก้วไชยยะ
7. เด็กชายศุภกรณ์    เรือนคำ
8. เด็กหญิงสกุลกาญจน์    พงษ์คำ
9. เด็กหญิงอรจิรา    ยะโส
10. เด็กหญิงโสมผกาสินธุ์    พิลาแดง
1. นางจำรูญลักษณ์    เลิศจุลัศจรรย์
2. นายพัฒนา    ศรีโสภา
2 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงมีนา    ศรีชะตา
2. เด็กหญิงวาสนา    นาสมภักดิ์
3. เด็กหญิงสุกานดา    ปักเขมายัง
4. เด็กหญิงอัยยา    ประสิทธิเวชานนท์
5. เด็กชายกฤษฎา    อสุรา
6. เด็กหญิงญาดา    ประสิทธิเวชานนท์
7. เด็กหญิงณัฐนิช    กรมเกตุ
8. เด็กชายทักษิณ    มะลิฉิม
9. เด็กหญิงกิตติยา    กล่อมปัญญา
10. เด็กชายกิตติกร    มธุรส
1. นายทินกร    อรัญโชติ
2. นายวุฒิกุล    ศรีชะตา
3. นายสุทัศน์    สินธุชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................