งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงฐานิตา    ชำนาญหัตถ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    พลยะเรศ
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร    เซ่งจัน
1. นางสิรินาฎ    บาลลา
2. นางอนงค์    นาสมบัติ
2 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงชนากานต์    สามารถกุล
2. เด็กหญิงมณิภา    โมฆรัตน์
3. เด็กหญิงรวิพร    ถิตย์ถนอม
1. นางสาววิภาดา    คันศิลป์
2. นางเปลมใจ    ถิ่นแสนดี
3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงปภัสรา    เรี่ยมไทสง
2. เด็กชายวีรวัฒน์    ภูแสนศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยา    เคนตา
1. นายตันติกร    ดอนเหนือ
2. นางพิสมัย    ดอนสมจิตร
4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงสุนิสา    สุนทรไชย
2. เด็กหญิงอรจิรา    ประพันธ์ศิริกุล
3. เด็กหญิงอรนุช    อุ่นรัตน์
1. นางมะลิ    โลหะมาศ
2. นางสาวอมรรัตน์    สุริยะบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................