งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ทองมี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    โดรณ
3. เด็กชายนนทรี    พันธ์สะอาด
4. เด็กหญิงกมลชนก    ก้อนวิมล
5. เด็กหญิงประภา    พันธ์รักษ์
6. เด็กหญิงณัฐวิภา    อิ่นเรือง
7. เด็กหญิงณัฐริกา    ฉายพล
8. เด็กชายธีรดนย์    ภูคงสด
9. เด็กหญิงอธิฐิญา    โภชภัณฑ์
10. เด็กหญิงกิตติยา    คำนาดี
1. นางกัลยาณี    ภูมูลมี
2. นางนวลจันทร์    จันทะคาม
3. นางสาวเนาวรัตน์    ฆารสมบูรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................