งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สามชัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    มูลเหลา
2. เด็กหญิงสุธามาศ    ทาบุเรศ
3. เด็กหญิงกิตติวรา    พิณสา
1. นายทองสูรย์    แทนชิน
2. นางบรรจง    แทนชิน
2 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ทิพอาสน์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ไชยชิต
3. เด็กหญิงอรุณพร    ชูศรีวัน
1. นางประไพ    แดนดงยิ่ง
2. นางภักษร    จันทะคัด
3 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงเกษมณี    สรศรี
2. เด็กหญิงปรียานุช    ภูนาแก
3. เด็กหญิงศรัญญา    ชาดำ
1. นางสาวรัตนา    มะเสนา
4 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงจรรยพร    วงมะลัย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    แซ่โค๊ว
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ไชยพิเดช
1. นางกัลยาณี    ภูหวล
2. นางนงรัตน์    ทิวะสิงห์
5 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงนุชสรา    เพาะบุญ
2. เด็กหญิงปรียา    ดลรักษ์
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์    สุขภิบาล
1. นายทองดี    ดลแม้น
2. นางโสภิต    จุฑาศรี
6 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงนันธิญา    นันภักดี
2. เด็กหญิงปวีณา    ชิณฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิยดา    บูรณะพล
1. นายกำจัด    รังวิจี
2. นางอาภรณ์    น้อยวิลาศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................