งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สามชัย 1. เด็กชายนัทธพงศ์    คำมะพา
2. เด็กชายณัฐศักดิ์    พรมผุย
3. เด็กชายณรงค์พล    เกื้อกูล
4. เด็กชายสรยุทธ    แก้วยศ
5. เด็กชายชโนดม    ราชสำเภา
6. เด็กชายมารุต    หนีแสงใส
7. เด็กชายศุภกร    ประทุมมัง
8. เด็กชายสุรพัศ    ฉายสถิตย์
1. นายกิติพงษ์    แก่นพุฒ
2. นายจุฑาพล    เจนนามแก้ว
3. นายติราวัช    ปรีจำรัส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................