งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 516
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย 1. นายฤทธิเดช    แสงพรหม
1. นางสุทธิวรรณ    ขันศรี
2 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กชายนวมินทร์    ภูแข็ง
1. นายประดิษฐ์    ดอนสมจิตร
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ดอนจาน 1. นางสาวอรอุมา    การฟุ้ง
1. นายพินิจ    เปานาเรียง
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน 1. เด็กหญิงวิภาดา    บุตรสาวิเศษ
1. นางทิพยาภรณ์    อนันต์เอื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................