งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 515
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายพิชิต    มงคลพันธ์
2. เด็กชายเมธัส    กิตติกา
1. นางสาวนุจรินทร์    มาตา
2. นางสาวสุภาพร    ปรางทอง
2 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. นางสาววรญา    ภูทองแหลม
2. นางสาวนภาภรณ์    โพธิ์คำ
1. นางอุษา    ลำลอง
2. นายแสงปัญญา    ลำลอง
3 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. นางสาววรญา    ภูทองแหลม
2. นางสาวนภาภรณ์    โพธิ์คำ
1. นางอุษา    ลำลอง
2. นายแสงปัญญา    ลำลอง
4 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายนิติธร    สารบุญเรือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    พิมโคตร
1. นางประภาศรี    วันอุทา
5 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายชานนท์    ศิริบรรณ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์    มูลวันดี
1. นางสาวรัศมี    ปัญญา
2. ดร.เกษร    แสนศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................