งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 514
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย 1. เด็กหญิงวารุณี    ทะยะสุทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณิดา    นาทองถม
1. นายบวร    จรัสแผ้ว
2. นางมธุรดา    ศรีเครือดง
2 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สามชัย 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์    คำอ้ายล้าน
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    รูปสะอาด
1. นางลักคณา    นครชัย
3 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน 1. เด็กชายธีรภพ    มูลมาก
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    โพธิศาลาแสง
1. นายวรโชติ    สินธุศิริ
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน 1. เด็กชายภานุพงษ์    ทองลินัน
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ภารสุวรรณ์
1. นางทิพยาภรณ์    อนันต์เอื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................