งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 513
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กหญิงอรยา    ภาคกินนร
2. เด็กหญิงมานิดา    บุญสร้อย
1. นางสาวกชมาส    สำราญวงค์
2. นางสาวพิไล    ดลอารมณ์
2 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน 1. เด็กหญิงสุนารี    วรรณชู
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    คำเรือง
1. นางสาวปวีณา    ไร่ไสว
3 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน 1. เด็กหญิงสุนารี    วรรณชู
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    คำเรือง
1. นางสาวปวีณา    ไร่ไสว
4 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงสุกานดา    การก่ำ
2. เด็กชายจตุพล    ไกรวรรณ
1. นางมนัสวรรณ    ผาลาโห
2. นางวิไลกุล    บุญจันทร์ศรี
5 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายเกริกชัย    คำประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราพร    พันธ์สถิต
1. นายบุญมี    เหมกุล
2. นางสาววิภา    บุญแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................