งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 512
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงชนิดา    ชินรัตน์
2. เด็กหญิงรัตติยา    ไชยคำนวน
1. นางสาวปฏิธาร    จันประทัด
2. นางสิรินาฎ    บาลลา
2 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงพรชนก    โพนชัยแสง
2. เด็กหญิงสุภาพร    ยุบลพันธุ์
1. นางปิยภา    คงสิบ
2. นางไกรสร    สุขบรม
3 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กหญิงวรารัตน์    บุตรศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ธิรา    เที่ยงตรง
1. นางกฤษณา    คำโพธิ์จันทร์
2. นางพัชรา    ปรีดี
4 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงสิริรักษ์    กุหลาบทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร    บัวเสนา
1. นายสุริยา    ยุบลไสย
5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงอนัตตา    พันธ์พิบูลย์
2. เด็กหญิงอรดี    สมมิตร
1. นางญานิศา    วิเชียรเพริศ
2. นางนงนาถ    แฝงศรีคำ
6 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงชุติมา    เฉิดเจือ
2. เด็กหญิงวัชรากร    เฉิดพันธ์
1. นางสาวทันยารัตน์    บุญเทียบ
2. นางสาวนุชจรินทร์    เฉิดทรัพยฺ์
7 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงผกามาศ    อรัญเวศ
2. เด็กหญิงลดา    เห็มสมัคร
1. นางวิไลวรรณ    จันทะเสน
8 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา    ลุนบง
2. เด็กหญิงอริสรา    นามวงษา
1. นายประเสริฐ    ศรีประโชติ
2. นางสุนันทา    หันชัยศรี
9 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงนิภัทรา    สายสินธุ์
2. เด็กหญิงวรินทิพย์    อุ่นศิริ
1. นางจิราภา    อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
10 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงนิภัทรา    สายสินธุ์
2. เด็กหญิงวรินทิพย์    อุ่นศิริ
1. นางจิราภา    อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................