งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย 1. เด็กหญิงพรธิดา    คำแสนโคตร
2. เด็กชายพิทักษ์    ภูโททิพย์
1. นางประภา    ยี่สารพัฒน์
2. นายสมชาย    เลิศมงคล
2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงจินดา    ภูคงน้ำ
2. เด็กชายสร้างไพร    ดิษฐกุล
1. นางพิสมัย    นาสมใจ
3 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงปิยาพร    ยุบลชู
2. เด็กหญิงสุจิตรา    สุภาเรือง
1. นางกนกทิพย์    นนทภา
2. นางปิยภา    คงสิบ
4 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายภัทราวุธ    ทองเจริญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี    โคตา
1. นางสาวกานตวดี    กมล
2. นางถนอมศรี    สิทธิจินดา
5 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กชายนรบดี    เขจรรักษ์
2. เด็กหญิงรัชนี    จันทะมิตร
1. นายณชย    ไทยทอง
2. นางสาวสุพรรณ๊    อรัญสาร
6 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน 1. เด็กหญิงกัญยา    คำเรือง
2. เด็กหญิงชลธิชา    ลาบุญ
1. นางสาวศรีวัณณา    คำเสนาะ
2. นางสุกัญญา    เกษมเศรษฐ
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กชายกรวิชญ์    ภูโอบ
2. เด็กหญิงณัฐมน    เยี่ยมสมบัติ
1. นายอภิรักษ์    จุลบุรมย์
8 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงปานไพริน    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงภคพร    ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
1. นางสาววิภวัฐ    นาชัยเพชร
9 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายธนกฤต    ตาลพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา    สมคะเน
1. นางจิราภา    อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
10 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายธนกฤต    ตาลพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา    สมคะเน
1. นางจิราภา    อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................