งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 510
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พรมรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พรมเทศ
1. นางมธุรดา    ศรีเครือดง
2. นางสาวอรนุช    เฉยฉิว
2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายนพฤทธิ์    ถิตย์ประเสริฐ
2. เด็กชายรัชพล    ชัยสวัสดิ์
1. นางมะลิจันทร์    วิจรุณหล้า
2. นายวิสิฐศักดิ์    อารีเอื้อ
3 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายชวกร    สะจันดา
2. เด็กหญิงศรัญญา    ปัญญา
1. นางปราณี    เพิ่มสิน
2. นางปิยภา    คงสิบ
4 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กชายอภิรักษ์    กุลาศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บรรพกลม
1. นายธนพล    ศิริภักดิ์
2. นางรัตนาภรณ์    ไชยโคตร
5 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    สร้อยจักร
2. เด็กหญิงอริสา    วรรณญาติ
1. นางสาวพัชรา    บำรุง
2. นายสมเกียรติ    ภาโสม
6 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    สร้อยจักร
2. เด็กหญิงอริสา    วรรณญาติ
1. นางสาวพัชรา    บำรุง
2. นายสมเกียรติ    ภาโสม
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กชายบดินทร์    พิมพิสัย
2. เด็กชายสุทธิพจน์    ภูอาบอ่อน
1. นางสาวจุฑามาศ    นาสมจิตร
2. นางสาวปัทมาภรณ์    พูลสมบัติ
8 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงกาญจนา    จันทะพาหะ
2. เด็กชายรัชชานนท์    ตรีกามน
1. นางรัชนีกร    ศิริกุล
9 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงสรัญญา    คะหาราช
2. เด็กหญิงโยษิตา    นาคแท้
1. นางพรรณี    ช่วยรักษา
2. นายวิมล    ช่วยรักษา
10 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายอรรณพ    ระบุดดา
2. เด็กหญิงอรัญญา    ณะตะวัน
1. นายประเสริฐ    ศรีประโชติ
2. นางสุนันทา    หันชัยศรี
11 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายนนทวัฒน์    เดชอุดม
2. เด็กชายอดิสร    จันทะลา
1. นายธงชัย    พันอุสาห์
2. นางสุปรียา    พันอุสาห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................