งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สามชัย 1. เด็กชายชนะชัย    สิทธารถธรรม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    อุปไชย
3. เด็กชายอนุวัฒน์    แสนมนตรี
4. เด็กชายภูมิพัฒน์    พิลาเคน
5. เด็กชายพรเทพ    แสนเฮ้า
6. เด็กชายธนธร    แสงวิเศษ
1. นายจุฑาพล    เจนนามแก้ว
2. นายชววิท    นาเทียมเขต
3. นายติราวัช    ปรีจำรัส
2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ปาดรอด
2. เด็กชายพีระพัฒน์    ไชยคำมิ่ง
3. เด็กชายวรายุส    ไสวเนาว์
4. เด็กชายศิรศักดิ์    ทางพุดชา
5. เด็กชายอัครพงษ์    จำปาลา
6. เด็กชายธนวัฒน์    คะเชนทร
1. นายสรรเพชร    ดอนเงิน
2. นายสราวุฒิ    แทนสม
3. นางสุพรรณี    ภูอ่อนศรี
3 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายประภากร    ญาณบุญ
2. เด็กชายเอกรัตน์    จำเริญสัตย์
3. เด็กชายพงศกร    หอมสมบัติ
4. เด็กชายวัชรินทร์    จำเริญสาย
5. เด็กชายศิวกร    ชัชวาลย์
6. เด็กชายปรเมศวร์    คำหงษ์ษา
1. นายทวี    เรืองเสนา
2. นางศรีอัมพร    เรืองเสนา
3. นายสุรพล    พานะวาน
4 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายกีรติ    ฉายรัศมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ภูต้องศรี
3. เด็กชายธนภัทร    ศรีแก้ว
4. เด็กชายวัชรพล    ไร่สงัด
5. เด็กชายศิวกร    โพธิ์สระคู
6. เด็กชายณัฐกรณ์    นันวิจิตร
1. นายประเสริฐสิทธิ์    ทองวิจิตร
2. นายสุวิทย์    สลุงใจดี
3. นายอภิชาต    มหาแสน
5 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายกิตติพงศ์    สิงหามาตร
2. เด็กชายกิตติภณ    โสรพันธุ์
3. เด็กชายนิติกร    ขันผง
4. เด็กชายพานิช    ซ่อนกลิ่น
5. เด็กชายสิงขร    นิยมวงษ์
6. เด็กชายศุภกร    เรืองไธสง
1. นายชุมชัย    ทิวะสิงห์
2. นายธีรพงศ์    แสงกล้า
3. นายศราวุธ    เกลี้ยงรส
6 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กชายศราวุุฒิ    แน่นอุดร
2. เด็กชายสุวัชชัย    คำพันธ์ยิ้ม
3. เด็กชายทักษิณ    เพชรด่านเหนือ
4. เด็กชายปิยะพงษ์    ทองเจือ
5. เด็กชายภานุพงศ์    แก้วสารี
6. เด็กชายวันวิชัย    บุษสาวงษ์
1. นายธวัชชัย    เครือศรี
2. นายมนตรี    วงค์หิน
3. นายวัฒนศักดิ์    โคตะวินนท์
7 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ 1. เด็กชายชาญณรงค์    ระดาทอง
2. เด็กชายธีรพงษ์    ภักดี
3. เด็กชายจิรภัทร    ศรีอ่่อน
4. เด็กชายศิริวรรธน์    สุมาลี
5. เด็กชายเจมส์    กองอุดม
6. เด็กชายเจษฎา    สัมมาชีพ
1. นางณภัทร์พร    อรัญเวศ
2. นางวิภาดา    โพธิกุดไสย
3. นายสมจิตร    ชูศรีวาส
8 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร)
9 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ดอนจาน 1. เด็กชายกฤษฎา    สิทธิเสนา
2. เด็กชายจักรพรรดิ    ภารเจิม
3. เด็กชายพิทักษ์    พาทา
4. เด็กชายวชิราวุฒิ    โชตศรี
5. เด็กชายวรศิลป์    ผลเจริญ
6. เด็กชายสิทธิชัย    สมัย
1. นายพินิจ    เปานาเรียง
2. นายวิชิต    ชานนท์
3. นายเสรีย์    บุญพันธ์
10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    หัตถนิรันดร์
2. เด็กชายธนกร    ฆารไชย
3. เด็กชายชัชพงศ์    วรรณหอม
4. เด็กชายศวัสชยุติ    จันทร์สว่าง
5. เด็กชายอดิศร    สุภานนท์
6. เด็กชายเฉลิมชัย    ศรีภพ
1. นายสุรศักดิ์    วรรณศิลป์
11 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายจิรายุ    โคตะนนท์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    ไชยปัญญา
3. เด็กชายพงศธร    หลาบสุภา
4. เด็กชายณัฐพงษ์    ภูเด่นแดน
5. เด็กชายชูเกียรติ    ฆารเจริญ
6. เด็กชายอัครินทร์    แวงยางนอก
1. นางกิ่งแก้ว    โรมประเสริฐ
2. นายวิทยา    ภูผาลา
12 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาคม กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายจีรวัฒน์    บัวกฎ
2. เด็กชายชยพัทธ์    คำคุ้ม
3. เด็กชายปรเมศว์    รัตนปกรณ์
4. เด็กชายพรพินิต    หัดรัดชัย
5. เด็กชายวัชรพล    สมุทรเสน
6. เด็กชายเตวิช    จิตราช
1. นายประยุธ    หรพริ้ง
2. นายประสาน    วันชูเสริม
3. นายสมเดช    วันชูเสริม
13 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายปารเมศ    สารจันทร์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์    บุญถูก
3. เด็กชายพิทักษ์    ศักดิ์วงค์
4. เด็กชายศุภชัย    เรืองอุไร
5. เด็กชายสุทธิพงศ์    สุทธิทรัพย์
6. เด็กชายเอกศิษฎ์    จันชุน
1. นายจันทา    มูลต้น
2. นางสาวทวีนันท์    พันอุสาห์
3. นางอำพล    มูลต้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................