งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย 1. เด็กหญิงนิศานาถ    นาสมศรี
1. นางมธุรดา    ศรีเครือดง
2 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงสุธีรา    ยุบลภาส
1. นางปิยภา    คงสิบ
3 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงสุธีรา    ยุบลภาส
1. นางปิยภา    คงสิบ
4 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงภัทรากรณ์    ศรีเผดียง
1. นางสาวกานตวดี    กมล
5 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ถาวรชาติ
1. นางสาวเปรมฤดี    ศรีวิจารย์
6 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายธันวา    เดชวัน
1. นายสมเกียรติ    ภาโสม
7 โรงเรียนสายป่าแดง ดอนจาน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    มีบาง
1. นางวัชราภรณ์    สืบสิงห์
8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงปรินทร์    ไพรพงษ์
1. นางสาวปัทมาภรณ์    พูลสมบัติ
9 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายสดุดี    มากสวัสดิ์
1. นางสวัสดิ์    วรรณศิลป์
10 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายศรายุทธ    ภารประดิษฐ์
1. นางสาวทันญารัตน์    บุญเทียบ
11 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายธนกฤต    คำควร
1. นายวิมล    ช่วยรักษา
12 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา    คงประพัฒน์
1. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
13 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายชินกฤต    เกาะสังข์
1. นางสุปรียา    พันอุสาห์
14 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์ ธะวาติ    ธะวาติ
1. นางวลัยพร    สังไวศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................