งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กหญิงวาสนา    ภูต้องลม
2. เด็กหญิงธารทิพย์    ชาสุนทร
3. เด็กหญิงประครอง    อินทรวงค์
1. นางบุญพร้อม    ศรีภักดี
2. นายเจริญ    ผาลาศาสตร์
2 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน 1. เด็กชายชัยกร    การคำ
2. เด็กชายบดินทร์    อ่อนคำหล้า
3. เด็กหญิงลลิตา    สายเสมา
1. นางสาวกาญจนา    การสง่า
2. นางอรวรรณ    บุญสนาม
3 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงจารุณี    ไชยศาสตร์
2. เด็กหญิงณัฐวิกา    การสอาด
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แจ่มสุวรรณ
1. นางสาวธมนวรรณ    อาจิณกิจ
2. นางอุษณีย์    กั้วสิทธิ์
4 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เมือง1(โสมพะมิตร)
5 โรงเรียนวัดชัยสุนทร เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    เวชพิทักษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ภูสาคร
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ภูสันเทียะ
1. นางนงคราญ    คุ้มจาบ
2. นางบุญส่ง    ขันโอฬาร
6 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงชนานิน    วิชัยแสง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    อัุฒตะพัฒน์
3. เด็กหญิงเบญนภา    ลาภบุญเรือง
1. นางบัวลอย    สาระขันธ์
2. นางมณี    ไชนสุนทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................