งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สามชัย 1. เด็กชายจิตรทิวัส    วัฒโน
2. เด็กชายจิตกร    สิทธิไกร
3. เด็กชายชยากร    โพนะทา
1. นายดาบ    มณีกรรณ์
2. นางเมยวดี    คำยศ
2 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายนรากร    นาใจคง
2. เด็กชายยุทธพิชัย    ชาญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา    ทองบุดดี
1. นางลดาพร    อรรคอำนวย
2. นางเตือนใจ    วัฒนะมหาตม์
3 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายธรรมรักษ์    ทรัพย์สิงห์
2. เด็กชายอนุชา    แจ่มเสียง
3. เด็กชายเจษฎา    บุญสุขา
1. นางอรทัย    จงภักดี
2. นายเสนีย์    สิงสุธรรม
4 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กชายพรเทพ    ระแวงวรรณ
2. เด็กชายรังสรรค์    ฤทธิ์เรือง
3. เด็กชายสุภัทร    ภูใบบัง
1. นายยุทธศาสตร์    วังขุย
2. นายอนุชา    จูมทอง
5 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย    พิมพ์สุคะ
2. เด็กชายธนาดล    ดรปัญหา
3. เด็กชายสุริยา    โพธิราช
1. นางณภัทร์พร    อรัญเวศ
2. นางวิภาดา    โพธิกุดไสย
6 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายกิตติพงศ์    นันภักดี
2. เด็กชายจิรพงศ์    แก้วสีมา
3. เด็กชายอิทธิกร    มณีบูรณ์
1. นางสาวชื่นจิตย์    บุญบรรจง
2. นายสัญญา    นาไชยโย
7 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายณวัฒน์    ภูกองไชย
2. เด็กชายณัฐพงษ์    บัวอาจ
3. เด็กชายวิวัฒน์    วรรณโชติ
1. นายพยอม    โพนไสว
2. นางเพ็ญศรี    ถนอมสิทธิ์
8 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน 1. เด็กหญิงขวํญตา    ภารสำเร็จ
2. เด็กชายปองพล    พลเสนา
3. เด็กชายพุฒิเมธ    ภารสำเร็จ
1. นางสาวนาทยาพร    ผลบุญ
2. นายประสิทธิ์    อินตาหามแห
9 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงลลิตา    สันประภา
2. เด็กหญิงสุิทธินันท์    ภูดีวี
3. เด็กหญิงสุุขใจ    ปัุยวงศ์
1. นายบุญยืน    สุโสภา
2. นายประกาย    ศรีสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................