งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงกรวิภา    แพ้ภูเขียว
2. เด็กหญิงนิยดา    ไสลจิตร์
1. นายสันติ    โทฮาด
2. นางสุชาดา    กมลเรือง
2 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายพอเจตต์    เวียงอินทร์
2. เด็กชายธวัชชัย    ใสนวน
1. นายประมวล    ภูลำธาร
2. นายประริชาติ    นาถ้ำพลอย
3 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน 1. เด็กชายวีระพล    เรืองช่อ
2. เด็กชายอัมรินทร์    นันทอินทร์
1. นางมนูญ    ภารประดับ
2. นางอุษมาพร    รินทรึก
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กชายฐานปกรณ์    ธารประเสริฐ
2. เด็กชายเดชาธร    สินธุศิริ
1. นายพัฒนา    ศรีโสภา
5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายธราดล    ภูถี่ถ้อน
2. เด็กชายปวริศทร์    ถิตย์วิลาศ
1. นายชัชวาล    เปานาเรียง
2. นายวิรัตน์    ภูมิสาตร์
6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงธัญชนก    แต้มทอง
2. เด็กชายณัชพล    กิตคราม
1. นางสาวสายฝน    จันบุตราช
2. นายเข็มชาติ    เขตผดุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................