งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กหญิงวิจิตรา    เฉิดละออ
2. เด็กหญิงสุจิรา    วัฒนธรรม
3. เด็กหญิงพัชรพร    ภารเจิม
1. นางสาววันทกานต์    นาใจคง
2. นางไพรวรรณ    รัตนศรีวงค์
2 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    จอมทะรักษ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    บุญเกิด
3. เด็กหญิงรำมะนา    โพนหมั้น
1. นางบุญจันทร์    จันทร์ประทักษ์
2. นางสาวอมราวดี    โพธิเตมิย์
3 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงปฏิพร    สีทา
2. เด็กหญิงพนิดา    พันธ์วัตร
3. เด็กหญิงอาริสา    เจริญสุข
1. นางพวงเพชร    นันททรัพย์
2. นางยุวนาถ    แก้วเมืองกลาง
4 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงณัฐชา    หงษ์ริญญา
2. เด็กหญิงสริยาภรณ์    ดุจประสงค์
3. เด็กหญิงสิริรักษ์    กุหลาบทอง
1. นางสาวรจนา    อินทะพงษ์
2. นางสาวสุวรรณี    ปุเลโต
5 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน 1. เด็กหญิงพัชนิดา    ภารกุล
2. เด็กหญิงณัฐพร    ปรีการ
3. เด็กหญิงมีนา    เฉิดทรัพย์
1. นางสาวกิติยาวดี    เฉิดรัศมี
2. นายมานิตย์    ถิตย์อารมย์
6 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงภาวิตา    โสดาสา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ถิตประภัย
3. เด็กหญิงอริสา    ดวงแก้ว
1. นายกฤษฎา    เสนาขันธ์
2. นางปริญา    ปริพุฒ
7 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงดารินทร์    เหล่าลุมพุก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ระวาดชิต
3. เด็กหญิงมิรันตี    สำนักบ้านโคก
1. นางพิศมัย    หรสิทธิ์
2. นางรอยพิมพ์    โพนนาค
8 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา    อุเทศ
2. เด็กหญิงกนกนิภา    ดีระสา
3. เด็กหญิงสุภาวดี    บุตรผา
1. นางพิกุล    บุตรตะกะ
2. นางรุ่ัตนาภรณ์    โคตรักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................