งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วิชัยโย
2. เด็กหญิงภานะรินทร์    จุตาผิว
1. นางทัศนีย์    ยี่สารพัฒน์
2. นางสาวหยาดพิรุณ    โสภาพล
2 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงณัฐทิชา    คงมั่น
2. เด็กชายภูวดล    กุดวิเทศ
1. นายศิลายุทธ    พรสิมมา
2. นางโสภา    ลากอก
3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายฤทธิเดช    ชาลีจันทร์
2. เด็กชายอิทธิพล    สุขนัส
1. นายดนัยวิชญ์    โคตรบังคม
2. นายประจิตร    จันทสา
4 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายพงศกร    วันทา
2. เด็กชายพงศพัฒน์    ฆารผุด
1. นายกิตติกร    นันทพัฒน์
5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงจริยา    ศรีบุรัมย์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    บรรลุสุข
1. นางฉวีวรรณ    มาตย์ภูมี
2. นางสาวฉวีวรรณ    พรมพิศ
6 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ 1. เด็กชายพีระพล    พรรคพล
2. เด็กชายวิชชา    วินทะจักร์
1. นายมนูญ    ถิ่นวิลัย
2. นางเกษร    ถิ่นวิลัย
7 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายภราดร    พิมสาร
2. เด็กชายจิรศักดิ์    พอพระ
1. นางสาวดาราพร    อัศวจิตต์ภักดี
2. นางสุมาลี    ภูคงสด
8 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ดอนจาน 1. เด็กชายคุณาสิน    การพิศมัย
2. เด็กชายจิรเดช    นันสถิตย์
1. นายวันชัย    แซ่ฝ้าย
2. นายอังกฤษ    ศรีสุวรรณภักดี
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กชายชัยนันท์    ภูชัยแสง
2. เด็กชายสิรภพ    อยู่สำราญ
1. นางสาวชลิตตา    ภูจริต
2. นายพัฒนา    ศรีโสภา
10 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายปรีดากร    เหี้ยมเหิน
2. เด็กชายภาคิน    ภูน้ำย้อย
1. นางกิ่งแก้ว    ปรีดี
2. นายวิรัตน์    ภูมิสาตร์
11 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดวงจิตรเลิศขจร
2. เด็กหญิงปาริชาติ    อรุณไพร
1. นายสันติ    กุลค้อ
2. นายเข็มชาติ    เขตผดุง
12 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงชนากานต์    สิทา
2. เด็กหญิงฆณฑกานต์    ถนอมกุล
1. นางสาวอรวรรณ    ทับสมบัติ
2. นางเพ็ญพะยอม    มะระสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................