งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายชาติชาย    มงคลพันธ์
2. เด็กชายสุรเดช    ทินคาม
3. เด็กชายธนัญชัย    ยุรตา
1. นายประสาตร์    สระประทุม
2. นางสาวรัตนา    มะเสนา
2 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายณัฐพล    สัตการ
2. เด็กชายนิติณรงค์    หาญอาษา
3. เด็กชายปราโมทย์    ราชสำเภา
1. นายวีระศักดิ์    ตรีสุวรรณ
2. นางสาวสายะภัณฑ์    นันทะแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................