งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย 1. เด็กหญิงนิภาดา    ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงมธุรดา    ธรรมรักษา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    คำแสนโคตร
1. นางกองศรี    วรรณฤทธิ์
2. นางประภัสสร    สารบุญเรือง
2 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายเอกพล    วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สุชัยยะ
3. เด็กหญิงพิยดา    พรรณามล
1. นางวิไพฑูรย์    ไสยโชติ
3 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายจิรพงศ์    ไชยศรี
2. เด็กชายนันทวัฒน์    ภาระบุตร
3. เด็กหญิงวนิดา    เชื้อใจ
1. นางชญาณี    โพธิ์รัตน์โส
2. นางสาวนิสรา    ดวงสีทา
4 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงธวัลหทัย    จำนงกิจ
2. เด็กชายสันติ    โรจน์วิริยกุล
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    สัณฐาน
1. นางสาวรัตนา    มะเสนา
5 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงจันทรัสม์    ทองจันทร์
2. เด็กหญิงปฐมาวดี    มีวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ    คำตานิตย์
1. นางสาวจีรภา    พิสารักษ์
2. นางนงรัตน์    ทิวะสิงห์
6 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กชายธนภัทร    ศรีน้ำเที่ยง
2. เด็กชายธรณ์เทพ    แสงสี
3. เด็กชายนุติพงษ์    พันธ์สำโรง
1. นางดวงใจ    ฟูกุล
2. นางศิริวรรณ    โคตะวินนท์
7 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญช่วย
2. เด็กหญิงจันทิมา    กองเมือง
3. เด็กหญิงสิริพร    นาสงวน
1. นางนิตยา    เกตุวิเศษ
2. นางบุษราภรณ์    โพธิจักร
8 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน 1. เด็กหญิงชาลิสา    การเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์    มาละอินทร์
3. เด็กหญิงหฤทัย    บำรุง
1. นายวิชัย    จิตรแม้น
9 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายวิเชษฐ์    ฉายจิต
2. เด็กชายพัชรพล    สุขเทศ
3. เด็กชายสุรเดช    พิชัยเชิด
1. นายปกรณ์    ญานกาย
2. นายอัษฎาวุธ    สรสิทธิ์
10 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายพาฝัน    นันเจริญ
2. เด็กชายวุฒิชัย    ปัญญา
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์    รักสงบ
1. นางจิราภรณ์    โพธิ์ชิต
2. นางเพลินพิศ    สุวรรณศรี
11 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายภมร    ไลยะมาร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    สาระขันธ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร    โทเพ็ชร
1. นายณัฐพล    นาสุวรรณ
2. นายสุระชัย    การอรุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................