งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงสุภิญญา    ภูทองพันธ์
1. นายแสงปัญญา    ลำลอง
2 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ 1. นางสาวพิมพ์แแก้ว    สุเทวี
2. นางสาวหทัยรัตน์    รวยจังหรีด
1. นายบัณฑิตย์    ดอนเงิน
2. นายสมจิตร    ชูศรีวาส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................