งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สามชัย 1. เด็กหญิงวาริษา    พันทะลา
2. เด็กหญิงอรนุช    จิตราช
1. นางพนิดา    นาสมวา
2. นายไตรรัตน์    สายสินธุ์
2 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงปานวาด    ยุบลพันธุ์
2. เด็กหญิงพัชราภา    ระวิสิทธิ์
1. นายทรงวุฒิ    โยคะสิงห์
2. นายสันติ    โทฮาด
3 โรงเรียนบ้านคำเม็ก เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กหญิงพิชญา    การสะอาด
2. เด็กหญิงศรินทร์ญา    พิมพ์สวัสดิ์
1. นางสาวปิยะวรรณ    สำราญรื่น
2. นายอนุพงศ์    เกษมเศรษฐ
4 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎร์    วิระพันธ์
2. เด็กชายจักรพันธ    อุ่นเจริญ
1. นายคณาวุฒิ    บุญแสน
2. นายองอาจ    วิระพันธ์
5 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายรดิษย์    ชวนลำ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    จันทร์แรม
1. นางจิตต์ชยา    ต๋าคำชัย
2. นางสาวสายะภัณฑ์    นันทะแสน
6 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงชนมน    ภูจันทึก
2. เด็กชายอินทนนท์    พันธ์พิพิธ
1. นางฉวีวรรณ    มาตย์ภูมี
2. นางสาวฉวีวรรณ    พรมพิศ
7 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทันภา
2. เด็กหญิงอารียา    สุไชยะ
1. นายวีระศักดิ์    ปลูกทรัพย์
8 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน 1. เด็กชายสุขุมพงษ์    เทียมพิทักษ์
2. เด็กชายอมรเทพ    กล่องดวง
1. นายทวน    ใยแสง
2. นายวินัย    ภารสำเร็จ
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงธัญชนก    ภาคมฤค
2. เด็กหญิงศราวดี    แสนแก้ว
1. นางสาวชลิตตา    ภูจริต
2. นางสาวลัดดาวัลย์    สายทอง
10 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายธนธรณ์    ภู่กันงาม
2. เด็กชายเขมณภัทร    สินสุวงศ์วัฒน์
1. นางกิ่งแก้ว    ปรีดี
2. นายวรพล    วรพินิจ
11 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงชลธิชา    คำสิงห์
2. เด็กหญิงรัชนิตา    อรัญมิ่ง
1. นายเข็มชาติ    เขตผดุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................