งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย 1. เด็กชายฒุฒิพร    สว่างวงค์
2. เด็กหญิงพัิริยา    ดวงมาลา
1. นางทัศนีย์    ยี่สารพัฒน์
2. นางสาวหยาดพิรุณ    โสภาพล
2 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายฉัตรชัย    บุญแนบ
2. เด็กชายสัจนันท์    ไชยคำนวณ
1. นายศิลายุทธ    พรสิมมา
2. นางสาวสุนีรัตน์    กมล
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายณัฐดนัย    อุสันสาห์
2. เด็กชายสุรเดช    สุเทวี
1. นางรัชนี    คุปตาวาทิน
2. นายสุพจน์    ปาปะไพ
4 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายโชกุน    ไร่สงัด
2. เด็กชายอดิศร    สารปัง
1. นางฉวีวรรณ    นาเรือง
2. นางอรอนงค์    ไชยภู
5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรีนามล
2. เด็กชายปกาศิต    นันตะเสน
1. นางสาวฉวีวรรณ    พรมพิศ
2. นางฉวีวรรณ    มาตย์ภูมี
6 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงศุภัชญา    นาทองใบ
2. เด็กหญิงสุวิมล    นามทอง
1. นายวีระศักดิ์    ปลูกทรัพย์
7 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายธัญกร    แซ่คู
2. เด็กชายไรวินท์    นาคไธสงค์
1. นายฉัตรชัย    โสภาชื่น
2. นางสาวพัชรา    บำรุง
8 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน 1. เด็กหญิงภารดี    ไร่สงวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ    วาวิไลย
1. นางนพคุณ    แก้วลำโกน
2. นางสจิตรา    วาวิไลย
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงภีมากร    จันทรสมบัติ
2. เด็กหญิงมาดา    บุญเลื่องลือ
1. นางสุจิรา    พัฒนาสกุลวงษ์
2. นางสาวอรพรรณ    สุวรรณอำไพ
10 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงสุธาสิณี    ฤทธิ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสเตปานี    เจโอ
1. นายชัชวาล    เปานาเรียง
2. นางเอ็มอร    วิเชียรเพริศ
11 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงน้ำฝน    อุดมรัตน์
2. เด็กชายวีระยุทธ    อุดมรัตน์
1. นางสาวไพวรรณ    อุดมรัตน์
12 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายพัชรพล    กุคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์รวี    มะระสี
1. นางธนิษฐา    ดาเหล็ก
2. นางสาวอรวรรรณ    ทับสมบัติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................