งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงวนิดา    อดุลยพงษ์
2. เด็กหญิงสุนิตรา    สายโรจน์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา    ศรีอ่อน
1. นายณรงค์    ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา    โพธิกุดไสย
2 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. นางสาวจิรนัดดา    ดาด้วง
2. นายวัลลภ    หระมาตย์
3. นายชัยนนท์    โมฆะรัตน์
1. นางนฤภร    ถิตย์รัศมี
2. นางสาวรัศมี    ปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................