งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย 1. เด็กหญิงจันทิมา    คาดประครอง
2. เด็กหญิงนุชรา    ติกาพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรา    ยนต์พันธ์
1. นางชมเชย    ปรีจำรัส
2. นางสาวชิิดชนก    ปรีจำรัส
2 โรงเรียนบ้านคำเม็ก เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายปิยพัทธ์    ภูคงน้ำ
2. เด็กหญิงอุรัสยา    ขันธะวิเศษ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จันทะวงค์
1. นางกุลลดา    งามเมือง
2. นางทิวาพร    พันธุ์สะอาด
3 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    สารโภคา
2. เด็กหญิงวริศรา    ไชยโชติ
3. เด็กชายอภิชัย    พรกุณา
1. นางสาวภัทราภรณ์    จันทา
2. นางสาวสุจารี    พรหมณีวัฒน์
4 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน 1. เด็กชายชาคริต    บุญชู
2. เด็กชายบำรุง    ทฤษฎี
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า    การฟุ้ง
1. นางสาวกาญจนา    การสง่า
2. นางอรวรรณ    บุญสนาม
5 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงปาริชาติ    อกอุ่น
2. เด็กหญิงปณิตา    คำผอง
3. เด็กหญิงแพรวา    ยางนอก
1. นางกัลยาณี    ภูหวล
2. นางนงรัตน์    ทิวะสิงห์
6 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กชายรวิชญ์    พันธุ์การ
2. เด็กชายอรรถพงศ์    มาสูงเนิน
3. เด็กชายพงษ์พืษณุ    ศรีมันตระ
1. นางนุชนาถ    พันธุ์โสภณ
7 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงพรทิพา    บุบผารักษ์
2. เด็กหญิงสุณีรัตน์    พานุเลศ
3. เด็กหญิงอาภาพร    คำภากุล
1. นางละมุลเพ็ชร    พุฒชา
2. นางวรกัญญา    วิเศษศิลป์
8 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ชูศรีสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรรษภรณ์    คำประสาร
3. เด็กหญิงอารียา    ชมภูชล
1. นายสฤษดิ์    คันธิยงค์
2. นางเพ็ญศรี    ถนอมสิทธิ์
9 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงดาริกา    วังภูษิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี    รัตนบุรัมย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    นาสิงห์ขันธ์
1. นายบุญศรี    แสนกล้า
2. นางรัตนาวลี    ไชยสาส์น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................