งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ดอนจาน 1. เด็กชายพัฒนพล    อารีตรอง
2. เด็กชายพงษ์เทพ    การบุตร
1. นายธนันชัย    เจียมตัว
2. นายศักรินทร์    ภูละมุล
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    คัธโส
2. เด็กหญิงปณยา    เชื้อฉุน
1. นางสาวลัดดาวัลย์    สายทอง
2. นางสุจิรา    พัฒนาสกุลวงษ์
3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงธนพร    ฤทธิ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    อินธิศร
1. นายชัชวาล    เปานาเรียง
2. นางเอ็มอร    วิเชียรเพริศ
4 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายนพคุณ    อุทัยนิตย์
2. เด็กชายอุติชาติ    นะสาโร
1. นางสาวอรวรรรณ    ทับสมบัติ
2. นางเพ็ญพะยอม    มะระสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................