งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ดอนจาน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โคตาติ
2. เด็กหญิงเจนนภา    เขจรดวง
3. เด็กหญิงสิรยา    จำเริญไกร
4. เด็กหญิงจิราภา    ผลถวิล
5. เด็กหญิงกัญญาณีย์    ศรีนามน
6. เด็กหญิงพนิตาพร    ภารสาร
1. นายจรูญ    อนนทะสีหา
2. นางสาวจีวราภรณ์    กมลนัส
3. นางสาวเพ็ญศิริ    สงเสรฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................