งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงจรรยาพร    ผ่านสำแดง
2. เด็กหญิงชลธิชา    ไสยประกรณ์
3. เด็กหญิงชุติมา    สุริยะก้านตรง
4. เด็กหญิงปัณฑิตา    สารจิตร
5. เด็กหญิงลลิตา    วรรณทอง
6. เด็กหญิงอรดี    ไสยประพันธ์
1. นางประไพ    แดนดงยิ่ง
2. นางภักษร    จันทะคัด
3. นางลักขณา    เครีวงษา
2 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    จิมไพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สีสุรีย์
3. เด็กหญิงดาวิกา    มาหนองหว้า
4. เด็กหญิงพรทิพย์    พันธ์สอาด
5. เด็กหญิงวารี    กุลหลี
6. เด็กชายอนุกร    อุ่นสวาท
1. นางดวงฤทัย    ราวะรินทร์
2. นางสาวปิยรัตน์    ไชยฮะนิต
3. นางสาวสราญจิตร    จำเริญพูล
3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กหญิงจันทณัฎฐ์    อินทชัย
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    ภูงานแสง
3. เด็กหญิงนัชพร    จอมทอง
4. เด็กหญิงวรกมล    สาระการ
5. เด็กหญิงสุพรรณี    ทองเกตุ
6. เด็กหญิงอภิญญา    ภูคงน้ำ
1. นางปิยภรณ์    ถิตย์พิพิธ
2. นางวรรณภร    ฝ่ายไทย
4 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ภูงามเงิน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    กรวิรัตน์
3. เด็กหญิงบุษกร    นระทัด
4. เด็กหญิงวิสุดา    จำเนียร
5. เด็กหญิงสุณิฌา    จันทร์ต๊ะ
6. เด็กหญิงอิชยา    อองสันเทียะ
1. นางพิรมย์    ศรียางค์
2. นางวรรณภา    เนาวะเศษ
3. นายสุงวนสินธุ์    นครแสน
5 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงปภัสสร    สักการะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ภูน้ำเสียง
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ไชยสีหา
4. เด็กหญิงปิยธิดาพร    น้อยสมบัติ
5. เด็กหญิงพรนภา    ไกยวงษ์
6. เด็กหญิงอินทิรา    อิจรีย์
1. นางธนพร    ศรีรัตนพันธ์
2. นางสมบัติ    ภูภักดี
3. นายสุทธินันท์    นันทะแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................