งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สามชัย 1. เด็กหญิงชาลิสา    แข็งเขตรกรณ์
2. เด็กหญิงรินดา    ปัญจิต
3. เด็กหญิงรัชนีกรณ์    เบาราญ
1. นางหอมจันทร์    พรชะตา
2. นางแสงเดือน    บุญอรัญ
2 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กหญิงศุภากร    ยุบลพันธุ์
2. เด็กหญิงญดาพร    พิมพ์รัตน์
3. เด็กหญิงสุชาวดี    ศรีนามล
1. นางปิยภา    คงสิบ
2. นางไกรสร    สุขบรม
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายต่อตระกูล    พิมพะจันทร์
2. เด็กหญิงมนต์นภา    บุตรสมบัติ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร    ทรัพย์ชม
1. นางสาวกนกกาญจน์    แสงจำปา
2. นางสาวสุธาสินี    บัวบาน
4 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงฟ้าพราว    พิเนตร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ภูดินดง
3. เด็กชายวัชรชัย    วิชัย
1. นางชมนาด    วิเชียรสาร
2. นางบุษญา    ภูลายยาว
5 โรงเรียนหนองแวงเหนือ เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    คำยุธา
2. เด็กหญิงจริยา    พันธ์รักษ์
3. เด็กหญิงรุจิรา    คำหงษา
1. นางสาวจตุพิตร    บรรณสาร
6 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กหญิงกัลยกร    คชเนตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    อุ่นทานนท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ทรัพย์สำราญ
1. นางมลิวรรณ์    ชมภูพฤกษ์
2. นางสุจิณนภา    สนศรี
7 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงอารียา    โชตินอก
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา    โพธิ์คำภา
3. เด็กหญิงกานสุดา    สิริชาติ
1. นายสมพงษ์    จำปาสาร
2. นางอรุณี    จิรมหาศาล
8 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ภารประดับ
2. เด็กชายรุ่งนภา    นาทุ่งมล
3. เด็กชายศุภนิต    ภารสำเร็จ
1. นางพรชัย    พิกุลหอม
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ครองยุติ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    พรพนม
3. เด็กหญิงสุภาพร    ภูนกยูง
1. นางพิสมัย    ดอนสมจิตร
10 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายพงศธร    มุทิตา
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์    สุขพร้อม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    นันบุญ
1. นางธนกร    ใยแสง
2. นายวุฒิชัย    งอกศิลป์
11 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ทิพย์มณี
2. เด็กหญิงสงกรานต์    รัตน์วิชัย
3. เด็กหญิงสุพรรณี    กุลนที
1. นางอุทิศ    เขจรรักษ์
2. นางเพลินพิศ    สุวรรณศรี
12 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    เรืองอุไร
2. เด็กหญิงณัฐรดา    ตรีทัศน์
3. เด็กหญิงลัดดา    พ่อธานี
1. นางจิราภา    อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................