งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สามชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พานาเรียง
2. เด็กชายเกษมศักดิ์    แก้วมงคล
3. เด็กชายวีระวุฒิ    พละเสน
4. เด็กชายวีระวัฒน์    พละเสน
5. เด็กชายบรรดาศักดิ์    นพคุณ
6. เด็กชายธนากร    พรมวงศ์
1. นายกิติพงษ์    แก่นพุฒ
2. นายจุฑาพล    เจนนามแก้ว
3. นายติราวัช    ปรีจำรัส
2 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายทรงพล    โต้งกระโทก
2. เด็กชายธนทัต    สนทอง
3. เด็กชายธนากร    ถาวรพันธ์
4. เด็กชายธีรภัทร    ภูมิประเทศ
5. เด็กชายยศกร    สนรักษา
6. เด็กชายยศกร    มองเพชร
1. นายทวีศักดิ์    นัทธี
2. นายธีรศักดิ์    ยุบลมาตย์
3. นายบัณฑิต    ยุบลพันธุ์
3 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จำเริญพัฒน์
2. เด็กชายพีระพงศ์    หลาบผุ
3. เด็กชายอธิป    ภูบัวคำ
4. เด็กชายกนกพร    นาลือฤทธิ์
5. เด็กชายฤทธิพร    จราฤทธิ์
6. เด็กหญิงอรวรรณ    วันชัย
1. นายประเสริฐ    กมลหัตถ์
2. นางศศิวิมล    ตรีทศ
3. นายอภิสิทธิ์    จำเริญเจือ
4 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กหญิงชญาดา    ถาวรกุล
2. เด็กหญิงวารุณี    ถาวรกุล
3. เด็กหญิงจริยา    แก้วภู
4. เด็กหญิงสรัลพร    สุภาวรรณ์
5. เด็กหญิงจีรนันท์    กุดวิสัย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    บูระวัด
1. นายมรกต    ศีลพัฒน์
2. นายอภิชาต    มหาแสน
3. นายเชาวฤทธิ์    ชมเชี่ยวชาญ
5 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงจิราพร    ดอนภิรมย์
2. เด็กชายปวร    ศรีคราม
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สินธุโคตร
4. เด็กหญิงรัชฎาพร    การหาญ
5. เด็กชายวรากร    ไร่รัตน์
6. เด็กชายสราวุฒิ    เอี่ยมสากล
1. นางจงจิตร    พันธ์ละออ
2. นายสมร    สุดชารี
3. นายอดิศักดิ์    สมภาร
6 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ 1. เด็กชายนิธิวิทย์    โคตุโร
2. เด็กชายพงศกร    ภูทะวัง
3. เด็กชายพิชานนท์    ภักดีโชติ
4. เด็กชายรัฐภูมิ    วีระพันธ์
5. เด็กชายวงศกร    ทูมูณี
6. เด็กชายสุกิจ    โคตรสมบัติ
1. นายธงพันธ์    ระดากรณ์
7 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายจิราวัฒน์    ช่วยศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดอนพัฒน์
3. เด็กชายนฤเบศร์    ดอนกระจ่าง
4. เด็กชายพฤทธิพร    คำควร
5. เด็กชายภูมินทร์    ธรรมม่วงไทย
6. เด็กชายรชา    คำสมหมาย
1. นายจำลอง    แก้วสมบัติ
2. นายดำริ    ดอนเงิน
3. นายบุญช่วย    แฉล้มขันธ์
8 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ผมทอง
2. เด็กชายภูมรินทร์    วรรณภา
3. เด็กชายวุติพร    วัฒโน
4. เด็กชายศรันยู    จำปาพันธ์
5. เด็กชายสมศักดิ์    ภูใจดี
6. เด็กชายอรรถพล    ลันวงษา
1. นายคำหล้า    นันผาด
2. นายฉัตรชัย    โสภาชื่น
3. นางสุรภี    นันผาด
9 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ดอนจาน 1. เด็กชายกิตติกร    ศรีรักษา
2. เด็กชายต้นตะวัน    เดชประเสริฐ
3. เด็กชายพรพัฒน์    อิ่มใจ
4. เด็กชายภานุพงศ์    ดวงคำเหลา
5. เด็กชายรัฐภูมิ    บุตรตะวัง
6. เด็กชายวุฒิพงษ์    ไชยนามล
1. นายธนันชัย    เจียมตัว
2. นายเสรีย์    บุญพันธ์
10 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายชนะพล    นันจำรัส
2. เด็กชายนัตที    การกัณหา
3. เด็กชายพงศกร    เฉิดพันธ์
4. เด็กชายพงศธร    ทอดทอง
5. เด็กชายยศกร    ภารเจิม
6. เด็กชายอภิรักษ์    สระแก้ว
1. นายประสิทธิ์    แสงมณี
2. นางแช่ม    ศิริมาลา
3. นางแสงจันทร์    แสงกล้า
11 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กหญิงจิราพร    คำมาก
2. เด็กชายนฤวัตร    สอนบุญตา
3. เด็กชายภิชิตพงศ์    บุริศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    ภูนาชัย
5. เด็กหญิงอารยา    นาห้วยทอง
6. เด็กชายเพชรรัตน์    ทองท้วม
1. นายจันทา    มูลต้น
2. นางสาวทวีนันท์    พันอุสาห์
3. นางอำพล    มูลต้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................