งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สามชัย 1. เด็กหญิงธีรนาฏ    อาจดวงดี
2. เด็กหญิงสิดาพร    ประทุมมัง
3. เด็กหญิงวาสนา    สามารขึ้น
1. นางศรีสุรางค์    แก้วอาษา
2. นางเมยวดี    คำยศ
2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย1(กมลาไสย) 1. เด็กชายปณชัย    วงศ์กมลาไสย
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    นวนใส
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ผิวเหลือง
1. นางสมพร    บัวเสริฐ
2. นางสิรินาฏ    บาลลา
3 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร เมือง4(ลำปาว) 1. เด็กชายภราดร    ภูนาใบ
2. เด็กชายภัทรพล    ภูเต้านิล
3. เด็กชายณัฐชัย    ศุภกิจ
1. นางอนิสา    มงคลสุคนธรัก
2. นายอุดม    สิงหกันต์
4 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง เมือง3(เมืองน้ำดำ) 1. เด็กหญิงสุขสมัย    โชติชัย
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    ฆารพันธ์
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    นพศรี
1. นางบุษรีนาฏ    ฆารไสว
2. นางสดสี    ภูคงทอง
5 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร เมือง5(พุทธไสยาสน์) 1. เด็กหญิงบุษบา    ภารประสาท
2. เด็กหญิงพัชรา    ดามะดัน
3. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    สรรพอาษา
1. นางดวงใจ    ฟูกุล
2. นางสาวปวีณา    การประเสริฐ
6 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ 1. เด็กชายนนทชัย    กมลขันธ์
2. เด็กชายปริวัตร    บุตรศรี
3. เด็กหญิงวันดี    จันทะภา
1. นายณรงค์    ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา    โพธิกุดไสย
7 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน เมือง2(โปงลาง) 1. เด็กชายอันดา    วงศ์วาสนา
2. เด็กชายภควัฒน์    อัมพรัตน์
3. เด็กชายศิวโรจน์    บุญพันธ์
1. นางสาวฐิติรัตน์    บุญสวัสดิ์
2. นางสาวอัญมณี    ทวะชารี
8 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เมือง1(โสมพะมิตร) 1. เด็กชายนพเก้า    วานนท์
2. เด็กชายวิษณุ    ปรีการ
3. เด็กชายสุวิทย์    กานกันหา
1. นายทองแหลม    ศิริมาลา
2. นางแช่ม    ศิริมาลา
9 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา กมลาไสย2(ฟ้าแดด) 1. เด็กชายทรงวุฒิ    ศรีประมาณ
2. เด็กชายธีรวัฒน์    รัตนประกรณ์
3. เด็กชายสาธิต    เห็มนุช
1. นางสาวพงษ์พิศ    อาจนิยม
2. นายสุวาสน์    สิงขรอาจ
10 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สหัสขันธ์2(โนนนาทอง) 1. เด็กชายจักรพันธ์    แสนสุพรรณ
2. เด็กชายธนวัฒน์    สิงหาอาจ
3. เด็กชายพงษ์ธร    อังศรี
1. นายบุญยืน    สุโสภา
2. นายประกาย    ศรีสุข
11 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์1(สหัสขันธ์ก้าวหน้า) 1. เด็กหญิงวิภาดา    ถิ่นเรียบ
2. เด็กชายอนาวิล    ภูผิวดง
3. เด็กชายอิทธิพล    สิมมา
1. นางมณีรัตน์    ภูตาคม
2. นายวิชัย    ถิ่นแสนดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................