หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
2 นายสุวรรณ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
3 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
4 ว่าที่ ร.ต.สุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
5 นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
6 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
7 นายรชต ภูพานเพชร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
8 นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
9 นายมนตรี เหมะธุลินทร์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
10 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
11 นายสุจินต์ วิชัยวงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
12 นางกฤตราพร ธรรมวงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
13 นางอรวรรณ พูลพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
14 นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
15 นายประสงค์ บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
16 นายวาสนา น้อยนาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาขาม เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
17 นายเสริม เถรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนามลวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
18 นางราตรี โลหะมาศ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
19 นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
20 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
21 นายธนวรรษ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
22 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
23 นายอรุณ เนาวะเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
24 นางพนมวรรณ เถรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
25 นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
26 นางสาวนิพพิทา กุลชิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
27 นายลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
28 นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
29 นางมะลิวัลย์ หมั่นตรวจ พนักงานพิมพ์ ส 3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
30 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
31 นางสาวณฐพร ผกานนท์ พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
32 นางวิเชียร ภูผาสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
33 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
34 นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
35 นางสุพัตรา สาระโภค นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
36 นางสาวสุพรรณี บุญวิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
37 นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
38 นางแสงเดือน ชารีแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
39 นางสาวอรุณ๊ มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
40 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
41 นางลลิตา สายสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
42 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
43 นางอุทิพย์ ภูปรางค์ พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
44 นายภานุวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
45 นางสาวสินีรัตน์ อินทร์เหง้า ลูกจ้างชั่วคราว เป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
46 นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
47 นางวิเชียร ภูผาสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
48 นางนารีรัตน์ นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
49 นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
50 นางกฤตราพร ธรรมวงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
51 นายชาญยุทธ ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
52 นายธนวรรษ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
53 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
54 นางสาวณฐพร ผกานนท์ พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
55 นางช่อเอื้อง ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
56 นางแสงเดือน ชารีแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
57 นางสาวณฐพร ผกานนท์ พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
58 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
59 นางสายฝน สกุลเดช พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
60 นางอุทิพย์ ภูปรางค์ พนักงานธุรการ ระดับ 3 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
61 นางสาวอรุณี มาศศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
62 นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
63 นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
64 นางลลิตา สายสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
65 นางมะลิวัลย์ หมั่นตรวจ พนักงานพิมพ์ ส 3 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
66 นางสาวสินีรัตน์ อินทร์เหง้า ลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน/กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]