หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมใจ ภูศรีนวลโรงเรียนบ้านกุดแห่ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ นาบุดดาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางนภัสนันท์ แสงจำปาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางรัชนีพร ดอนชัยโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางพิสมัย ปัททุมโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสวาท แสนพันดรโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ คลังบุญครองโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางพิสวาท สาชำนาญโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯกรรมการ
4. นางวิรงรอง ศรีพอโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ เพียรสดับโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวันวิษา วงค์ละกุลโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางอรชญา อิ่มแมนโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวอรสา ศิลารัตน์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางซ่อนกลิ่น จันทรบุตรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ บุญปกโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทอง นามมุงคุณโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางอรุณี จิรมหาศาลโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นางธนกร ใยแสงโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นางวัชรี สกุลรัตน์โรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิทยา นันทวีโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ภูตาคมโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา แสงมณีโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ถิตย์รัศมีโรงเรียนโคกสำราญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐาศิริ ภูตาโกโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางดาราวรรณ เดชพละโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนกรรมการ
4. นายทองใบ บูรณผายโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
5. นางลักขณา เทศทัพโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ เหมนวลโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางอุทัย อัศม์เดชาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นายสันติ ภักดีสมัยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นางสมหมาย สำราญพัฒน์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางพัชนี ถนอมสิทธิ์โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเสริมศักดิ์ ชุ่มเรืองศรีโรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ช่องวารินทร์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ โยคะสิงห์โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ มูลเอกโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ศรีธเรศโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จำเริญเจือโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อินทร์งามโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสุจรินทร์ ยังสุขโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี ศรีอ่อนโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ ซาซุมโรงเรียนบ้านเหล่าค้อประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิต พงศรีโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐฐิรา ขันวิเทียรโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
4. นางสุปรียา พันอุสาห์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุจิรัตน์ ลมชิดโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย พิลาลัยโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ทองจอกโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางโชติกา สิทธิสังข์โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
4. นายเอกราช ปรุงเรณูโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ สิงสุธรรมโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัชรี ยลวิชัยโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรโชติ สินธุศิริโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสุมาลี คำประเทืองโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจรรยา สิงห์ธวัชโรงเรียนท่าไคร้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรภิมล แสงชาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุภาพร เสนสารโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางกรรณิกา วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอรุณ เนาวะเศษโรงเรียนโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ ปัญญามีโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
3. นายนที นีละสุนทรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
4. นางคลองสวรรค์ ทองคำห่อโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางชนัดดา อรุณไพรโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทินกร อรัญโชติโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ชูศรีวาสโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นายธงชัย พันอุสาห์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชิดชนก ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นายชุมพล ไชยขันธ์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ พลราชมโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสงัด จัตตุมรรคโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นางทองใส กองอุดมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวจิตตา สะอาดซื่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใสประธานกรรมการ
2. นางธนพร ศรีรัตนพันธ์โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
4. นายสัจจา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤภร ถิตย์รัศมีโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเสริม เถรีโรงเรียนนามลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชีวิน ศุขอร่ามโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ปรีดีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี รักษาพลโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ ดอนโชติโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิคม บุญทิพย์โรงเรียนหนองแวงเหนือประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มหัสสาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ไถวสินธุ์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการ
4. นายวุฒิ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายคำใหม่ กมลเรืองโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุทามาศ ราชสินโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวภัสราพรรณ วุฒิสารโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายทองพัน พวงเกตุโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนหนองพอกวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ทองจรัสโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสัจจา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ช่อมะลิโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทองสุข พลเยี่ยมโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ภูปรางค์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายสันติ โทฮาดโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย งอกศิลป์โรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นายสิทธิกร จำปาอ่อนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพุธ คำแสงทองโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววลัดดา ศรีหลิ่งโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยากรรมการ
3. นางวารี ชื่นสร้อยโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุดมรัตน์ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
3. นางสมหมาย ศรีวงศ์แสงบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางวารี ชื่นสร้อยโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช ตาสาโรจน์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ผลวาวแววโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
4. นางอัญชลี สอนชาโรงเรียนพืพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย ศรีชาติโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มหัสสาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นายวิระศักดิ์ ชินสีนวนโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ กมลสารโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ พงษ์ศิริโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
3. นายวีระชัย เสริมพงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายเฉลิม รังคะราชโรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ไชยสงค์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอำนวย ผลวาวแววโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร นันทพัฒน์โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางมณี ไชยสุนทรโรงเรียนบ้านโนนแหลมทองกรรมการ
4. นายบุญชิด ชวนจิตรโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โนวะโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ คำแสนโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ เกษทองโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางพรพรรณ สุดชารีโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายรณชัย แสนอุดมโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสำรวย กายะเสนาโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิรัชดา เจริญวงศ์ชัยกุลโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์กรรมการ
4. นางนงลักษ์ จันทราโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางนภา บุตรศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทวี อรรถวิลัยโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จงสมชัยโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ บัวไชยาโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางนพคุณ แก้วลำโกนโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสะอาด ศิรธนานนท์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางชมนาด วิเชียรสารโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชูศรีทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ภูเต้าสูงโรงเรียนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมปรีดี คุ้มศรีไวยโรงเรียนด่านใต้วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ รัชเสนาโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นางรูมิสา ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางนรินทร ศรีปัญญาโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายบุญตา สัตย์ซื่อโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประนอม ดอนโชติโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวดารณี ม่วงโตโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางบำเพ็ญ อามาตย์สมบัติโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางวรกัญญา วิเศษศิลป์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ แวงโสธรณ์โรงเรียนเหล่่าเขืองโนนเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนิษฐา แท่งทองโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ศรีทาโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
4. นายฉลาด พรมอาจโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางณิชา นาชัยโชติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสอาด เนตวงษ์โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองดี ทิพพูลโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ จำปาสารโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นายโกศล จำเริญสารโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุนทร บุญอรัญโรงเรียนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ คำภักดีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายวิวัฒนา ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกอร คำสอนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
2. นายถนอมชัย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นางละมุลเพ็ชร พุฒชาโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสกสรรค์ เขียวไกรโรงเรียนหนองแคนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร คำหงษาโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ โสภาโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกรรมการ
4. นางอัมพร ภูกาบขาวโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางกุสุมา โรจนกรโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย จันทรนิมะโรงเรียนบ้านข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประมวล ดอนชัยโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ สงวนชาติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสอาด ภูนาสรณ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสายเพชร ภูผาลาโรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเกตน์นิภา อันพาพรมโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางวนิดา จันทร์แดงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ นาเรืองโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
5. นางกาวัน ชาติแพงตาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจิตณรงค์ โคตรชมภูโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณี ศรีสว่างวงค์โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอุษณีย์ คำปัดโรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นางสาวไขนภางค์ เนตรวงษ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดงโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ดอนสามารถโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีประมาณโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสุภาวดี ทรัพย์สารโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบัญชา แก้วเมืองกลางโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
2. นายวิบูลย์ แก้วบุตรดาโรงเรียนคำคาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ผิวหอมโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ ติชาวันโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา วรนามโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา วรนามโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายประสงค์ บาลลาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน เหมกุลโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ กมลเรืองโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
4. นางภัทราพร งอกศิลป์โรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน เหมกุลโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
3. นายสุวรรณพ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางอุบล กันทาโรงเรียนบ้านโคกใสกรรมการ
5. นางภัทราพร งอกศิลป์โรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ด่านขุนทดโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจำนง เศษจันทร์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ชาทิพฮดโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ ศรีชาติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ด่านขุนทดโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจำนง เศษจันทร์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ชาทิพฮดโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ ศรีชาติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายชุมพล ภูอ่อนศรีโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ภูปรางค์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี มธุรสโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายชุมพล ภูอ่อนศรีโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ภูปรางค์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี มธุรสโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มสินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มสินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวีระพันธุ์ ดาดีโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ ภูคงทองโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
3. นางรัชนี บุญเจือโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ ญาณกายโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางศิริภรณ์ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ภูอารามโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ ญาณกายโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ภูอารามโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางนริศรา เขตเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางเดือนฉาย พลจรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายพัฒนรินทร์ จันทรัตน์โรงเรียนสายป่าแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม เจริญธรรมโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางบุญสิตา ภูกาบไสโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ นามทองโรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางมยุรี ชัยสิทธิ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายฉลาด ศรีจุลฮาดโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี สิทธิจินดาโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ มีหนองหว้าโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายผาสุก ปัตลาโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางณพัฐอร วิชาเรืองโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาววิรุณศิริ สารผลโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางมัลลิกา ดอนโอฬารโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางจิราวรรณ ภูมิชัยโชติโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานประธานกรรมการ
2. นางณภัทร์พร อรัญเวศโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี ภูคงสดโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นางกุลลดา งามเมืองโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
5. นางทองยุ่น การฟุ้งโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ภูปลื้มโรงเรียนบ้านคำเม็กประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สุขช่วยชูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุวภา มัชฌิโมโรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายทัพเทพ แก้วพิลาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายประโมกข์ ดุลนีย์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ธรรมวงศ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวสายใจ วรพันธุ์โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ กฤตานนท์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางสาววิภวัฐ นาชัยเพชรโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกพร คำโสภาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรา ทศภูชัยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ เยาวพรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ธรรมวงศ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายวิชัย ถิ่นแสนดีโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
4. นายนิกสันต์ คลังแสงโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. นางปิยภา คงสิบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางศุภรัช เทพพรโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายสำราญศักดิ์ หรบรรรณ์โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯกรรมการ
3. นายไชยพร กะลัมพะนันทน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นายธนันชัย เจียมตัวโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
5. นายคำหล้า นันผาดโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุระศักดิ์ ปะกิลาพังโรงเรียนท่านาจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมชัย ทิวะสิงห์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นายรักษ์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นายพินิจ เปานาเรียงโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
5. นายสมจิตร ชูศรีวาสโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารีโรงเรียนสะอาดไชยศรีประธานกรรมการ
2. นายจินดา ขันธุแสงโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ จันทะคามโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงจำปาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
2. นางสิริวรรณ ศุขอร่ามโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ เบ้าจังหารโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
4. นางพรชัย พิกุลหอมโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ หีบแก้วโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ นาสมบัติโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ วงษ์ดีโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
4. นางวรรณิการ์ สุเทวีโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายฉลาด ศรีจุลฮาดโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ นันจรัสโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
3. นางสาวศรีวัณณา คำเสนาะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
4. นางทองยุ่น การฟุ้งโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางปิยภา คงสิบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายฉลาด ศรีจุลฮาดโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ นันจรัสโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
3. นางสาวศรีวัณณา คำเสนาะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
4. นางทองยุ่น การฟุ้งโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางปิยภา คงสิบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ แวงโสธรณ์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนที นีละสุนทรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางสุมาลี คำประเทืองโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
5. นางโชติกา สิทธิสังข์โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ แวงโสธรณ์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนที นีละสุนทรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางสุมาลี คำประเทืองโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
5. นางโชติกา สิทธิสังข์โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายจำรูญศักดิ์ ศรีประทุมสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี จิระมหาศาลโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่งโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ ชูศรีทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางชมนาด วิเชียรสารโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายจำรูญศักดิ์ ศรีประทุมสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี จิระมหาศาลโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่งโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ ชูศรีทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางชมนาด วิเชียรสารโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา ศรีชาติโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พัชรี ยลวิชัยโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษาโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางณัฐิกา สินธุเสนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ศรีชาติโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พัชรี ยลวิชัยโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษาโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางณัฐิกา สินธุเสนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษร แสนศักดิ์โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษร แสนศักดิ์โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษร แสนศักดิ์โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษร แสนศักดิ์โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวารี สอนชาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไถวสินธุ์โรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นายชุ่ม พินิจนึกโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลักขณา เติมทานามโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา วาวิไลยโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์โรงเรียนสายป่าแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นายเข็มชาติ เขตผดุงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ไผ่ผาดโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ กุดแถลงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
3. นางสาวดาราพร อัศวจิตต์ภักดีโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ สายทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นายทวน ใยแสงโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ ไชยภูโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิตย์ ดอนเงินโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นายอนุพงศ์ เกษมเศรษฐโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางรัตนาวลี ไชยสาส์นโรงเรียนคอนเรียบอนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิดโรงเรียนเสมาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสันติ โทฮาดโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายศุุกร์สิทธิ์ ภูผิวเหลืองโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสนิท ศรีลำไพโรงเรียนบ้านดอนสนวนประธานกรรมการ
2. นายฟูเกียรติ สิมสินธุ์โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวรพล วรพินิจโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ผลรุ่งโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ บัวอาจโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสายัณต์ ดลภักดีโรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเข็มทอง หรพูลโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯกรรมการ
3. นายทนัน คำกาโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
4. นายณรงค์ ระดาเสริฐโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ คำชนะโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายดาบ มณีกรรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
3. นางบุญพร้อม ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์กรรมการ
4. นางนิตยา เกตุวิเศษกูลโรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ อินตาหามแหโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางภักษร จันทะคัดโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
3. นางชมเชย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางวรรณภร ฝ่ายไทยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางนงรัตน์ ทิวะสิงห์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพยุงศาสตร์ อุทโทโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร พันธุ์สะอาดโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
3. นางชมเชย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นายบุญศรี แสนกล้าโรงเรียนคอนเรียบอนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทวี ติวทองโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรัตน์ ภูชำนิโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายวินัย รัตนมาลีโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชาตรี วิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านคำเชียงวันกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ ทับทองโรงเรียนหนองแวงแสนประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ บุญสนามโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
3. นางนวลผจง ภูจอมรัตน์โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอกรรมการ
4. นางปราณี โคตรรักษาโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
5. นางรชยา การถักโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกิจธิชัย สารรัตน์โรงเรียนภูปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพูลสิน นามบุญลือโรงเรียนคำปลาโนนชัยกรรมการ
3. นางประดับศรี ชูศรีทองโรงเรียนบ้านนาวิทยากรรมการ
4. นางพรนิภา มุขพรหมโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเกษร แสนศักดิ์โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา มะเสนาโรงเรียนสะอาดประวชาสรรพ์กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ กุลศรีโรงเรียนหนองแวงแสนกรรมการ
4. นางศิริภักดิ์ จัตตุมรรคโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายทวีชัย ประสีระตาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสถิตย์ ฆารภักดีโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นางสุภัคร พุทธานุโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางบุษบารัตน์ ศรีนวลไสวโรงเรียนบ้านโคกใสกรรมการ
5. นางบรรจงณิช ศรีมามาศโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสถาพร ชูศรีทองโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ กาญจนพันธุ์โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยากรรมการ
3. นางรัตนา โสวงษ์โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาฎ บุญศรีนาคโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางพนาวัลย์ ศรีชมภูโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ศรีสมบัติโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววณิชยา วิเศษนันท์โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพิ่มพูน สารบุญเรืองโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ขันประมาณโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนกรรมการ
3. นางสุมาลี ยี่สารพัฒน์โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางอนุรักษ์ ภูเต้าสูงโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ กุดแถลงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางภักดี กล้าวิจารณ์โรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
4. นายประริชาติ นาถ้ำพลอยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางภักดี กล้าวิจารณ์โรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
4. นายประริชาติ นาถ้ำพลอยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางภักดี กล้าวิจารณ์โรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
4. นายปาริชาติ นาถ้ำพลอยโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นายนายศุภวิชญ์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางภักดี กล้าวิจารณ์โรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
4. นายประริชาติ นาถ้ำพลอยโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทืยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตย์ บุญบรรจงโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
3. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนหนองแคนวิทยากรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตย์ บุญบรรจงโรงเรียนกรรมการ
3. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนกรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตย์ บุญบรรจงโรงเรียนกรรมการ
3. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนกรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตย์ บุญบรรจงโรงเรียนกรรมการ
3. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนกรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้าโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางโสภา ลากอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
3. นางพรชัย พิกุลหอมโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกาย ศรีสุขโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตย์ บุญบรรจงโรงเรียนกรรมการ
3. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนกรรมการ
4. นายบุญช่วย ทองดีโรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการ
5. นายจำลอง แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนางหนูพิน ยิ้มไธสงโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นางสมร พนมไพรพฤกษาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี สำราญเนตรโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางหนูพิน ยิ้มไธสงโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
3. นางสมร พนมไพรพฤกษาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสุภานี สำราญเนตรโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นางประนอมศรี ไชยพรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูลโรงเรียนนาคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นางประนอมศรี ไชยพรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางพจนี บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
4. นางประนอมศรี ไชยพรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูลโรงเรียนนาคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์กรรมการ
3. นางประนอมศรี ไชยพรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางศุภวรรณ เชิงสะอาดโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ กุลสุทธิ์โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูล กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ กุลสุทธิ์โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคาระห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูลย์ กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ กุลสุทธิ์โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูล กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ กุลสุทธิ์โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรดา ฉายผาดโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพทูล กันทาโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางจรันธนิน สันคะนุชโรงเรียนนาจำปากรรมการ
4. นางสาววิภาศิริ พลลาภโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสมมาศ กุลสุทธิ์โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายิิวินัย รัตนมาลีโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวนาทยาพร ผลบุญโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย รัตนมาลีโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวชาลิณี ดอนนาคโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวนาทยาพร ผลบุญโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวินัย รัตนมาลีโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวชาลิณี ดอนนาคโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวนาทยาพร ผลบุญโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ คำวิโสโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ไถวสินธุ์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจรรยา วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขื่องโนนเสียววิทยากรรมการ
4. นายประหยัด ทีทาโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ คำวิโสโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ไถวสินธุ์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจรรยา วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขื่องโนนเสียววิทยากรรมการ
4. นายประหยัด ทีทาโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ คำวิโสโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจรรยา วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
3. นางมะลิ ไถวสินธุ์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด ทีทาโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกุสุมาวดี พลเรืองทองโรงเรียนสิงห์สะอาดประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ รังคะราชโรงเรียนดงพยุงสงเคาระห์กรรมการ
3. นางประภาวดี อัคติโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นายทวี สังไวศรีโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวณัฐชนันท์ ศรีแพงมลโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุสุมาวดี พลเรืองทองโรงเรียนสิงห์สะอาดประธานกรรมการ
2. นายทวี สังไวศรีโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ รังคะราชโรงเรียนดงพยุงสงเคาระห์กรรมการ
4. นางประภาวดี อัคติโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐชนันท์ ศรีแพงมลโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ชากันโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฎิ์ วิลัยศรโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ บุญสนามโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
4. นางวรรลิยา จงดีโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ชากันโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฎิ์ วิลัยศรโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ บุญสนามโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
4. นางวรรลิยา จงดีโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ชากันโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฎิ์ วิลัยศรโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ บุญสนามโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
4. นางวรรลิยา จงดีโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนริศ ภูอารามโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย การอรุณโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางจิราภา อุดมรัตน์โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางทับทิม วิเศษนันท์โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกฯกรรมการ
5. นางละมัย สายสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนริศ ภูอารามโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย การอรุณโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวทับทิม วิเศษนันท์โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราภา อุดมรัตน์โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางละมัย สายสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]