รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1. เด็กหญิงชนษร  ผิวทอง
 
1. นางนริศา  อรรคพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไทยศิลา
 
1. นางวราพร  ศิริสมพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธาวันดี
 
1. นางพดชะฎา  ศรีสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1. เด็กหญิงดาราวลี  ขาวเขียว
 
1. นางสาวสมพร  หล้าคำภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิชากร  อนุชน
 
1. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  เค้าทา
 
1. นายทรงชัย  เปรมผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กหญิงปรียาพร  บุญหล้า
 
1. นางแพรวพรรณ  ลิละคร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเวียง
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  ชุดนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์เพชร
 
1. นางวนิศรา  สุทธมาตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 1. เด็กหญิงมัลนิกา  แสงตา
2. นางสาววธัญญา  ลากุล
3. นายอภิวัฒน์  แสนท้าว
 
1. นางวารุณี  จำบุญ
2. นายสุจินดา  หณุสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คำลา
 
1. นางทองเพชร  ธิตะเชียง
2. นางสาวณัฐญภรณ์  กงเพชร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงชญานี  เถาหอม
2. นางสาวมุกอันดา  สิงห์คำ
 
1. นายสังเวียน  ขึงภูเขียว
2. นางแสงเดือน  มูลบัวภา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1. เด็กชายภูรินทร์  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นายกิตติพงค์  ไชยมิ่ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายอภิบัณฑิต  เครือไกรวรรณ
 
1. นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพียกเพีย
 
1. นางกฤษณา  ป้องเคน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 1. เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงเปรมวดี  สีแก้ว
 
1. นางอรชุลี  บุญพาเกิด
2. นางเตือนใจ  จ้อยภูเขียว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนัญชัย  ไทยอ่อน
2. นางสาวภคนันท์  จันโยธา
3. นางสาวเจนจิรา  จันทร์ดาอ่อน
 
1. นายปฏิพัทธิ์  อึ้งชัยภูมิ
2. นางสาวสายทอง  จันทร์หนู
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 1. เด็กหญิงศริตา  หล้าลี
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีอัดชา
3. เด็กหญิงอารยา  วงศ์คะสุ่ม
 
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  นันทัยทวีกุล
2. นางดวงจันทร์  แก้วเวียง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ประไพเพชร
2. เด็กหญิงนวินดา  ดำโชติ
3. เด็กหญิงสุนิสา  วิเศษสัย
 
1. นางสาวิตรี  ประไพเพชร
2. นายเนตร  ศรีกัณหา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  โคตรชัย
2. เด็กหญิงมินฑิฌา  นรเศรษฐบงกช
 
1. นางธีรภัทร์  ประวันจะ
2. นายสุรพล  คล่องแคล่ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายชนะตระกูล   จำปาหวาย
2. เด็กชายธีรภัทร   มณีแผลง
 
1. นายภาคิไนย  บำรุงเชื้อ
2. นายพิพัฒน์  สอนพัลละ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  โถชารี
 
1. นางสมพิตร  เพ็งหาพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายพงศธร  พรมมี
 
1. นายสุขี  ภูมิโสม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เพียเขมร
 
1. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หงษ์คำสร้าง
2. เด็กหญิงพัชริฎา  พลโคตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุรุนนท์
 
1. นางกานดา  ภาคสูงเนิน
2. นางสาวสุปาณี  วงกานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. นางสาวกัลยา  ชัยชมภู
2. นางสาวสายธาร  แสนโคตร
3. นางสาวสุนิตา  ทีภูเวียง
 
1. นางดวงกมล  สมวงษา
2. นายอดุลย์  พินิจลึก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ศรีสุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หงษ์ชุมแพ
3. เด็กหญิงอนงลักษณ์  ก้อนเงิน
 
1. นางลัชยา  ทัศนิยม
2. นางสาวชัญญานุช  ไร่สิงห์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นายกชน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ขาวเขียว
3. เด็กหญิงนฤมล  เจริญสุข
 
1. นางลักษณา  นาเจริญวุฒิกุล
2. นางรุชนี  โหน่งเวียง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1. เด็กหญิงปารมี  พันตาเอก
2. เด็กชายวัชชิราภรณ์  ทัพซ้าย
3. เด็กชายเก่งรบ  ภวะวิจารณ์
 
1. นายอาทิตย์  บ้งงึ้ม
2. นางสาวธันยพร  ประวันนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายทินกร  บัวป้อม
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  ช่างลาย
3. เด็กชายอนันต์ชัย  แลสันเทียะ
 
1. นางสาวจิตรติชัย  เกษแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงกนกกร  เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงจิราพร  โคตรแปร
3. เด็กหญิงมนฑนา  โคตรเวียง
 
1. นางจริยา  นิตยา
2. นายคำบ่อ  ลากูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. นางสาวประภาพร   พรมภักดี
2. นางสาวภคนันท์  จันโยธา
3. นางสาวเจนจิรา  จันทร์ดาอ่อน
 
1. นางดารณี  สากุล
2. นางเอมอร  ชูอินทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  ช่างลาย
2. เด็กชายวรเชฐ  สิงเทพ
 
1. นางสาวจิตรติชัย  เกษแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ไกรดวง
2. เด็กชายพงษธร  ธานี
 
1. นางสาววนิดา  จันทะนาม
2. นางศิริลักษณ์   ศรีโย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชิตพล  ล่ามสมบัติ
2. เด็กชายโชคทวี  ช่างทองที
 
1. นายมนต์ตรี  กำกูด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายสมโภชน์  แก้วพิจิตร
2. เด็กชายอิทธิเดช  ชินราช
 
1. นายไพจิตร  ละหว้า
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายบัณฑิต  แสงทอง
2. เด็กชายพงศ์กฤษณ์   ผาลม
 
1. นางนวรัตน์  นิราชวงศ์
2. นางสถาพร  แพร่งสุวรรณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พระยาทอน
2. เด็กชายเพชรรัตน์  วรวงค์
 
1. นายนพรัตน์  มั่นคง
2. นายปฏิพัทธิ์  อึ้งชัยภูมิ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปราณี
2. เด็กชายหัสฎี  น้อยเอาะ
 
1. นายทรงยศ  เหล่าทองสาร
2. นายวัฒนา  ลำเพยพล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชญาดา  สำมะลี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศล้ำหวาน
3. เด็กหญิงชุติพร  สุขขาน
4. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กาศสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีภูธร
 
1. นางอรญา  โสภัณ
2. นางประกอบ  อักษร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดา  แสนเศษ
2. เด็กหญิงนนทิชา  อุตมูล
3. เด็กหญิงวิลัยพร  สงบแท้
4. เด็กหญิงศิริมล  สุนทอง
5. เด็กหญิงอธิติยา  ปราบปราม
 
1. นางสุปรียา  ละครขวา
2. นางถวัลย์วงษ์  แก้วมาตย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 1. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  ชัยศรี
2. นางสาวณัฐิดา  ขุนหาร
3. เด็กหญิงธนากร  ปุณะปุง
4. เด็กหญิงมัลนิกา  แสงตา
5. นายอภิวัฒน์  แสนท้าว
 
1. นางวารุณี  จำบุญ
2. นางสาวทานตะวัน  สีดาแจ่ม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกชนันท์  โอฐ์งาม
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สาระจิต
3. เด็กหญิงพัชรา  ต้นโนนเชียง
4. เด็กหญิงสุชานารถ  เสิกภูเขียว
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักท้วม
 
1. นางพรพิศ  แก้วกงพาน
2. นางกนกอร  สุนทรส
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กหญิงกัณฑิมา   ขวัญงอน
2. เด็กหญิงนันทิชา   ชัยแก้ว
3. เด็กหญิงรินลณี   สินทอน
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ภูครองผา
5. เด็กหญิงอาทิตยา   จารุตันติ์
 
1. นางเตรียมใจ  มาทน
2. นางหฤทัย  คำบุญเกิด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แซ่เฮ็ง
2. เด็กหญิงปริญดา  เกตุภูเขียว
3. เด็กหญิงศิวนาถ  หาคำ
4. นายสถาพร  จันทร์ชมภู
5. เด็กหญิงแพรพิไล  อ่อนศรีอรัญ
 
1. นางพัชยา  กงชัยภูมิ
2. นายประภาพ  แพ่งศรีสาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  พงษ์สะพัง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดนุสา
4. เด็กชายอดิศร  มนต์ก้อม
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  เกตุแก้ว
 
1. นางอุไรพร  โพธิรุกข์
2. นายวิทูร  ทองนาค
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กชายจักรพรรณ  อ่างคำหงษ์
2. เด็กหญิงชนิฎา  มาตรมนตรี
3. เด็กหญิงพันบุปผา  พลโยธา
4. เด็กชายภัทรพล  อิ่มทรัพย์
5. เด็กหญิงวันทนีย์  ชัยชนะ
 
1. นายไตรนาถ  โพธิรุกข์
2. นางอุบลรัตน์  รินลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวสุวรรณ
2. เด็กชายชินวัตร  ภูผาพลอย
3. เด็กชายณัฐพงษ์  นิชำนาญ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ริมคำ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ภูพาน
6. เด็กชายปรมเมศร์  นิจการ
7. เด็กชายประกาศิต  อุทัยแสง
8. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แต่งด้วง
9. เด็กหญิงปิ่นณภา  พาพรม
10. เด็กหญิงภัณฑิราภรณ์  แพงจันโท
11. เด็กหญิงภัทราพร  ดอนพันชั่ง
12. เด็กชายภัทร์กร  คล่องขยัน
13. เด็กชายรุ่งศักดิ์  คำเรียบ
14. เด็กหญิงวิจิตรา  พลป้อง
15. เด็กหญิงวีระศิตา  สุขราช
16. เด็กหญิงศรัญญา  พรมหลวงศรี
17. เด็กหญิงสุกัญญา  นกทอง
18. เด็กชายอดิศักดิ์  พลวี
19. เด็กชายอัสนี  จินดาประกอบ
20. เด็กหญิงอารยา  วงษ์ขำ
 
1. นางคำไมล์  จันทร์วิเศษ
2. นางสุจิตราภรณ์  เลิศอุดมโชค
3. นางอารีย์รัตน์  จันทร์เทพย์
4. นางวลัย  ลาสอน
5. นางลัดดาพร  คล่องขยัน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กชายชนวีร์  ปัตตาเขสูง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำจันทร์
3. เด็กหญิงธมนพร  นิลสาคู
4. เด็กชายธีระภัทร  ดอนม่วง
5. เด็กชายนภดล  งามลี
6. เด็กชายนัฐพนธ์  เมาทา
7. เด็กหญิงนันทิชา  คำภาปล้อง
8. เด็กชายปฏิภัทร  สุดตาสอน
9. เด็กชายปฏิภาณ  สุดตาสอน
10. เด็กชายปรัตถกร  โคตรบุญเรือง
11. เด็กหญิงภัชราพร  หลวงจันทร์
12. เด็กหญิงยศรัญ  ยามบุญ
13. เด็กชายฤทธิชัย  บุญชัย
14. เด็กหญิงวรรศมล  แสงทอง
15. เด็กชายวิศวะ  วงค์ศรีวอ
16. เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศอุดมโชค
17. เด็กชายสิปปกร  ตราเงิน
18. เด็กชายอดิเชนทร์  คำหาญพล
19. เด็กชายอภิวัฒน์  เยือกเย็น
20. เด็กชายเจษฎากร  กองตา
 
1. นางจันทร  กรมเหลี่ยมสาระ
2. นายนิธิดนย์  มนตรีเฉลิมฤทธิ์
3. นางปราณีต  เปี่ยมชัยนันท์
4. นางอาภากร  วงษ์ชาญศรี
5. นางสาวธิดาวรรณ  บัวสาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุริญรัตน์  เหมือนแซง
 
1. นางปิยะนุช  โคตา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงโชติรส  ชินภักดี
 
1. นางสาวพิลัยวรรณ์  ดวงโพธิ์ศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เชื้อขาว
 
1. นางปิยนุช  โคตา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงชนานันท์  นนทะรุลน์
2. เด็กชายศิริชัย  มีเปี่ยม
 
1. นางกฤษฎี  โถชารี
2. นางวรรณิภา  วรรณประเขา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เมืองสนธิ์
2. เด็กหญิงพลอยมณี  วงศ์สถาน
 
1. นางพัชราพร  ไชยประปา
2. นางศิริพร  ศิริบรรพต
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปะหุประมง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยศม้าว
 
1. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจามจุรี  ดาวนอก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เพชรเสถียร
3. เด็กหญิงดวงใจ  แก้วเมือง
4. เด็กหญิงธนารีย์  นครขวาง
5. เด็กหญิงธัญญา  เหมาะคำ
6. เด็กหญิงนรภัทร  ธรรมเอก
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  นหูตานนท์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรชุม
9. เด็กหญิงอนิสรา  แก้ววงษา
10. เด็กหญิงอำภาพร  ศรีสุรักษ์
 
1. นายวีรศักดิ์  ยืนยาว
2. นางพัชรินทร์  ศรีพุทธิรัตน์
3. นายฉัตรชัย  จีระออน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำยาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงคัทรียา  จันทร์ประทักษ์
3. เด็กหญิงนันทนา  พันดวง
4. เด็กหญิงพรชิตา  เสริฐภูเขียว
5. เด็กหญิงพัชราพร  มีประจำ
6. เด็กหญิงพัตรพิมล  นวลศรี
7. เด็กหญิงมัลลิกา  เร็วสา
8. เด็กหญิงรินรดา  บัวฮองแสง
9. เด็กหญิงวรรณริษา  พลชำนาญ
10. เด็กหญิงวารินทร์อำไพ  โชคคูณ
11. เด็กหญิงศศิธรณ์  ศรีสุวรรณ
12. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีกันหา
13. เด็กหญิงศิริธารทิพย์  ศรีหาวัด
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปามา
15. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศรีลา
 
1. นายเฉลิมชัย  หีบแก้ว
2. นางจารุวรรณ  ธฤตธนนันท์
3. นางสาวจารุมาศ  ยานกาย
4. นางสาววันเพ็ญ  แสนธรรมมา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงกัญภิรมย์   คงยืน
2. เด็กชายก้องเดช  นิลสินที
3. เด็กหญิงขวัญฤดี   มอมุงคุณ
4. เด็กหญิงชลธิชา    ม่วงภูเขียว
5. เด็กหญิงณัฐผกา    ผ่อนจรุง
6. เด็กหญิงปนัดดา   ละลี
7. เด็กหญิงประภาภรณ์    โพธิ์สอง
8. เด็กหญิงปิยวัลย์   จันทเมธี
9. เด็กหญิงพิลัยรัตน์    ราชญา
10. เด็กหญิงรจนา    แนวโสภี
11. เด็กหญิงสรัลพร   แก้วภักดี
12. เด็กหญิงสุวรรณี  รัตนพล
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  หอมจู
14. เด็กหญิงอมราพร   ละลี
15. เด็กหญิงเนตรนภา   นิดใย
 
1. นางเกศรินทร์    ทนาทิพย์
2. นางรัญชนา    ม่วงมิตร
3. นางสุภาพร    แสงกงพลี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กชายศรเพชร  โม้แซง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชาญกว้าง
 
1. นายรังสรรค์  อ่อนทา
2. นายสุบรรณ์  ภูมิพรม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. นายทศพล  ส่งศักดิ์ชัย
2. นายอภิวัฒน์  ปูนหาวงษ์
 
1. นายทินกร  กัลยาวงษ์
2. นายไชยกร  สุขันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรตา
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงปทิตตา  ผิวนางาม
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 1. เด็กชายธนาวุฒิ    แสงสี
 
1. นายอนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายศุภสินธ์ุ  ผุยคำพิ
 
1. นางนิภาพร  พลกลาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 1. เด็กชายธีระพงษ์  แซเฮง
 
1. นายแหลมทอง  น้อยโนนทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. นางสาวดารินทร์  แสนสำราญ
 
1. นางอุทุมพร  กรองเห็น
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราพร  มุ่งเป้า
 
1. นางฐิติรัตน์  ชาญกว้าง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. นายดาวกระจาย  ศรีชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงเมธวี  นามมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นางสุภาวดี  โคตะมูล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยชันวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พละชัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พละชัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   ชนะวงศ์
2. นางสาวพรรณทิพย์   ไชยทิพย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพัชราพร  จันไทย
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นามหล้า
 
1. นางดวงกมล  สมวงษา
2. นางเพ็ญศรี  โสภา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผุยคำผิ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาส  คุณโพธิ์
2. เด็กหญิงพิยดา  ทองดี
3. เด็กหญิงวลินยุภา  แสนสุริวงษ์
 
1. นางดวงพร  สิงห์รัง
2. นางสาววนิดา  แสงชมภู
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิสา  บุญจีน
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  เสถียรดี
3. เด็กหญิงศรินทร์ยา  แก้วโพธิ์
 
1. นางดวงพร  สิงห์รัง
2. นางสาวปารณีย์  สมทา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 1. เด็กชายนครินทร์   โภคาศรี
2. เด็กชายวรวิทย์    นามมีแว่น
3. เด็กชายสวิช  เทพศิริ
 
1. นายอนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงธนันศิริ  หารคำแพง
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิพล  เมืองฮามพันธ์
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐพงษ์  แสงแก้ว
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพล  เชื้อสาวถี
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ดี
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงทิกันนิการณ์  ทวยภา
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  โสมภูเวียง
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แช่มขุนทด
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุสีชา
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบียดกลาง
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทียมทอง
 
1. นายสุรเชษฐ์  เสนาสุ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยุวรินทร์  ครองหินราช
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงเอมมิกา  เทียมทอง
 
1. นายสุรเชษฐ์  เสนาสุ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่ำพิมพ์
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกฤษฎา  อั้นทอง
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา   ประสมเพ็ชร
 
1. นางสุทิสา  ทองบุ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีลางาม
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
 
1. นางสุดาพร   ชารีวรรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาระจิตร
 
1. นางน้องนุช  รติวรารัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พม่าศรี
2. เด็กหญิงกิตติยา  แซ่เฮ้ง
3. เด็กหญิงศิวนาถ  หาคำ
4. เด็กหญิงศุภรักษ์  สีผาย
5. เด็กชายสถาพร  จันทร์ชมพู
6. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  สีชมชื้น
7. เด็กชายอมรเทพ  มีที
8. เด็กหญิงอักษราภัค  อุตสาวงษ์
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
2. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
3. นายเอกรัฐ  โกศล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เติงชัยภูมิ
3. เด็กชายทักษิณ  ดวงเทียน
4. เด็กหญิงทิกันนิการณ์  ทวยภา
5. เด็กหญิงบุษราคัม  แช่มขุนทด
6. เด็กหญิงพิจิตรา  ตู้ทอง
7. เด็กชายพีระพงษ์  พงษ์พันธ์
8. เด็กหญิงรัตนมณี  โคตรชา
9. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  พิมพ์เนาว์
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนกอง
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสนราช
12. เด็กหญิงอภิภาวดี  กล่ำโก๋
13. เด็กหญิงอรอุมา  ธิตะปัญ
14. เด็กหญิงอริสสรา  ต้นตะภา
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
2. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
3. นางอนงค์  สิงห์ทุย
4. นายวัชระ  ลอยชัยภูมิ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1. เด็กหญิงกรกนก  สระทองเศียร
2. เด็กหญิงชนิกา  คุ้มหมู่
3. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิรุกข์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พนมเทียน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติชัย
6. เด็กหญิงดลณฐ  ขุนเดช
7. เด็กหญิงธนพร  คำภาพงษ์
8. เด็กชายธนากร  พลโพธิ์
9. เด็กหญิงพิมพร  ศรีสุวรรณ
10. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  นูสีหา
11. เด็กหญิงวราลี  วงศ์ตะวัน
12. เด็กหญิงศรุตยา  หลักบึง
13. เด็กชายศาสตราวุธ  แสงอาวุธ
14. เด็กหญิงสิริวัน  เพชรเมืองเก่า
15. เด็กหญิงสุชัญญา  พิมพัฒน์
16. เด็กชายสุธิมนต์  จันทรณิธารศรี
17. เด็กหญิงหทัยภัทร  ชุนประเสริฐ
18. เด็กหญิงอารยา  คงไธสง
19. เด็กหญิงเมธาวี  ด้วงนางรอง
20. เด็กหญิงโชติรส  ลากูล
 
1. นายนันทกร  รติวรารัตน์
2. นายภาณุภณ  ตันติคชาภรณ์
3. นางสาวจิรวดี  ดนตรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาระพันธ์
2. เด็กชายนรวีร์  อุปมิตร
3. เด็กชายปฏิพล  จำรัสลาภ
4. เด็กชายปรเมศวร์  บุดดา
5. เด็กชายวัชรินทร์  ค่อมสิงห์
6. เด็กชายศักดิ์ชัย  พาเชื้อ
 
1. นางน้องนุช  รติวรารัตน์
2. นายบันทึก  คงพิรุณ
3. นางสาวพรชริณทร์  ราศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายอนุชา  แอดนา
 
1. นางเทียนทอง  จงสมชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงศศิธร  สอนนวล
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ้ว
 
1. นางปรียาภรณ์  นภกวีคำแหง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงอรสา  เต็มวิถี
 
1. นางพวงเพชร  ปราบสมรชัย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 1. เด็กชายธิวา  นางาม
 
1. นางพิศมัย  เพชรประไพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงมานิตา  ศรีคำภา
 
1. นายโกมล  เวียงทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายนิกร  ศรีษะผา
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงพรพิมล   โสกเชือก
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยา 1. เด็กชายวิศรุจน์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุพรรณี  มิตปิด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  สมภาร
 
1. นางสาวจริยรัตน์  สีชานนท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายธนานพ  ยุ่นดร
 
1. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุถานันท์   วิเศษหอม
 
1. นางสาวธนพรรณ   ผานิช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  แสนคำภา
 
1. นายชัยพงษ์  รายณะสุข
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นางสาวอนุสรา  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพิทยพันธ์  แวะศรีภา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายธนภัทร  โจภูเขียว
 
1. นางอรนุช  เส็งภูเวียง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นางรัญจวน  ดวงตะวงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สีล้าน
2. เด็กชายจตุพล  ศรีแก้ว
3. เด็กชายจรัลชัย  เวสมูลา
4. เด็กชายจักรตุพล  กันดี
5. เด็กหญิงจันจิรา  เห็มทิพย์
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทะเกิงผล
7. เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพาคุณ
8. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีนอก
9. เด็กชายชวนากร  สมัดชัย
10. เด็กหญิงณัฐชภรณ์  สง่าสันเทียะ
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนบุตร
12. เด็กชายธรรมสรณ์  สมัดชัย
13. เด็กชายธีรภัทร  ชาลีเขียว
14. เด็กชายธีระพงษ์  เขียวหัน
15. เด็กชายนธี  ดอนสมไพร
16. เด็กชายปิ่นมณ๊  พิมพาคุณ
17. เด็กชายพงศธร  ทิพรักษ์
18. เด็กชายพงศภัค  สมัดชัย
19. เด็กหญิงพรนภา  ชนะชัย
20. เด็กหญิงพรฟ้า  เค้นา
21. เด็กหญิงพรรณศิตา  สาแพงน้อย
22. เด็กชายพัฒนพงศ์  วงษ์บุญชา
23. เด็กชายพิธิวัต  หลักเมือง
24. เด็กชายภาคิน  ยอดรักษ์
25. เด็กชายภานุวัฒน์  เรืองเจริญ
26. เด็กหญิงรัตนา  เมืองอาชา
27. เด็กหญิงวิไลพร  ศรีเวียง
28. เด็กชายวุฒิกร  จิตสีดาวัฒน์
29. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วกา
30. เด็กชายศราวุฒิ  โคตรหา
31. เด็กหญิงศศิภา  คำสะอาด
32. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยอดรัก
33. เด็กหญิงศุภัสสร  จิตสีดาวัฒน์
34. เด็กชายสิทธิพร  สีหาผล
35. เด็กหญิงสุภาวดี  หารลี
36. เด็กหญิงสุภิษา  ประจำเมือง
37. เด็กหญิงอรญา  อินทร
38. เด็กหญิงอริสา  พรมหลวงศรี
39. เด็กหญิงอาทิตยา  ติ่งภูเขียว
40. เด็กชายเจษฎา  แก้วสิงห์
 
1. นายสุวิทย์  น้อยลา
2. นายสมนึก  คำตัน
3. นายแวว  ศิลาพิมพ์
4. นายสนิด  อ่อนสา
5. นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา
6. นางมะลิ  คำตัน
7. นางพรธนา  ทิพรักษ์
8. นายมงคล  ศรีบุตรา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันดา
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำ
3. เด็กหญิงจอยจุรี  พนามวัง
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงป้อม
5. เด็กหญิงจินตนา  เย็นจตุรัส
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยหาร
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งพรม
8. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำแก้ว
9. เด็กหญิงฐิติมา  มังกษัตริย์
10. เด็กหญิงดวงตา  ต้นโนนเชียง
11. เด็กหญิงดาราวดี  ลูกภูเขียว
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทะชัย
13. เด็กชายธวัชชัย  สุทธิประภา
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มูลม่อม
15. เด็กชายนริศ  ทิพศร
16. เด็กหญิงนฤมล  ชัยมาลา
17. เด็กชายนัฐวุฒิ  ทรัพย์สำราญ
18. เด็กหญิงนันทิกา  กานา
19. เด็กหญิงปนัฐดา  ไชยบุญ
20. เด็กชายประสิทธิ์  ฉาบสูงเนิน
21. เด็กหญิงพรทิพย์  ปาณพรม
22. เด็กหญิงพรรพษา  นามแสงผา
23. เด็กชายภูมินันท์  ลูกภูเขียว
24. เด็กชายภูวนัย  รัตนสุวรรณ
25. เด็กหญิงลัดดา  ลาดบาศรี
26. เด็กชายวัชรพล  แว่นศิลา
27. เด็กชายวัชรพล  คำสมหมาย
28. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สุขนาแซง
29. เด็กหญิงสิริญญา  สีมาเมือง
30. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีเชียงหา
31. เด็กชายสุรสิทธิ์  เหมราช
32. เด็กชายอนุชา  สีพลเรือน
33. เด็กหญิงอภิวรรณ  คำมี
34. เด็กชายอัมพล  ดีภูงา
35. เด็กหญิงอารยา  เลี่ยนเล็ก
36. เด็กหญิงอารียา  บุพพิ
37. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พิมพ์สาร
38. เด็กหญิงเนตรฤทัย  สุรินทร์แก้ว
39. เด็กหญิงเอมอร  นามพยัพ
40. เด็กหญิงแก้วตา  ลาดบาศรี
 
1. นายสมโภช  แก้วกงพาน
2. นางสาวพิญาดา  แก้วกงพาน
3. นางสาวจิราพร  จันดาโส
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายคมสรร  ทาสี
2. เด็กชายจรัญ  สมเนตร
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  โนนลำดวน
4. เด็กชายวรชาติ  บุตรศิริ
5. เด็กชายวรรณธนา  กลางบุราณ
6. เด็กหญิงสิริวรรณ  โนนดงกลาง
7. เด็กหญิงสุดาภา  บุบผาชาติ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  บาลี
9. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  โพธิ์ชัยศรี
10. เด็กหญิงโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นางไฉยา  แสนยศบุญเรือง
2. นางอนันตพร  สาวิยะ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เลิศอุดมโชค
2. เด็กหญิงชโลธร   จันทร์สนาม
3. เด็กหญิงณิชชารีย์   ทั่งแก้ว
4. เด็กชายนฤเบศร์    พิศณุ
5. เด็กหญิงนลิสรา   ภูมิวงษ์
6. เด็กชายภานุวัฒน์    ต๋าระ
7. เด็กชายมานะศักดิ์   เหมือนแซง
8. เด็กหญิงอพิศรา   เพชรหว้าโง๊ะ
9. เด็กชายอัมรินทร์    ทอนจรุง
10. เด็กชายเลิศเกียรติ   ธรรมสูตร
 
1. นางสมจิตร  เดชครอบ
2. นางสมทรัพย์  ทองมูล
3. นายนิคม  เดชครอบ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1. นางสาวกุลนาถ  นาคต้อย
2. นายธนพร  สุดอุทธา
3. นายธีระศักดิ์  จันทะแก้ว
4. เด็กหญิงนันธิดา  บุดดา
5. นางสาวนุชจรินทร์  สิงห์วงษ์
6. นางสาวปนัดดา  ทุมทา
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ชัยวิรัตน์
8. เด็กหญิงอนงนาฏ  ทองขำ
9. เด็กหญิงเกวลิน  ดอนชินมาตย์
10. เด็กหญิงเกวลิน  วิสูงแล
 
1. นายชนาธิป  สว่างสี
2. นางจันทร์มณี  เขื่อนศิริ
3. นางสาวอารีรัตน์  เหล่วแซง
4. นางพเยาว์  แสนท้าว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรัตน์  ทุมเทียง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทุมเทียง
3. เด็กชายพงศธร  เผ่าแข็ง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาญณรงค์
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  จูสั้น
6. เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร
 
1. นางปิยะดา  บุญรอด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  คุ้มบัว
3. นางพิมพ์สุดา  เจียงภูเขียว
4. นางชญาภา  เสนารินทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1. นางสาวกุลนาฏ  นาคต้อย
2. เด็กหญิงนันธิดา  บุดดา
3. นางสาวนุชจรินทร์  สิงห์วงษ์
4. นางสาวปนัดดา  ทุมทา
5. เด็กหญิงมัณฑนาพร  คำสีพาย
6. เด็กหญิงอนงนาฏ  ทองขำ
7. เด็กหญิงเกวลิน  ดรชินมาตย์
8. เด็กหญิงเกวลิน  วิสูงเล
 
1. นายชนาธิป  สว่างสี
2. นางเปรมใจ  ซาซุม
3. นางละอองดาว  นครแก้ว
4. นายชาญชัย  บัวผาย
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรัตน์  ทุมเทียง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ครุฑตำคำ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  จูสั้น
4. เด็กหญิงรัชนีกร  สีจันโท
5. เด็กหญิงรัตนากร  สีจันโท
6. เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สารคำ
8. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางปิยะดา  บุญรอด
2. นางสมพิตร  เพ็งหาพันธ์
3. นางนิรมล  สมตัว
4. นางอรพันธ์  จิระศิริ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ชำนาญไพล์
2. เด็กหญิงชลดา   ศักดิ์เทวี
3. นายณัฐวงค์  อิ่มจีน
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  กองบาง
5. นายธนนชัย  ปาโม
6. เด็กหญิงนพรัตน์  มณีโชติ
7. นางสาวนฤมล  นันบุญมา
8. นายนวมินทร์  ธงศรี
9. นางสาวพอตา  ทุยหล่อน
10. นางสาวพัชรี   นิลาพุต
11. เด็กหญิงพิมประภา  กินนารี
12. นางสาววลัยพร  ทีดี
13. นางสาววิษา  โสภารัตน์
14. นายสหรัฐ  สายสำโรง
15. เด็กหญิงสุกัญญา  นามมา
16. นางสาวไพลิน  หนูนา
 
1. นายภกรณ์  ขันรักษา
2. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศรี
3. นางบัวสน  บัวกฏ
4. นางจรรยา  โชคพันธชาติ
5. นางสมภาษ  นมัสศิลา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธร  หิงขุนทด
2. เด็กหญิงชื่นนภา  วรสุทธิ์
3. เด็กหญิงช่อผกา  บุดดาซุย
4. เด็กหญิงฐิติยา  เจ็กภูเขียว
5. เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  สร้างแก้ว
6. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
7. เด็กหญิงประภาพร  แข็งแอ
8. เด็กหญิงภาวิณี  ประเสริฐสาร
9. เด็กหญิงมัณฑณา  คำตุ้ม
10. เด็กหญิงวรรณริน  บัตเลอร์
11. เด็กหญิงศรัณภัทร  แซ่ฉั่ว
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เศษวิกา
13. เด็กหญิงสสิตา  ทองมูล
14. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำใส
15. เด็กหญิงเกสรา  ช่วงโพธิ์
16. เด็กหญิงแพงพิม  หิงขุนทด
 
1. นางสุดาพร   ชารีวรรณ์
2. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
3. นางสถาพร  แพร่งสุวรรณ
4. นางสุดาพร   ศิริชัยโชค
5. นางสุภาพ  ชนะบัว
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วแก่น
2. เด็กชายกิติรัช  มณีไสย์
3. เด็กชายธวัชชัย  ปิงแก้ว
4. นายธวัชชัย  ว่องประเสริฐ
5. เด็กชายบัวเงิน  โพธิ์สว่าง
 
1. นายภกรณ์  ขันรักษา
2. นายจำรูญ  โชติศรี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กชายอัครเดช  ชัยปลื้ม
2. เด็กชายเขมรัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางอำพร   หงษ์วิลัย
2. นางสุจิตรา  เกษจันทร์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงพรวิสา  สีแก้ว
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงมณฑิรา   สงพัฒน์
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. นายยงยุทธ  บุญบรรจง
 
1. นางวนิดา  หนูมั่น
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางเบญจวรรณ  บุญศรี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เศษวิกา
 
1. นางสาววนิตา  เสิกภูเขียว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  โสภา
 
1. นางสาวจิราพร  แสนท้าว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงลลิตา  เดชพ่วง
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เววา
 
1. นายไกรยราช  ปุริสาร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยวรรณวุฒิ
 
1. นางนิรมล  คุ้มตะบุตร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  นิลทะสิงห์
 
1. นางสาวชนาธินาถ  โพธิศรี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สากล
2. นางสาวสุณิสา  พานหล้า
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  มาตย์คำ
4. เด็กหญิงสุมิตา  ดีไธสง
5. เด็กหญิงออน  ปริวันตัง
 
1. นางลักขณา  ลีเวียง
2. นางสาวนิตย์ประภา  นามวิจิตร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมลดา  เมืองแสน
 
1. นางลักษณ์เสด็จ  บุญหล้า
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงวันวิสา  คานราบ
 
1. Mr.Mu  Jianan
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงรังรอง  เอี้ยมออง
 
1. นางสาวชนาธินาถ  โพธิศรี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมา
2. เด็กหญิงสุกรรณิการ์  คำมุงคุณ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ทับทิมหิน
2. นางวนิดา  หนูมั่น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญเวียง
2. เด็กหญิงพนชกร  อรรคฮาด
 
1. นางวนิดา  หนูมั่น
2. นายพิทักษ์พงษ์  ทับทิมหิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กชายกฤษฎากร  เหมือนมาต
2. เด็กชายชีวัธนัย  จัดนอก
3. เด็กชายทักษิณ  เวียงทา
4. เด็กชายธนาพร  ชุ่มประมูล
5. เด็กชายศรยุทธ  พิมพ์สิงห์
6. เด็กชายเพชรทักษิณ  รักไทย
 
1. นางวิไล  เฉยสวัสดิ์
2. นางสาวรำพรรณ  ถานอาจนา
3. นางปภัชญา  วงษ์เวียง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนวัต  สมนอก
2. เด็กชายพิพัฒน์   สังศรี
3. เด็กชายภานุพงศ์  โม้งน้อย
4. เด็กชายยศโยธิน  หอมจู
5. เด็กชายวรายุทธ์  ผ่อนดี
6. เด็กชายอภิชัย  ศรีนวลสูง
 
1. นายมนต์ตรี  กำกูด
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายกฤษฎาภรณ์  ซุ้ยไกร
2. เด็กชายกิตติกร  เมธี
3. นายชรินทร์  แก่นสีลา
4. เด็กชายธีรชัย  ทองสนธ์
5. นายปฐมพร  จ้อยภูเขียว
6. นายพานิชย์  สิทธิไทย
7. นายรัฐธรรมนูญ  โพธิสัย
8. นายสิทธิโชค  หารประชุม
 
1. นายนิราช  ดีโนนโพธิ์
2. นางมนตรี  ไตรนพ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงจุรารัตน์  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์วังทอง
3. เด็กชายธนดล  สนเค
4. เด็กชายธีรภัทร  มณีแผลง
5. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ห่อคนดี
6. เด็กหญิงมาลี  โนนโม้
7. เด็กชายวิทยา  ยุ่นดร
8. เด็กหญิงสุพิศตา  สุระชัย
9. เด็กชายเกษมศักดิ์  มหาวงค์
10. เด็กชายเอกรินทร์  น้อยบาท
 
1. นายสุระชาติ  วรรณสุพริ้ง
2. นายพิพัฒน์  สอนพัลละ
3. นางอมรรัตน์  ทองผา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ปู่โว
2. เด็กหญิงจณิสตา  จันทร
3. เด็กหญิงจีระนันท์  ชำนาญพล
4. เด็กหญิงธีรนุช  ศรีโย
5. เด็กหญิงนภัสรา   คำใบ
6. เด็กหญิงบุญยานุช  อ่อนนางใย
7. เด็กหญิงวรัญญา   เหลาเพ็ง
8. เด็กชายวรเมธ  ถาวรพรหม
9. เด็กหญิงวาสนวรรณ  ผลภิญโญ
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนเสี้ยว
 
1. นางสุดารัตน์  จิบจันทร์
2. นางสาวมาลีรัฐ  สมภาร
3. นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เทียมสน
2. เด็กหญิงพรรณธิยา  กันยุตะ
3. เด็กชายภูวดล  กระแสเทพ
4. เด็กหญิงรจนา  กำลังลัมย์
5. เด็กหญิงโสรญา  ช่างเจริญ
 
1. นางสาวละอองดาว  คงเซียงซา
2. นางสาวเทวิรัตน์  รัตนโสภา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำรัสภูมิ
2. เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช
3. เด็กหญิงสุธิตา  สมอ่อน
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงกิตติมา  โคตรหานาม
2. นางสาวดาวรุณี  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาหวาย
 
1. นางอัปสร  น้อยสุข
2. นางประนอม  ธรรมพล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงธิดาพร  แสนเสนา
3. เด็กหญิงสุทธดา  ผลธุระ
 
1. นางสงกรานต์  ขุนนนท์
2. นางสาวเกษร  มาขน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กหญิงวรญา  ชูชื่น
3. นางสาวเนตรชนก  พงษ์เสน
 
1. นางประนอม  ธรรมพล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัฐน์  ธีระรัตนะนุสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฆ้อง
 
1. นางอารีย์  หล้าคูณ
2. นางอรทัย  วงษ์เชียงยืน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. เด็กหญิงธนิดา   พงษ์เดช
2. เด็กหญิงปรารถนา   มูลวิชา
 
1. นางอารีย์   หล้าคูณ
2. นางสาวณัฏฐยา  นนท์นาภา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนฤมล  มงคลศรี
2. เด็กหญิงนิสากร  สุขชัย
 
1. นายทรงศักดิ์  ต้นเกษ
2. นายธาตรี  ปาลี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โชคบัณฑิต
2. เด็กชายรัฐพงษ์  วงศ์สุ
 
1. นางปิยะธิดา  แก้วคำแสน
2. นางสาวพรชรินทร์  ราศรี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุไทยสา
2. เด็กหญิงปริญญา  นามมันต์
 
1. นายบันทึก  คงพิรุณ
2. นางเดือนใหม่  นาพยัพ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายโกเมนทร์  ภิรักษา
 
1. นางอารีย์  หล้าคูณ
2. นางอรทัย  วงษ์เชียงยืน
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายอัครวินท์  ดำเนตร
 
1. นางหทัยรัตน์  ศศิวรกานต์
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โสเมือง
 
1. นายวีระ  อาจเอี่ยม
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายวัชรินทร์  จุมสุวรรณ
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กชายจักรตุพล  กันดี
 
1. นางพรธนา  ทิพรักษ์
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1. นายอาทิตย์  บุญศรี
 
1. นายสุรพล  ซ้ายหนองขาม
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กชายวุฒิกร  จิตสีดาวัฒน์
 
1. นายสนิด  อ่อนสา
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายวิษณุ  แสงจันทร์
 
1. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 1. เด็กชายภูรี  สมพร
 
1. นายชลิน  ยิ้มพังเทียม
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1. นายราเชน  ปายนาค
 
1. นายสุรพล  ซ้ายหนองขาม
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทันหาบุรุษ
2. เด็กหญิงจิราพร  ไกษร
3. เด็กหญิงจิราภา  หิมนะ
4. เด็กชายชนะตระกูล  จำปาหวาย
5. เด็กหญิงชลธิชา  เครือเนตร
6. เด็กชายธนดล  สนเค
7. เด็กชายธนานพ  ยุ่นดร
8. เด็กหญิงธัญรดา  ชัยกิจ
9. เด็กชายธีรวิทย์  เถาโต
10. เด็กหญิงนงนุช  เจริญโภค
11. เด็กหญิงนันธิยา   จันทร์ชื่น
12. เด็กหญิงพรนิภา  โชติเนตร
13. เด็กหญิงพรรณี  ชัยมุงคุณ
14. เด็กหญิงพิชญา  หมื่นศรี
15. เด็กหญิงภควรรณ  พิชัยวัง
16. เด็กหญิงวรรณภา  เสมอหน้า
17. เด็กชายวัชรพงษ์  เชิดนอก
18. เด็กชายวาริน  วงษ์สีหา
19. เด็กหญิงวาเรน  ซื่อตรง
20. เด็กชายวิษณุ  แสงจันทร์
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพาศรี
22. เด็กหญิงสุดา  เมืองอินทร์
23. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วมะ
24. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วมะ
25. เด็กหญิงสุรารัตน์  ทัศวงษ์
26. เด็กหญิงอาริยา  สันทาลุนัย
27. เด็กชายเกษมศักดิ์  มหาวงค์
28. เด็กชายเจษฎากรณ์  สอนถม
29. เด็กชายเมษา  จันดีเวียง
30. เด็กหญิงโสรยา  คำศรี
 
1. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
2. นางสาวนฤมล  รัตน์อ่อน
3. นางสาวภัณนภัทร  บางประอินทร์
4. นางสาวจุรีรัตน์  เพียสาร
5. นางณิชาภา  จันทะกา
6. นางสุวัฒนา   ธีระกุลพิศุทธิ์
7. นางเพชรรัตน์   แก้วประเสริฐกิรติ
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศุภมน 1. เด็กชายกรินทร์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  แตงทิพย์
3. เด็กชายชินดนัย  ศรีหริ่ง
4. เด็กหญิงช่อผกา  จงรัตน์กลาง
5. เด็กหญิงณญาดา   ศิริลักคนาภรณ์
6. เด็กชายณฤภัทร  เขียนชานาจ
7. เด็กชายณัชพล  น้อยช่อ
8. เด็กชายณัฎดนัย   เขียนชานาจ
9. เด็กชายธรรพ์ณธร  สาดมุณี
10. เด็กชายธีรวัฒน์  อิสรพล
11. เด็กชายพงศ์พันธุ์  พลสงคราม
12. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สายสังข์
13. เด็กชายพันธวิศ   เจริญพงษ์
14. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
15. เด็กหญิงภัคสุภา  คำชัย
16. เด็กชายภาณุพงษ์  ประทุมทอง
17. เด็กชายภาณุเดช  นิชำนาญ
18. เด็กหญิงภิญญฎา  ตาบุญถึง
19. เด็กหญิงรพีพรรณ  ตู้โภค
20. เด็กชายวริทธิ์นันท์   พรหมเอี่ยม
21. เด็กหญิงวิภาดา  บุญสะอาด
22. เด็กหญิงศิรดา  บุญบำรุง
23. เด็กชายสาโรจน์  เย็นอารมณ์
24. เด็กชายสิทธิพล  บุญสะอาด
25. เด็กหญิงสุจิตรา  ขัตติยะ
26. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เขียงภูเขียว
27. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ตันเวียง
28. เด็กชายอดินันท์  ตรีศูน
29. เด็กหญิงอนุสรา  นามเหง่า
30. เด็กหญิงเบญญาภา  จันต๊ะสุริน
 
1. นายธนวินท์  สาลิง
2. นางสาวณัจรี  ร่มเกษ
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายจักรพงษ์   นครพล
2. เด็กชายภาคภูมิ  สาหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ   โมรีย์
 
172 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงกาญกนก  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงศศิณา  ปริญการ
 
1. นายอนุชา  เพียชามาตย์
2. นายชาญณรงณ์  แข้นา
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายปภาวิน   วรรณพงศ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ศรีเศียร
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย    อาจวงศ์
 
1. นายบุญเรียน  ลาอินทร์
2. นางพรพรรณ   เหล่าสุขา
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงพุทธิภา  กันยา
2. เด็กชายราเชนต์  ตามพยุง
 
1. นายสมโภช  แก้วกงพาน
2. นางสาวพิญาดา  แก้วกงพาน
 
175 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายธันยา  อุ่นน้อย
2. เด็กชายวรินทร  เรืองเดช
 
1. นางสุวัฒนา  ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นางสาวจุรีรัตน์  เพียสาร
 
176 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ยืนอ๊อด
2. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงศจี    สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เหลืองแสงธรรม
 
1. นายบุญเรียน   ลาอินทร์
2. นางรุ่งทิวา    อุ่นเมืองแก้ว
 
178 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
2. เด็กหญิงเมทินี  หนูซึม
 
1. นายเดชา  สุจริต
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
179 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กชายนาวิน  สมอเขียว
2. เด็กชายไพศาล  ทุมเทียง
 
1. นายนพพร  ภูมาก
2. นายคำปอนด์  จันละคร
 
180 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกาญจนี  สุขแสน
2. เด็กหญิงธาริตา  อุ่นสา
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นางจุไรรัตน์  ทาระสา
 
181 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายภาณุเดช  คำเวียง
2. นายสุเมต  รามเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ   โมรีย์
 
182 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 1. เด็กชายภัคพงษ์  ชารี
2. เด็กชายมีชัย  โสโว
 
1. นายธีรยุทธ  อำท้าว
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อักษร
2. เด็กชายณัฐพล  ขุนเทพ
3. เด็กชายวีระศักดิ์  กันหาเรือง
 
1. นายสมโภช  แก้วกงพาน
2. นางสาวพิญาดา  แก้วกงพาน
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายกัมปนาท  สีมาเมือง
2. เด็กชายณัฐกร  ประดับคำ
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  คมสัน
 
1. นายสมโภช  แก้วกงพาน
2. นางสาวพิญาดา  แก้วกงพาน
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายมนตรี  อ่อนศรี
2. เด็กชายยุทธนา  ตันกลาง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  พลยุทธ
 
1. นายวิทูรย์  กางขุนทด
2. นายนิพนธ์  พลกลาง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. นายนิธินันท์  วรรณคำ
2. นายพัชระ  สอนธรรม
3. นายวิษณุ  หน่อไชย
 
1. นายผจงภักดิ์  พ่อค้าช้าง
2. นายณรงค์  พ่อค้าช้าง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตรมาศ
2. เด็กชายฉัตรชัย  อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเพ็ชร
 
1. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
2. นางอมรา  เหล่าคูณ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อุ่นแสง
2. เด็กชายชญานนท์  เศษวิสัย
3. เด็กหญิงปราณี  วิจิตรปัญญา
 
1. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
2. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลางสุวรรณ
2. เด็กหญิงปริชาติ  ปะติโก
3. เด็กหญิงมิรันตี  คำดี
4. เด็กหญิงวาริสา  ดงแสนแก้ว
5. เด็กหญิงสกุลรัตน์  บริรักษ์
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ดินเมืองพล
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีวัชรินทร์
2. นางสาวจรรยา  มีเศษ
3. นายศิวดล  ดวงหะคลัง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  หาทอน
2. เด็กชายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
3. เด็กหญิงปิยะนัน  เพ็ชรนาวา
4. เด็กหญิงพิราวรรณ  แหชัยภูมิ
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
6. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พวงพะกา
 
1. นางสุกัญญา  ธรรมศิลป์
2. นางสาวนิภาพร  ขยันหา
3. นางสาวจุฑามาศ  ทองผา
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงห์บ้านหาด
2. เด็กหญิงชนาธิป   เกษร
3. เด็กชายปารวี   โว้วงษ์
 
1. นายสนัด  บาลเย็น
2. นางประภาพรรณ   โซ่มาลา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิลึก
2. เด็กชายอนุวัตร  จันทึก
3. เด็กชายอัครเทพ  สุริยนต์
 
1. นายสมเด็จ  ปาเขียว
2. นางชุติกาญจน์  ลีเขาสูง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนริศรา  ใจเด็จ
2. เด็กหญิงมาลิษา  แคนถา
3. เด็กหญิงอธิปิยา  โคตรงาม
 
1. นางประภัสสร  ศรีนามนต์
2. นายธาตรี  ปาลี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ตู้คำ
2. เด็กหญิงสายคีรี  ชาติราศรี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สีทา
 
1. นายประจวบ  สวัสดิรัษ์
2. นายวิจักษณ์  ศิริสุข
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำมณีจันทร์
2. เด็กหญิงศศิภา   สีหานารถ
3. เด็กชายเกษม   แสงสุรีย์
 
1. นางพิสมัย    ทุยเวียง
2. นางชื่นเย็น    คำเหลา
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เจนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ทาขุลี
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เสิกภูเขียว
 
1. นางพิสมัย  ทุยเวียง
2. นางชื่นเย็น  คำเหลา
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสงสาร
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุดดีทน
3. เด็กหญิงสุพิญญา  โยประทุม
 
1. นางประภัสสร  พรเพ็ง
2. นางปรียา  จันทร์สิงห์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กชายธีรเดช  พิ่มพระยา
2. เด็กชายนาวี  เป๊ะชาญ
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  ศรีพรม
 
1. นางสาวนิภาพร  ขยันหา
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองผา
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เมืองงาม
2. เด็กหญิงรัตน์ติยา  จันดาเวียง
3. เด็กหญิงโสภิตรา  เกตุเนตร
 
1. นางชัชฎาภรณ์  พงษ์ภักดิ์
2. นางดารณี  สากุล
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกติกา  จำปาขาว
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุทธิษร
3. นางสาวสิริยา   กองสินแก้ว
 
1. นางชัชฎาภรณ์  พงษ์ภักดิ์
2. นางดารณี  สากุล
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีขอ
2. เด็กหญิงนิลดา  สมภูเวียง
3. เด็กชายพรชัย  พิลโยพันธ์
 
1. นางพัชรา  กงจีน
2. นางยุพดี  เกิ่งไพบูลย์
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันดา
2. เด็กหญิงกัลยาณี  พันนาเคน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราพรม
 
1. นางพรพิศ  แก้วกงพาน
2. นางกนกอร  สุนทรส
 
203 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงปภาดา  พรหมหลวงศรี
 
1. นางรัชดา  ทองทัพไทย
 
204 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 1. เด็กชายธัญวิทย์    กรมนวล
2. เด็กชายบรมเดช    จำปารอด
3. เด็กชายแทนคุณ    วงษ์ชารี
 
1. นางสุภาวดี    บุญไตรย์
2. นางสาวสุมิตรา    ตั๋นแพร่
 
205 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงปรานปรียา  วรรณไชย
2. เด็กหญิงพรรณธิดา  สุดจันชาม
3. เด็กหญิงอรนภา  โนนคูณ
 
1. นางรัฏฏิกร  ศรีพา
2. นางสุบัน  มะมา
 
206 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายชวัลกร  บัวศรี
 
1. นางสาวนุชรีย์  เศษวิกา
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. นายฐาณศักดิ์  บุญยอด
 
1. นางพดชะฎา  ศรีสังข์
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  ฮ้อยคำภา
 
1. นายนิติศาสตร์  เคนมิ่ง
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
 
1. นางรัตนภรณ์  ภูมิเวียงศรี
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแซง 1. เด็กหญิงสุชาดา  ล่ามสมบัติ
 
1. นางอุทุมพร  ชีวานุตระ
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชื่นเมือง
 
1. นางจารุวรรณ   ศรีอรุณเอี่ยม
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 1. เด็กหญิงวันวิสา  คำเย็นสา
 
1. นางสาวภัทราวดี  บุรีจันทร์
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจิระพงษ์  อาจพงไพร
 
1. นางสาวพิลัยวรรณ์  ดวงโพธิ์ศรี
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้ววิเศษ
 
1. นางอรอุมา   ธารากุลทิพย์
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางสาวศุภลักษณา  อ้วนพรมมา
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงจินตนา  ชินภาพ
 
1. นางดอกไม้  จันทร์ภู่
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภามูลตรี
 
1. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1. เด็กชาย สมภพ   สุวรรณสิงห์
 
1. นางแสงจันทร์  วรรณพันธ์
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายพภคล  อิ่มสำอางค์
2. เด็กชายพลพล  เรืองรอด
3. เด็กชายพิสิทธิ์  ฮ่านต่ำ
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เถียรชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภาวิณี  สอนโพธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลนาแสน
 
1. นางสมถวิล  รุ่งสุวรรณ
2. นางจันทร์เพ็ญ  จันทรนิภา
 
221 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลา 1. นางสาวปราณี  ขันแข็ง
2. นางสาวพรวิไลลักษณ์  ศิลปกิจ
 
1. นางจิราวัฎ  เมฆสงค์
 
222 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายธนพจน์  จีนบุตร
2. เด็กชายสุทธิราช  สุวรรณหงษ์
 
1. นางสาวนวีนา  พิมพล
2. นางสาวิตรี  โพธิ์จันทร์
 
223 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายธวัชชัย  สักขวา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไทยอ่อน
 
1. นางโชติกา  สิงห์ทอง
2. นางศุทนา  อักขราสา
 
224 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ธรรมสูตร
2. เด็กชายสุรศักดิ์    นิสีดา
 
1. นางจารุวรรณ   ศรีอรุณเอี่ยม
2. นางจุรีรัตน์   ทาขุลี
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยสอ 1. เด็กชายกฤษดา  นากุดนอก
 
1. นางอุทัยวรรณ  พรหมเทพ
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงภัสรา  มูลตรีเสา
 
1. นางรจนา  ธงชัย
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นางอัญชนา  สาริพันธ์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแซง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ล่ามสมบัติ
 
1. นางสุนันทา  มนตรีเฉลิมฤทธิ์
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1. เด็กหญิงศิลาวรรณ  แดนขนาน
 
1. นายยุทธศาสตร์  ผานาค
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หร่องบุตรศรี
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แจ่มสอาด
3. เด็กหญิงพัชรา  มะขัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พร  หอมสุดใจ
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ขันทองคำ
6. เด็กหญิงศิราณี  จันทร์ผิว
 
1. นางศุภศรีนวล  ภาโนชิต
2. นางสาววันแวว  ภู่ศิริภิญโญ
3. นางศิริฑูรย์  วุฒิกำชัย
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายอาทร  ไกรเวียง
 
1. นางเสาวลักษณ์  เชิดชู
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำ  ดวงแสงเหล็ก
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กชายอนิรุต  บิดา
 
1. นางสาววรรธิดา  ขุนสุนทร
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายทัศพล  นาเฮ้า
 
1. นางสาวสุทิศา  ล้านบุญมี
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 1. เด็กชายทินภัทร   ธงอาษา
 
1. นายประดิษฐ์  พลหล้า
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กหญิงปริญญา  แสนป้อง
 
1. นางสาวขวัญปรียา  โพธิรัตน์
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    ชาติสุวรรณ
 
1. นางพรลภัส   สุขชีวี
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กชายนัทธศักดิ์  ราชวงศ์
 
1. นางกองสิน  แก้วดวงตา
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวัชรพล  แสนแก้ว
 
1. นายนิติศาสตร์  เคนมิ่ง
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
 
1. นางสาวเรมิกา  เคนโพธิ์
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กชายคมชาญ  ขันเพชร
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ต่อพรหม
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ทุย
2. เด็กชายมงคล  พึ่งเนตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คอหล้า
 
1. นางนภาพร   ชาธรรมา
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 1. เด็กชายสมศักดิ์  มีปัทมา
2. เด็กหญิงสุดธรรมมา  อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมเพชร
 
1. นางไปรยา  เต็มราษี
2. นางสาวณัฐกัญญา  ลาสอน
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 1. เด็กชายนครินทร์  วิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มิ่งอั๋น
3. เด็กหญิงเกวาลิน  ช้างสลัก
 
1. นายอาทิตย์  สอนมี
2. นางกาญจนา  ถาวงษ์กลาง
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 1. เด็กชายจักรรินทร์  ไชยดา
2. เด็กชายจีระศักดิ์  บุญประคม
3. เด็กชายภานุศักดิ์  ผาหัวดง
 
1. นางสาวชัชชญานันท์  สีหาวัต
2. นางสุพรรษา  พันสี
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงผาณิตา  งามลา
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สีสันต์
3. เด็กชายสถิตย์  ศิริขันธ์
 
1. นายสมชาย  นิธิปัญญา
2. นางโสภา  จันทร์ศรี
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสี้ยมแหลม
2. เด็กชายนันทวุธ  หล้าคำ
3. เด็กชายสุทัศน์  นาถมทอง
 
1. นายประสิทธิชัย  ดวงคำ
2. นางสาวพิศมัย  แพ่งศรีสาร
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ    สีนาค
2. เด็กชายอครชัย   จุลท่าหว้า
3. เด็กชายอัษฎางค์   เขียวหัน
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ยุพัฒน์
3. เด็กหญิงวณิชยา  หวานหอม
 
1. นางจำปรีญา  อุตรา
2. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วแก่นคูณ
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วหาร
2. นางสาวเกศกนก  พิพิรกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นางนฤมล  สาหล้า
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายศาสตรา  ดีมาก
2. เด็กหญิงอลิษา  รอดเกิด
 
1. นางสุรีรัตน์  เคนจันทร์ทา
2. นายชาญวิทย์  สุทำมา
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ฉลาดเอื้อ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พาวสูงเนิน
 
1. นายชาญณรงณ์  แข้นา
2. นางสาวศิริพักตร์  กำเดช
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คงแสง
2. เด็กชายนรินทร์  จำปาแดง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองภู
 
1. นายณัฐพล  เดชะคำภู
2. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กชายกิตตินันท์    รักจันทร์
2. เด็กชายภาคิน   มูลคำ
3. เด็กชายสุรศักดิ์    อินตพรม
 
1. นางชนิสรา    พลแสน
2. นางสาวศรีสุดา   ดวงมณี