สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ 13 7 5 25 28 6 2 1 36
2 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 11 6 9 26 31 7 7 6 45
3 ก้องอุดมวิทยาคาร 11 3 2 16 22 2 3 0 27
4 บ้านนาก้านเหลือง 7 2 4 13 20 2 1 2 23
5 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 6 4 6 16 22 2 0 2 24
6 หนองขามวิทยาคาร 6 2 1 9 11 2 1 1 14
7 ชุมชนชุมแพ 6 0 0 6 10 2 1 0 13
8 บ้านโนนทอง 5 5 4 14 19 4 5 3 28
9 บ้านหนองบัวโนนเมือง 5 2 3 10 16 5 0 0 21
10 บ้านสะอาด 5 2 3 10 14 3 0 1 17
11 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 5 1 3 9 10 7 3 2 20
12 ชุมชนโนนหันวันครู 5 1 2 8 14 6 2 2 22
13 ภูห่านศึกษา 4 1 3 8 8 6 2 1 16
14 บ้านซำจำปา 4 1 0 5 8 3 0 1 11
15 บ้านหว้า 3 5 4 12 25 6 3 6 34
16 โนนสะอาดพิทยา 3 4 2 9 16 6 3 6 25
17 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 3 3 5 11 21 8 4 4 33
18 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 3 3 1 7 11 2 1 4 14
19 หนองม่วงประชานุกูล 3 3 1 7 8 1 1 2 10
20 ชุมแพชนูปถัมภ์ 3 3 1 7 7 3 1 1 11
21 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3 2 3 8 13 8 3 7 24
22 บ้านโนนทันวิทยา 3 2 3 8 11 6 3 0 20
23 บ้านโนนงามศึกษา 3 2 3 8 8 2 1 0 11
24 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 3 2 1 6 8 1 0 2 9
25 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 3 2 0 5 7 3 1 2 11
26 บ้านเม็ง 3 0 2 5 6 6 0 1 12
27 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 0 1 4 5 0 0 0 5
28 บ้านหนองเขื่อนช้าง 3 0 0 3 5 0 1 1 6
29 อนุบาลภูเวียง 2 10 0 12 20 4 1 3 25
30 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 2 5 2 9 11 4 0 2 15
31 บ้านนาชุมแสง 2 5 1 8 8 4 3 1 15
32 บ้านหนองไผ่นาดี 2 3 2 7 8 4 2 0 14
33 อนุบาลชุมแพ 2 3 1 6 6 1 0 0 7
34 บ้านอ่างศิลา 2 2 2 6 8 3 2 1 13
35 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 2 1 0 3 8 0 2 1 10
36 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 2 1 0 3 7 2 1 2 10
37 โคกม่วงศึกษา 2 1 0 3 6 4 1 2 11
38 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 2 1 0 3 5 7 0 2 12
39 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 2 1 0 3 4 0 0 0 4
40 หนองแห้ววังมนศึกษา 2 0 2 4 8 2 1 1 11
41 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 2 0 2 4 6 2 0 3 8
42 อนุบาลสีชมพู 2 0 1 3 8 1 0 1 9
43 บ้านฟ้าเหลื่อม 2 0 1 3 6 4 2 2 12
44 บ้านกุดเลา 2 0 0 2 5 2 2 1 9
45 บ้านกุดธาตุ 1 3 3 7 10 11 2 2 23
46 บ้านกง(ประชานุกูล) 1 3 0 4 8 1 2 1 11
47 บ้านวังยาว 1 2 5 8 15 14 2 4 31
48 ชุมชนหนองเรือ 1 2 4 7 12 4 7 1 23
49 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 2 2 5 7 0 0 0 7
50 ภูเวียงวิทยายน 1 2 1 4 7 6 2 1 15
51 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 1 2 0 3 8 3 0 2 11
52 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 2 0 3 5 3 0 1 8
53 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 1 2 0 3 4 3 1 0 8
54 บ้านหนองเสาเล้า 1 1 2 4 6 2 0 0 8
55 บ้านหาด 1 1 2 4 5 2 0 0 7
56 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 1 1 1 3 7 2 0 1 9
57 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
58 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 1 1 0 2 7 2 1 1 10
59 ชุมชนหนองคะเน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
60 หนองไผ่พิทยาคม 1 0 3 4 10 2 2 3 14
61 บ้านชุมแพ 1 0 2 3 6 5 1 4 12
62 บ้านซำยาง 1 0 2 3 5 4 2 1 11
63 บ้านนาอุดม 1 0 1 2 4 2 2 1 8
64 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 1 0 1 2 4 1 2 2 7
65 ชุมแพวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
66 หนองกุงพิทยาคม 1 0 0 1 4 4 0 1 8
67 บ้านธาตุ 1 0 0 1 4 3 2 1 9
68 บ้านผาขาม 1 0 0 1 4 2 0 2 6
69 อนุบาลศุภมน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
70 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
72 ห้วยชันวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
73 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 หนองหว้าวิทยา 1 0 0 1 2 0 2 0 4
75 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 2 0 1 1 3
76 บ้านภูมูลเบ้า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 โพธิ์ตากวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านสำราญหินลาด 1 0 0 1 1 2 1 1 4
79 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 0 0 1 1 2 0 1 3
80 เทศบาลหนองแก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
81 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 เต็กก่าดรุณธรรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 0 5 9 14 15 6 4 9 25
85 อนุบาลเดือนฉาย 0 4 1 5 5 4 2 1 11
86 บ้านเรือ 0 3 1 4 6 1 0 2 7
87 บ้านหนองศาลา 0 3 0 3 6 6 0 1 12
88 บ้านโนนดู่ 0 3 0 3 4 0 1 1 5
89 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 0 2 4 6 10 7 3 2 20
90 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 2 3 5 10 1 0 1 11
91 หนองแสงวิทยาสรรค์ 0 2 2 4 5 3 0 1 8
92 บ้านเขาวง 0 2 1 3 3 0 2 4 5
93 บ้านยางคำ 0 2 0 2 13 7 2 7 22
94 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 0 2 0 2 10 3 0 3 13
95 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 2 0 2 7 1 1 0 9
96 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 0 2 0 2 6 1 0 1 7
97 บ้านห้วยอรุณหินลาด 0 2 0 2 5 1 1 0 7
98 บ้านหนองหอย 0 2 0 2 4 1 1 1 6
99 บ้านกุดขอนแก่น 0 2 0 2 3 2 0 1 5
100 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 0 2 0 2 3 1 1 0 5
101 โนนอุดมสะอาดวิทยา 0 1 3 4 10 4 3 0 17
102 บ้านนาดี 0 1 3 4 8 11 2 2 21
103 นาหนองทุ่มวิทยาคม 0 1 2 3 8 4 0 1 12
104 บ้านโคกสูง 0 1 2 3 6 9 3 2 18
105 บ้านดอนแขม 0 1 1 2 9 4 4 0 17
106 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 1 1 2 6 1 0 0 7
107 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 1 1 2 6 0 0 0 6
108 บ้านป่ากล้วย 0 1 1 2 4 5 2 1 11
109 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
110 โสกเต็นวิทยาคม 0 1 1 2 3 2 1 0 6
111 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
112 บ้านนาคำน้อย 0 1 1 2 3 0 0 1 3
113 หนองหอยเทพเทวัญ 0 1 0 1 5 2 0 1 7
114 นาจานนาเจริญโนนทัน 0 1 0 1 4 3 0 0 7
115 อ่างทองวิทยาคม 0 1 0 1 4 2 4 2 10
116 ชีพอนุสรณ์ 0 1 0 1 3 3 2 0 8
117 บ้านโนนหนองแวง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
118 บ้านนาเพียง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
119 อนุบาลสุดรัก 0 1 0 1 2 6 0 1 8
120 บ้านวังสวาบ 0 1 0 1 2 4 0 1 6
121 บ้านโนนอุดม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
122 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
123 นาหว้านาเจริญ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
124 บ้านแดง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
125 บ้านโสกจานนาดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 หนองโพนนาหม่อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
128 บ้านโป่งเอียด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
129 นาฝายวิทยา 0 0 2 2 5 3 4 2 12
130 บ้านกุดดุกวิทยา 0 0 2 2 4 6 1 1 11
131 บ้านสัมพันธ์ 0 0 2 2 3 3 3 0 9
132 บ้านโสกหาดสวรรค์ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
133 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 0 2 2 3 0 1 0 4
134 บ้านขนวนนคร 0 0 1 1 8 1 2 1 11
135 บ้านบริบูรณ์ 0 0 1 1 6 0 1 0 7
136 บ้านโนนคอม 0 0 1 1 5 1 1 1 7
137 บ้านหนองแดง 0 0 1 1 4 4 2 4 10
138 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 1 1 4 2 1 1 7
139 วรวิมลศึกษา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
140 บ้านโนนบุรุษ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
141 รักเรียนพิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
142 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 1 3
143 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 1 1 2 3 4 5 9
144 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 0 1 1 2 3 2 1 7
145 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 1 1 2 3 1 0 6
146 บ้านเมืองเก่า 0 0 1 1 2 3 0 3 5
147 บ้านขนวน 0 0 1 1 2 2 2 2 6
148 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
149 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
150 บ้านหว้าทอง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
151 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
152 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 1 1 2 0 1 1 3
153 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 1 1 1 3 0 2 4
154 บ้านร่องแซง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
155 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
156 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
157 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 7 2 1 1 10
158 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 6 4 2 0 12
159 โสกห้างศึกษา 0 0 0 0 5 2 3 1 10
160 บ้านไชยสอ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
161 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 4 1 2 0 7
162 จตุรคามรังสรรค์ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
163 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
164 ท่ากุญชร 0 0 0 0 3 2 1 0 6
165 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
166 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
167 อนุบาลถนอมจิตร 0 0 0 0 3 1 0 1 4
168 ท่าศาลาวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
169 บ้านหนองนาคำ 0 0 0 0 2 3 3 4 8
170 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
171 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
172 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
173 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
174 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
175 บ้านพระบาท 0 0 0 0 2 1 0 0 3
176 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านหนองโก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
178 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
180 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
181 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านร่องสมอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 หนองลุมพุกบุ่งแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
187 บ้านคำใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
188 หนองหว้าโพนศิลา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
189 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
190 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
191 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
192 บ้านไคร่นุ่น 0 0 0 0 1 1 3 1 5
193 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
194 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
195 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
196 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 1 1 3
197 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
198 บ้านป่าน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
199 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
204 บ้านโป่งแห้ง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
205 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
206 บ้านสว่างดอนช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
207 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
208 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
209 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านสระพังข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 วังหินลาดวังเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 อนุบาลพรชิตา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านยอดห้วย 0 0 0 0 0 4 1 1 5
222 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
223 บ้านอาจสามารถ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
224 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
225 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
226 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
228 โรจน์วิมลศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านวังขอนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านหัวภู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 หนองกระบือวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
237 บ้านเลิงแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239 บ้านพงษ์โนนประวัติ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241 บ้านหัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 อินทรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 197 189 592 1,108 484 218 223 1,810