สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ 13 7 5 25 28 6 2 1 36
2 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 11 6 9 26 31 7 7 7 45
3 ก้องอุดมวิทยาคาร 11 3 2 16 23 2 4 1 29
4 บ้านโนนทอง 8 6 6 20 27 6 5 3 38
5 บ้านนาก้านเหลือง 7 2 4 13 22 3 1 2 26
6 บ้านหนองบัวโนนเมือง 7 2 3 12 20 5 0 0 25
7 หนองขามวิทยาคาร 7 2 2 11 15 2 1 1 18
8 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 6 4 6 16 22 2 0 2 24
9 ชุมชนชุมแพ 6 0 0 6 10 2 1 1 13
10 บ้านสะอาด 5 3 3 11 17 3 0 2 20
11 ชุมชนโนนหันวันครู 5 2 2 9 15 7 2 2 24
12 ภูห่านศึกษา 5 1 4 10 10 6 2 1 18
13 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 5 1 3 9 10 7 4 2 21
14 บ้านหนองเขื่อนช้าง 5 0 1 6 9 0 1 1 10
15 อนุบาลภูเวียง 4 10 0 14 23 4 1 4 28
16 บ้านวังยาว 4 5 7 16 26 14 2 4 42
17 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 4 3 3 10 15 8 3 7 26
18 บ้านโนนทันวิทยา 4 3 3 10 15 6 3 0 24
19 บ้านซำจำปา 4 2 0 6 10 3 0 1 13
20 บ้านหว้า 3 6 4 13 27 7 3 7 37
21 โนนสะอาดพิทยา 3 4 2 9 18 6 3 6 27
22 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 3 4 1 8 13 4 1 5 18
23 หนองม่วงประชานุกูล 3 4 1 8 9 1 1 2 11
24 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 3 3 5 11 21 8 4 4 33
25 บ้านกุดธาตุ 3 3 3 9 12 11 2 2 25
26 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 3 3 1 7 17 4 0 3 21
27 ชุมแพชนูปถัมภ์ 3 3 1 7 7 3 1 1 11
28 บ้านโนนงามศึกษา 3 2 3 8 8 2 1 0 11
29 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 3 2 1 6 9 1 0 2 10
30 โคกม่วงศึกษา 3 2 0 5 10 4 1 2 15
31 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 3 2 0 5 7 3 1 2 11
32 บ้านชุมแพ 3 0 2 5 9 6 1 4 16
33 บ้านเม็ง 3 0 2 5 6 6 0 1 12
34 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 0 1 4 5 0 0 0 5
35 บ้านนาชุมแสง 2 5 3 10 11 5 3 1 19
36 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 2 5 2 9 11 4 0 2 15
37 บ้านหนองไผ่นาดี 2 3 3 8 9 4 2 0 15
38 อนุบาลชุมแพ 2 3 1 6 6 1 0 0 7
39 ชุมชนหนองเรือ 2 2 4 8 15 4 7 1 26
40 บ้านอ่างศิลา 2 2 2 6 9 3 2 1 14
41 ชุมชนหนองคะเน 2 2 1 5 8 1 0 0 9
42 หนองไผ่พิทยาคม 2 1 3 6 13 2 2 3 17
43 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
44 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 2 1 1 4 6 0 0 0 6
45 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 2 1 0 3 8 0 2 1 10
46 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 2 1 0 3 7 2 1 3 10
47 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 2 1 0 3 5 7 0 2 12
48 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 2 0 3 5 8 4 0 4 12
49 หนองแห้ววังมนศึกษา 2 0 2 4 8 2 1 1 11
50 อนุบาลสีชมพู 2 0 1 3 8 3 0 1 11
51 บ้านฟ้าเหลื่อม 2 0 1 3 6 5 2 2 13
52 บ้านร่องแซง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
53 บ้านกุดเลา 2 0 0 2 5 2 2 1 9
54 หนองหว้าโพนศิลา 2 0 0 2 3 2 1 0 6
55 หนองหว้าวิทยา 2 0 0 2 3 0 2 0 5
56 บ้านสำราญหินลาด 2 0 0 2 2 2 1 1 5
57 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1 5 10 16 18 7 4 12 29
58 นาหนองทุ่มวิทยาคม 1 4 3 8 13 4 1 1 18
59 บ้านกง(ประชานุกูล) 1 3 0 4 10 1 2 1 13
60 บ้านหนองศาลา 1 3 0 4 7 6 0 1 13
61 บ้านห้วยอรุณหินลาด 1 3 0 4 7 1 1 0 9
62 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 2 3 6 8 0 0 0 8
63 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 1 2 1 4 8 2 0 1 10
64 ภูเวียงวิทยายน 1 2 1 4 7 6 2 1 15
65 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 1 2 0 3 10 4 0 2 14
66 บ้านกุดขอนแก่น 1 2 0 3 5 4 1 2 10
67 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 1 2 0 3 5 3 1 0 9
68 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 2 0 3 5 3 0 1 8
69 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 1 1 3 5 9 0 0 0 9
70 บ้านหนองเสาเล้า 1 1 3 5 7 2 1 0 10
71 บ้านหาด 1 1 2 4 5 2 0 0 7
72 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 1 1 1 3 8 2 1 1 11
73 หนองกุงพิทยาคม 1 1 0 2 5 5 0 1 10
74 บ้านแดง 1 1 0 2 4 0 1 1 5
75 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 3 0 0 5
77 สะอาดประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
78 บ้านซำยาง 1 0 2 3 6 4 2 1 12
79 บ้านไชยสอ 1 0 1 2 8 0 0 1 8
80 บ้านนาอุดม 1 0 1 2 4 2 2 1 8
81 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 1 0 1 2 4 1 2 2 7
82 บ้านโนนสำราญ 1 0 1 2 3 1 2 3 6
83 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
84 ชุมแพวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
85 บ้านธาตุ 1 0 0 1 6 3 2 1 11
86 บ้านผาขาม 1 0 0 1 4 2 0 2 6
87 ห้วยชันวิทยา 1 0 0 1 4 1 1 0 6
88 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
89 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 1 0 0 1 3 2 0 0 5
90 อนุบาลศุภมน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
91 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
92 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
93 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 2 0 1 1 3
94 บ้านภูมูลเบ้า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองไฮประชารัฐ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
96 วังหินลาดวังเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
98 โพธิ์ตากวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 0 0 1 1 2 0 1 3
100 บ้านทุ่งชมพู 1 0 0 1 1 1 0 1 2
101 เทศบาลหนองแก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
102 เต็กก่าดรุณธรรม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
103 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 0 4 4 8 12 8 3 2 23
104 บ้านเรือ 0 4 2 6 8 1 0 2 9
105 อนุบาลเดือนฉาย 0 4 1 5 5 4 2 1 11
106 หนองแสงวิทยาสรรค์ 0 3 2 5 5 5 0 1 10
107 ท่าศาลาวิทยา 0 3 0 3 6 2 1 0 9
108 บ้านโนนดู่ 0 3 0 3 4 0 1 1 5
109 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 2 3 5 10 2 0 1 12
110 นาจานนาเจริญโนนทัน 0 2 1 3 10 3 0 1 13
111 บ้านเขาวง 0 2 1 3 3 0 2 4 5
112 บ้านยางคำ 0 2 0 2 15 7 2 7 24
113 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 2 0 2 7 1 1 0 9
114 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 0 2 0 2 6 1 0 1 7
115 บ้านหนองหอย 0 2 0 2 4 1 1 2 6
116 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 0 2 0 2 4 1 1 0 6
117 หนองโพนนาหม่อ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
118 โนนอุดมสะอาดวิทยา 0 1 3 4 10 4 4 0 18
119 บ้านนาดี 0 1 3 4 8 11 2 2 21
120 บ้านโคกสูง 0 1 2 3 6 12 3 2 21
121 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 2 3 5 0 1 0 6
122 บ้านดอนแขม 0 1 1 2 12 5 4 0 21
123 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 1 1 2 6 1 0 0 7
124 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 1 1 2 5 5 2 1 12
125 บ้านป่ากล้วย 0 1 1 2 4 5 2 1 11
126 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 1 1 2 3 3 0 0 6
127 โสกเต็นวิทยาคม 0 1 1 2 3 2 1 0 6
128 บ้านนาคำน้อย 0 1 1 2 3 0 0 1 3
129 โสกห้างศึกษา 0 1 0 1 5 3 3 1 11
130 ชีพอนุสรณ์ 0 1 0 1 5 3 2 0 10
131 หนองหอยเทพเทวัญ 0 1 0 1 5 2 0 1 7
132 บ้านกุดแคน 0 1 0 1 4 3 0 0 7
133 อ่างทองวิทยาคม 0 1 0 1 4 2 4 2 10
134 บ้านโนนหนองแวง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
135 บ้านนาเพียง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
136 อนุบาลสุดรัก 0 1 0 1 2 6 0 1 8
137 บ้านวังสวาบ 0 1 0 1 2 4 0 1 6
138 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 2 1 1 1 4
139 บ้านโนนอุดม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
140 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
141 นาหว้านาเจริญ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
142 บ้านโนนลาน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
143 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
144 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 1 2 0 0 3
145 บ้านโสกจานนาดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
146 บ้านโป่งเอียด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
147 บ้านกุดดุกวิทยา 0 0 2 2 5 6 1 1 12
148 นาฝายวิทยา 0 0 2 2 5 3 4 2 12
149 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 2 2 5 3 0 4 8
150 บ้านสัมพันธ์ 0 0 2 2 3 3 3 0 9
151 บ้านโสกหาดสวรรค์ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
152 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 0 2 2 3 0 1 1 4
153 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 0 2 2 3 0 1 0 4
154 บ้านขนวนนคร 0 0 1 1 9 1 2 1 12
155 บ้านบริบูรณ์ 0 0 1 1 6 0 1 0 7
156 บ้านโนนคอม 0 0 1 1 5 2 1 1 8
157 บ้านหนองแดง 0 0 1 1 4 4 3 4 11
158 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 1 1 4 2 1 1 7
159 วรวิมลศึกษา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
160 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 1 1 3 3 4 5 10
161 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 1 1 3 3 1 0 7
162 บ้านโนนบุรุษ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
163 รักเรียนพิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
164 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 1 3
165 บ้านเมืองเก่า 0 0 1 1 2 3 0 3 5
166 บ้านขนวน 0 0 1 1 2 2 2 2 6
167 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 3 4
168 บ้านหว้าทอง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
169 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 1 1 2 0 1 1 3
170 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 1 1 1 3 0 2 4
171 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
172 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
173 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 7 5 2 0 14
174 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 7 2 1 1 10
175 บ้านหนองนาคำ 0 0 0 0 5 4 5 4 14
176 ท่ากุญชร 0 0 0 0 4 2 1 0 7
177 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
178 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 4 1 2 0 7
179 จตุรคามรังสรรค์ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
180 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 1 6
181 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
182 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
183 อนุบาลถนอมจิตร 0 0 0 0 3 1 0 1 4
184 บ้านพระบาท 0 0 0 0 3 1 0 0 4
185 บ้านร่องสมอ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
186 บ้านคำใหญ่ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
187 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
188 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
189 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 2 1 1 0 4
190 บ้านสว่างดอนช้าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
191 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
192 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
193 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
194 บ้านหนองโก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
195 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
196 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
197 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
198 บ้านสระพังข่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
199 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
200 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
201 หนองลุมพุกบุ่งแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
202 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
203 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านไคร่นุ่น 0 0 0 0 1 1 3 1 5
205 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
206 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
207 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 1 1 3
208 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
209 บ้านป่าน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
210 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
211 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
216 บ้านโป่งแห้ง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
217 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
218 บ้านเลิงแสง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
219 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 อนุบาลพรชิตา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านยอดห้วย 0 0 0 0 0 4 1 1 5
227 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
228 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
229 บ้านอาจสามารถ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
230 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
231 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
233 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
234 โรจน์วิมลศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านวังขอนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านหัวภู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 พิชาภรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 หนองกระบือวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
242 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 บ้านพงษ์โนนประวัติ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านหัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 บ้านใหม่โสกส้มกบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 บ้านนาก้านเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 อินทรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 256 237 218 711 1,317 535 228 246 2,080