สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 31 7 7 6 45
2 บ้านใหม่โสกส้มกบ 28 6 2 1 36
3 บ้านหว้า 25 6 3 6 34
4 ก้องอุดมวิทยาคาร 22 2 3 0 27
5 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 22 2 0 2 24
6 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 21 8 4 4 33
7 อนุบาลภูเวียง 20 4 1 3 25
8 บ้านนาก้านเหลือง 20 2 1 2 23
9 บ้านโนนทอง 19 4 5 3 28
10 โนนสะอาดพิทยา 16 6 3 6 25
11 บ้านหนองบัวโนนเมือง 16 5 0 0 21
12 บ้านวังยาว 15 14 2 4 31
13 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 15 6 4 9 25
14 ชุมชนโนนหันวันครู 14 6 2 2 22
15 บ้านสะอาด 14 3 0 1 17
16 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 13 8 3 7 24
17 บ้านยางคำ 13 7 2 7 22
18 ชุมชนหนองเรือ 12 4 7 1 23
19 บ้านโนนทันวิทยา 11 6 3 0 20
20 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 11 4 0 2 15
21 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 11 2 1 4 14
22 หนองขามวิทยาคาร 11 2 1 1 14
23 บ้านกุดธาตุ 10 11 2 2 23
24 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 10 7 3 2 20
25 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 10 7 3 2 20
26 โนนอุดมสะอาดวิทยา 10 4 3 0 17
27 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 10 3 0 3 13
28 หนองไผ่พิทยาคม 10 2 2 3 14
29 ชุมชนชุมแพ 10 2 1 0 13
30 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 10 1 0 1 11
31 บ้านดอนแขม 9 4 4 0 17
32 บ้านนาดี 8 11 2 2 21
33 ภูห่านศึกษา 8 6 2 1 16
34 บ้านนาชุมแสง 8 4 3 1 15
35 บ้านหนองไผ่นาดี 8 4 2 0 14
36 นาหนองทุ่มวิทยาคม 8 4 0 1 12
37 บ้านอ่างศิลา 8 3 2 1 13
38 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 8 3 0 2 11
39 บ้านซำจำปา 8 3 0 1 11
40 หนองแห้ววังมนศึกษา 8 2 1 1 11
41 บ้านโนนงามศึกษา 8 2 1 0 11
42 บ้านกง(ประชานุกูล) 8 1 2 1 11
43 บ้านขนวนนคร 8 1 2 1 11
44 หนองม่วงประชานุกูล 8 1 1 2 10
45 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 8 1 0 2 9
46 อนุบาลสีชมพู 8 1 0 1 9
47 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 8 0 2 1 10
48 ภูเวียงวิทยายน 7 6 2 1 15
49 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 7 3 1 2 11
50 ชุมแพชนูปถัมภ์ 7 3 1 1 11
51 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 7 2 1 2 10
52 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 7 2 1 1 10
53 บ้านศรีสุข 7 2 1 1 10
54 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 7 2 0 1 9
55 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 7 1 1 0 9
56 ไตรคามวิทยาสรรค์ 7 0 0 0 7
57 บ้านโคกสูง 6 9 3 2 18
58 บ้านเม็ง 6 6 0 1 12
59 บ้านหนองศาลา 6 6 0 1 12
60 บ้านชุมแพ 6 5 1 4 12
61 บ้านฟ้าเหลื่อม 6 4 2 2 12
62 บ้านสันติสุข 6 4 2 0 12
63 โคกม่วงศึกษา 6 4 1 2 11
64 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 6 2 0 3 8
65 บ้านหนองเสาเล้า 6 2 0 0 8
66 บ้านเรือ 6 1 0 2 7
67 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 6 1 0 1 7
68 อนุบาลชุมแพ 6 1 0 0 7
69 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 6 1 0 0 7
70 บ้านบริบูรณ์ 6 0 1 0 7
71 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 6 0 0 0 6
72 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 5 7 0 2 12
73 บ้านซำยาง 5 4 2 1 11
74 อนุบาลเดือนฉาย 5 4 2 1 11
75 นาฝายวิทยา 5 3 4 2 12
76 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 5 3 0 1 8
77 หนองแสงวิทยาสรรค์ 5 3 0 1 8
78 โสกห้างศึกษา 5 2 3 1 10
79 บ้านกุดเลา 5 2 2 1 9
80 หนองหอยเทพเทวัญ 5 2 0 1 7
81 บ้านหาด 5 2 0 0 7
82 บ้านโนนคอม 5 1 1 1 7
83 บ้านห้วยอรุณหินลาด 5 1 1 0 7
84 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 5 1 0 0 6
85 บ้านหนองเขื่อนช้าง 5 0 1 1 6
86 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 5 0 0 0 5
87 บ้านไชยสอ 5 0 0 0 5
88 บ้านกุดดุกวิทยา 4 6 1 1 11
89 บ้านป่ากล้วย 4 5 2 1 11
90 บ้านหนองแดง 4 4 2 4 10
91 หนองกุงพิทยาคม 4 4 0 1 8
92 บ้านธาตุ 4 3 2 1 9
93 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 4 3 1 0 8
94 นาจานนาเจริญโนนทัน 4 3 0 0 7
95 อ่างทองวิทยาคม 4 2 4 2 10
96 บ้านนาอุดม 4 2 2 1 8
97 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 4 2 1 1 7
98 บ้านผาขาม 4 2 0 2 6
99 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 4 1 2 2 7
100 บ้านสว่างโนนสูง 4 1 2 0 7
101 บ้านหนองหอย 4 1 1 1 6
102 ชุมชนหนองคะเน 4 1 0 0 5
103 บ้านโนนดู่ 4 0 1 1 5
104 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 4 0 1 0 5
105 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 4 0 0 0 4
106 วรวิมลศึกษา 4 0 0 0 4
107 จตุรคามรังสรรค์ 3 4 1 0 8
108 บ้านสัมพันธ์ 3 3 3 0 9
109 ชีพอนุสรณ์ 3 3 2 0 8
110 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 3 3 0 1 6
111 โสกเต็นวิทยาคม 3 2 1 0 6
112 บ้านโนนหนองแวง 3 2 1 0 6
113 ท่ากุญชร 3 2 1 0 6
114 บ้านกุดขอนแก่น 3 2 0 1 5
115 บ้านหนองพู่วังหินซา 3 2 0 0 5
116 บ้านนาเพียง 3 2 0 0 5
117 บ้านโนนบุรุษ 3 1 1 1 5
118 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 3 1 1 0 5
119 บ้านโสกหาดสวรรค์ 3 1 1 0 5
120 บ้านห้วยบง 3 1 1 0 5
121 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 3 1 0 1 4
122 อนุบาลถนอมจิตร 3 1 0 1 4
123 อนุบาลศุภมน 3 1 0 0 4
124 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 1 0 0 4
125 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 1 0 0 4
126 รักเรียนพิทยา 3 1 0 0 4
127 บ้านเขาวง 3 0 2 4 5
128 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 3 0 1 0 4
129 ท่าศาลาวิทยา 3 0 1 0 4
130 บ้านนาคำน้อย 3 0 0 1 3
131 บ้านโคกสูงวิทยา 3 0 0 1 3
132 ชุมแพวิทยา 3 0 0 0 3
133 อนุบาลสุดรัก 2 6 0 1 8
134 บ้านวังสวาบ 2 4 0 1 6
135 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 2 3 4 5 9
136 บ้านหนองนาคำ 2 3 3 4 8
137 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 2 3 2 1 7
138 บ้านหนองตาไก้พิทยา 2 3 1 0 6
139 บ้านเมืองเก่า 2 3 0 3 5
140 บ้านกุดแคน 2 3 0 0 5
141 บ้านขนวน 2 2 2 2 6
142 บ้านโคกกลางวิทยา 2 2 1 1 5
143 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 2 2 0 2 4
144 บ้านโนนสำราญ 2 1 2 3 5
145 ห้วยชันวิทยา 2 1 1 0 4
146 บ้านโคกกลางหนองแปน 2 1 1 0 4
147 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 2 1 1 0 4
148 อนุบาลรวมฤทัย 2 1 1 0 4
149 บ้านหว้าทอง 2 1 0 1 3
150 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
151 บ้านโนนอุดม 2 1 0 0 3
152 บ้านโพนเพ็กพิทยา 2 1 0 0 3
153 บ้านห้วยทรายทอง 2 1 0 0 3
154 บ้านพระบาท 2 1 0 0 3
155 บ้านหนองแวงภูเขา 2 1 0 0 3
156 บ้านหนองโก 2 1 0 0 3
157 บ้านโคกม่วง 2 1 0 0 3
158 หนองหว้าวิทยา 2 0 2 0 4
159 บ้านนาสีนวน 2 0 1 1 3
160 นาหว้านาเจริญ 2 0 1 1 3
161 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 0 1 1 3
162 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 0 1 0 3
163 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 2 0 0 1 2
164 บ้านภูมูลเบ้า 2 0 0 0 2
165 โพธิ์ตากวิทยา 2 0 0 0 2
166 บ้านกุดกว้าง 2 0 0 0 2
167 บ้านร่องสมอ 2 0 0 0 2
168 บ้านโคกนาฝาย 2 0 0 0 2
169 บ้านโนนโพธิ์ 2 0 0 0 2
170 หนองลุมพุกบุ่งแสง 2 0 0 0 2
171 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 1 3 0 2 4
172 บ้านโคกป่ากุง 1 3 0 1 4
173 บ้านสำราญหินลาด 1 2 1 1 4
174 บ้านคำใหญ่ 1 2 1 0 4
175 หนองหว้าโพนศิลา 1 2 1 0 4
176 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 2 0 1 3
177 บ้านร่องแซง 1 2 0 0 3
178 บ้านหนองพลวง 1 2 0 0 3
179 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1 2 0 0 3
180 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 1 2 0 0 3
181 บ้านไคร่นุ่น 1 1 3 1 5
182 อนุบาลเพชรลดา 1 1 2 0 4
183 หนองแวงวิทยา 1 1 1 1 3
184 บ้านหนองขาม 1 1 1 1 3
185 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 1 1 1 1 3
186 บ้านนางิ้ว 1 1 1 0 3
187 บ้านป่าน 1 1 1 0 3
188 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 1 1 0 3
189 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 1 0 0 2
190 เหมือดแอ่หนองบัว 1 1 0 0 2
191 บ้านแดง 1 0 1 1 2
192 บ้านสวนสวรรค์ 1 0 1 1 2
193 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 1 0 1 1 2
194 บ้านโป่งแห้ง 1 0 1 1 2
195 เทศบาลหนองแก 1 0 1 0 2
196 บ้านหัวบึงสว่าง 1 0 1 0 2
197 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
198 บ้านสว่างดอนช้าง 1 0 1 0 2
199 บ้านสองคอน 1 0 1 0 2
200 บ้านซำภูทอง 1 0 0 1 1
201 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 0 1
202 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
203 เต็กก่าดรุณธรรม 1 0 0 0 1
204 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 0 1
205 หนองโพนนาหม่อ 1 0 0 0 1
206 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองปลาซิว 1 0 0 0 1
208 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 0 0 0 1
209 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 1 0 0 0 1
210 บ้านนาหว้า 1 0 0 0 1
211 บ้านสระพังข่า 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองสังข์ 1 0 0 0 1
213 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 0 1
214 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนลาน 1 0 0 0 1
216 วังหินลาดวังเจริญ 1 0 0 0 1
217 อนุบาลพรชิตา 1 0 0 0 1
218 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 1 0 0 0 1
219 บ้านยอดห้วย 0 4 1 1 5
220 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 2 1 0 3
221 บ้านอาจสามารถ 0 2 0 1 2
222 บ้านห้วยม่วง 0 2 0 1 2
223 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 2 0 0 2
224 บ้านหัวฝาย 0 2 0 0 2
225 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 1 1 0 2
226 บ้านหนองบัว 0 1 0 2 1
227 บ้านโป่งเอียด 0 1 0 0 1
228 โรจน์วิมลศึกษา 0 1 0 0 1
229 บ้านทุ่งชมพู 0 1 0 0 1
230 บ้านวังขอนแดง 0 1 0 0 1
231 บ้านศาลาดิน 0 1 0 0 1
232 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
233 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 1 0 0 1
234 บ้านหัวภู 0 1 0 0 1
235 หนองกระบือวิทยาคม 0 1 0 0 1
236 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
237 บ้านเลิงแสง 0 0 1 0 1
238 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 1 0
239 บ้านพงษ์โนนประวัติ 0 0 0 1 0
240 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 0 0 1 0
241 บ้านหัน 0 0 0 1 0
242 อินทรวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,108 484 218 223 2,033