สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 31 7 7 7 45
2 บ้านใหม่โสกส้มกบ 28 6 2 1 36
3 บ้านหว้า 27 7 3 7 37
4 บ้านโนนทอง 27 6 5 3 38
5 บ้านวังยาว 26 14 2 4 42
6 อนุบาลภูเวียง 23 4 1 4 28
7 ก้องอุดมวิทยาคาร 23 2 4 1 29
8 บ้านนาก้านเหลือง 22 3 1 2 26
9 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 22 2 0 2 24
10 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 21 8 4 4 33
11 บ้านหนองบัวโนนเมือง 20 5 0 0 25
12 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 18 7 4 12 29
13 โนนสะอาดพิทยา 18 6 3 6 27
14 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 17 4 0 3 21
15 บ้านสะอาด 17 3 0 2 20
16 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 15 8 3 7 26
17 บ้านยางคำ 15 7 2 7 24
18 ชุมชนโนนหันวันครู 15 7 2 2 24
19 บ้านโนนทันวิทยา 15 6 3 0 24
20 ชุมชนหนองเรือ 15 4 7 1 26
21 หนองขามวิทยาคาร 15 2 1 1 18
22 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 13 4 1 5 18
23 นาหนองทุ่มวิทยาคม 13 4 1 1 18
24 หนองไผ่พิทยาคม 13 2 2 3 17
25 บ้านกุดธาตุ 12 11 2 2 25
26 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 12 8 3 2 23
27 บ้านดอนแขม 12 5 4 0 21
28 บ้านนาชุมแสง 11 5 3 1 19
29 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 11 4 0 2 15
30 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 10 7 4 2 21
31 ภูห่านศึกษา 10 6 2 1 18
32 โนนอุดมสะอาดวิทยา 10 4 4 0 18
33 โคกม่วงศึกษา 10 4 1 2 15
34 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 10 4 0 2 14
35 บ้านซำจำปา 10 3 0 1 13
36 นาจานนาเจริญโนนทัน 10 3 0 1 13
37 ชุมชนชุมแพ 10 2 1 1 13
38 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 10 2 0 1 12
39 บ้านกง(ประชานุกูล) 10 1 2 1 13
40 บ้านชุมแพ 9 6 1 4 16
41 บ้านหนองไผ่นาดี 9 4 2 0 15
42 บ้านอ่างศิลา 9 3 2 1 14
43 บ้านขนวนนคร 9 1 2 1 12
44 หนองม่วงประชานุกูล 9 1 1 2 11
45 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 9 1 0 2 10
46 บ้านหนองเขื่อนช้าง 9 0 1 1 10
47 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 9 0 0 0 9
48 บ้านนาดี 8 11 2 2 21
49 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 8 4 0 4 12
50 อนุบาลสีชมพู 8 3 0 1 11
51 หนองแห้ววังมนศึกษา 8 2 1 1 11
52 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 8 2 1 1 11
53 บ้านโนนงามศึกษา 8 2 1 0 11
54 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 8 2 0 1 10
55 บ้านเรือ 8 1 0 2 9
56 ชุมชนหนองคะเน 8 1 0 0 9
57 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 8 0 2 1 10
58 บ้านไชยสอ 8 0 0 1 8
59 ไตรคามวิทยาสรรค์ 8 0 0 0 8
60 ภูเวียงวิทยายน 7 6 2 1 15
61 บ้านหนองศาลา 7 6 0 1 13
62 บ้านสันติสุข 7 5 2 0 14
63 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 7 3 1 2 11
64 ชุมแพชนูปถัมภ์ 7 3 1 1 11
65 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 7 2 1 3 10
66 บ้านศรีสุข 7 2 1 1 10
67 บ้านหนองเสาเล้า 7 2 1 0 10
68 บ้านห้วยอรุณหินลาด 7 1 1 0 9
69 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 7 1 1 0 9
70 บ้านโคกสูง 6 12 3 2 21
71 บ้านเม็ง 6 6 0 1 12
72 บ้านฟ้าเหลื่อม 6 5 2 2 13
73 บ้านซำยาง 6 4 2 1 12
74 บ้านธาตุ 6 3 2 1 11
75 ท่าศาลาวิทยา 6 2 1 0 9
76 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 6 1 0 1 7
77 อนุบาลชุมแพ 6 1 0 0 7
78 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 6 1 0 0 7
79 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 6 1 0 0 7
80 บ้านบริบูรณ์ 6 0 1 0 7
81 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 6 0 0 0 6
82 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 5 7 0 2 12
83 บ้านกุดดุกวิทยา 5 6 1 1 12
84 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 5 5 2 1 12
85 หนองกุงพิทยาคม 5 5 0 1 10
86 หนองแสงวิทยาสรรค์ 5 5 0 1 10
87 บ้านหนองนาคำ 5 4 5 4 14
88 อนุบาลเดือนฉาย 5 4 2 1 11
89 บ้านกุดขอนแก่น 5 4 1 2 10
90 นาฝายวิทยา 5 3 4 2 12
91 โสกห้างศึกษา 5 3 3 1 11
92 ชีพอนุสรณ์ 5 3 2 0 10
93 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 5 3 1 0 9
94 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 5 3 0 4 8
95 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 5 3 0 1 8
96 บ้านกุดเลา 5 2 2 1 9
97 บ้านโนนคอม 5 2 1 1 8
98 หนองหอยเทพเทวัญ 5 2 0 1 7
99 บ้านหาด 5 2 0 0 7
100 หนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 5 0 1 0 6
101 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 5 0 0 0 5
102 บ้านป่ากล้วย 4 5 2 1 11
103 บ้านหนองแดง 4 4 3 4 11
104 บ้านกุดแคน 4 3 0 0 7
105 อ่างทองวิทยาคม 4 2 4 2 10
106 บ้านนาอุดม 4 2 2 1 8
107 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 4 2 1 1 7
108 ท่ากุญชร 4 2 1 0 7
109 บ้านผาขาม 4 2 0 2 6
110 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 4 2 0 1 6
111 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 4 1 2 2 7
112 บ้านสว่างโนนสูง 4 1 2 0 7
113 บ้านหนองหอย 4 1 1 2 6
114 ห้วยชันวิทยา 4 1 1 0 6
115 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 4 1 1 0 6
116 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 4 1 0 0 5
117 บ้านแดง 4 0 1 1 5
118 บ้านโนนดู่ 4 0 1 1 5
119 วรวิมลศึกษา 4 0 0 0 4
120 จตุรคามรังสรรค์ 3 4 1 0 8
121 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 3 3 4 5 10
122 บ้านสัมพันธ์ 3 3 3 0 9
123 บ้านหนองตาไก้พิทยา 3 3 1 0 7
124 บ้านหนองพู่วังหินซา 3 3 0 0 6
125 บ้านโคกกลางวิทยา 3 2 1 1 6
126 หนองหว้าโพนศิลา 3 2 1 0 6
127 โสกเต็นวิทยาคม 3 2 1 0 6
128 บ้านโนนหนองแวง 3 2 1 0 6
129 บ้านร่องแซง 3 2 0 0 5
130 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 3 2 0 0 5
131 บ้านนาเพียง 3 2 0 0 5
132 บ้านกุดกว้าง 3 2 0 0 5
133 บ้านโนนสำราญ 3 1 2 3 6
134 บ้านโนนบุรุษ 3 1 1 2 5
135 บ้านโสกหาดสวรรค์ 3 1 1 0 5
136 บ้านห้วยบง 3 1 1 0 5
137 อนุบาลถนอมจิตร 3 1 0 1 4
138 บ้านห้วยทรายทอง 3 1 0 0 4
139 อนุบาลศุภมน 3 1 0 0 4
140 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 1 0 0 4
141 รักเรียนพิทยา 3 1 0 0 4
142 บ้านพระบาท 3 1 0 0 4
143 บ้านเขาวง 3 0 2 4 5
144 หนองหว้าวิทยา 3 0 2 0 5
145 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 3 0 1 1 4
146 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 3 0 1 0 4
147 บ้านนาคำน้อย 3 0 0 1 3
148 บ้านโคกสูงวิทยา 3 0 0 1 3
149 บ้านกุดน้ำใส 3 0 0 0 3
150 ชุมแพวิทยา 3 0 0 0 3
151 บ้านร่องสมอ 3 0 0 0 3
152 อนุบาลสุดรัก 2 6 0 1 8
153 บ้านวังสวาบ 2 4 0 1 6
154 บ้านเมืองเก่า 2 3 0 3 5
155 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 3 0 0 5
156 บ้านขนวน 2 2 2 2 6
157 บ้านสำราญหินลาด 2 2 1 1 5
158 บ้านคำใหญ่ 2 2 1 0 5
159 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 2 2 0 3 4
160 บ้านหนองแวงภูเขา 2 2 0 0 4
161 บ้านโคกม่วง 2 2 0 0 4
162 บ้านหนองขาม 2 1 1 1 4
163 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 2 1 1 0 4
164 บ้านสว่างดอนช้าง 2 1 1 0 4
165 บ้านโคกกลางหนองแปน 2 1 1 0 4
166 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 2 1 1 0 4
167 อนุบาลรวมฤทัย 2 1 1 0 4
168 บ้านหว้าทอง 2 1 0 1 3
169 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
170 บ้านโนนอุดม 2 1 0 0 3
171 บ้านโพนเพ็กพิทยา 2 1 0 0 3
172 บ้านหนองโก 2 1 0 0 3
173 บ้านนาสีนวน 2 0 1 1 3
174 นาหว้านาเจริญ 2 0 1 1 3
175 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 0 1 1 3
176 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 2 0 1 0 3
177 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 0 1 0 3
178 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 2 0 0 1 2
179 สะอาดประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
180 บ้านภูมูลเบ้า 2 0 0 0 2
181 บ้านหนองไฮประชารัฐ 2 0 0 0 2
182 วังหินลาดวังเจริญ 2 0 0 0 2
183 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 2 0 0 0 2
184 โพธิ์ตากวิทยา 2 0 0 0 2
185 หนองโพนนาหม่อ 2 0 0 0 2
186 บ้านโนนลาน 2 0 0 0 2
187 บ้านสระพังข่า 2 0 0 0 2
188 บ้านโคกนาฝาย 2 0 0 0 2
189 บ้านโนนโพธิ์ 2 0 0 0 2
190 หนองลุมพุกบุ่งแสง 2 0 0 0 2
191 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 1 3 0 2 4
192 บ้านโคกป่ากุง 1 3 0 1 4
193 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 1 3 0 0 4
194 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 2 0 1 3
195 บ้านหัวฝาย 1 2 0 0 3
196 บ้านหนองพลวง 1 2 0 0 3
197 บ้านไคร่นุ่น 1 1 3 1 5
198 อนุบาลเพชรลดา 1 1 2 0 4
199 หนองแวงวิทยา 1 1 1 1 3
200 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 1 1 1 1 3
201 บ้านหัวบึงสว่าง 1 1 1 0 3
202 บ้านนางิ้ว 1 1 1 0 3
203 บ้านป่าน 1 1 1 0 3
204 บ้านทุ่งชมพู 1 1 0 1 2
205 บ้านซำภูทอง 1 1 0 1 2
206 บ้านหนองปลาซิว 1 1 0 0 2
207 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 1 0 0 2
208 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 0 2
209 เหมือดแอ่หนองบัว 1 1 0 0 2
210 บ้านสวนสวรรค์ 1 0 1 1 2
211 บ้านโป่งแห้ง 1 0 1 1 2
212 เทศบาลหนองแก 1 0 1 0 2
213 บ้านสองคอน 1 0 1 0 2
214 บ้านเลิงแสง 1 0 1 0 2
215 เต็กก่าดรุณธรรม 1 0 0 0 1
216 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 0 1
217 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
218 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 0 0 0 1
219 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 1 0 0 0 1
220 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
221 บ้านนาหว้า 1 0 0 0 1
222 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 0 1
223 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
224 อนุบาลพรชิตา 1 0 0 0 1
225 บ้านยอดห้วย 0 4 1 1 5
226 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 2 1 0 3
227 บ้านห้วยม่วง 0 2 0 1 2
228 บ้านอาจสามารถ 0 2 0 1 2
229 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 1 1 0 2
230 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 1 1 0 2
231 บ้านหนองบัว 0 1 0 2 1
232 บ้านขามป้อม 0 1 0 1 1
233 บ้านโป่งเอียด 0 1 0 0 1
234 โรจน์วิมลศึกษา 0 1 0 0 1
235 บ้านวังขอนแดง 0 1 0 0 1
236 บ้านศาลาดิน 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 1 0 0 1
238 บ้านหัวภู 0 1 0 0 1
239 พิชาภรณ์ 0 1 0 0 1
240 หนองกระบือวิทยาคม 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
242 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 1 0
243 บ้านพงษ์โนนประวัติ 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 0 0 1 0
245 บ้านหัน 0 0 0 1 0
246 อินทรวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,317 535 228 246 2,080