หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายพินิต แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเขตรรัตน์ บุญหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายนิรันดร บุพพิ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวรวัฒน์ วัฒนะ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายอรุณ เมืองลอย ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางไกรสร ศรีภูวงศ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพจน์ ปุรัมพกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสำราญ โขนภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายประพันธ์ บุญหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสายใจ จันทร์ศิริไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางชญาภา เสนารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายพัฒนากร อบมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนศิลา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางกรองพร เสนไชย ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวประดับ ถือสิกขา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสุบัน มะมา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางพรพิมล ทองดีบุตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาลินี ลีลา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสีอำพร วรวัตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายประวิช ยะรินทร์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายดารา ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายเสถียร แก้วส่องใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายธนวิชย์ แสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายจักรเพชร นิลพงษ์ ้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสมศักดิ์ มะมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสอ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเกรียงไกร เอ่นนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายอดิศร โชคบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายนิยม ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุเทพ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหิูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายบัณฑิต เหล่าสุขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางประภาพร ตรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วย คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายประวิช ยะรินทร์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
39 นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
40 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
41 นายกิตติภพ เหลาไชย รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
42 นายเสถียร ตรีศรี รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
43 นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
44 นายกฤต น้าใจดี รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
45 นายชัชวาล กาญจนพันธุ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
46 น.ส.เจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
47 นายชันยา คำนนท์ใส ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
48 นายสนาน ลาปะ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
49 นายจิตวัต แก้วทองคา ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
50 นายพินิต แสงสุข ผู้อานวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
51 นายพจน์ ปุรัมพกา ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
52 นายประสพโชค เหล่าคูณ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
53 นายอาพันธ์ บุญหวังช่วย ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
54 นายแสงดาว เชิดชู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
55 นายพัฒนากร อบมา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
56 นายมวลมิตร เกชิต ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
57 นายสุธี ลีกระจ่าง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
58 นางงามนิตย์ ลิโป้ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
59 นายดารา ชินชัย ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
60 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
61 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
62 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
63 นางนัตยา หล้าทูลธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
64 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
65 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
66 นายบุญเยี่ยม ลีลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
67 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
68 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
69 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
70 นายเสน่ห์ สายปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
71 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
72 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
73 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
74 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
75 นายจรูญ คามูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
76 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
77 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
78 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
79 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ครู ช่วยราชการ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
80 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
81 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก.5)
82 นางสมพิตร เพ็งหาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน
83 นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่น ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน
84 นางสาวจันเที่ยง จินดาพงษ์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
85 นางบุปผา พันสนิท ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน
86 นางปุณยวีร์ วุฒิเจริญสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการการเงิน
87 นางพรรธนะศรี ชัยบุตร ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการการเงิน
88 นางอนงค์ ขนชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการการเงิน
89 นางสาวลลิดา ศรีเมือง ธุรการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
90 นายอรรถพร เลไทย ธุรการโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
91 นางชญาภา เสนารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
92 นางสาวษมาวีร์ นอศรีกุลศักดิ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
93 นางนิรมล สมตัว ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
94 นางปราณี สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
95 นางเสาวลักษณ์ ไพรสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
96 นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มบัว ครู คศ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
97 นางสาวจันเที่ยง จินดาพงษ์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
98 นางมาริษา คุณทรัพย์ ครู คศ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
99 นางพรพิมล ทองดีบุตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
100 นางรัฏฏิกร ศรีพา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
101 นางเพ็ญศรี ธรณี ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
102 นางสร้อยทอง โสภา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
103 นางสาวกชพรรณ อุ่นทองดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
104 นางพรภินันท์ พาพุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
105 นางบุษบา สวัสดิรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
106 นางสาลินี ลีลา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
107 นางสาวสังวาลย์ จันหนองขาม พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
108 นางสีอำพร วรวัตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
109 นางเสาวลักษณ์ เชิดชู ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
110 นางฟองจันทร์ พลธี ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
111 นางนิภาพรรณ ศรีหาคำ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
112 นางอนงค์ ขนชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
113 นางสีกา วงศ์ชู ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
114 นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
115 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
116 นายพินิต แสงสุข ผู้อานวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
117 นายประสบโชค เหล่าคูณ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
118 นายอาพันธ์ บุญหวังช่วย ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
119 นายพจน์ ปุรัมพกา ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
120 นายดารา ชินชัย ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
121 นายแสงดาว เชิดชู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
122 นายพัฒนากร อบมา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
123 นายมวลมิตร เกชิต ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
124 นางงามนิตย์ ลิโป้ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
125 นายคมสันต์ บุดดาดวง ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสูงสาราญ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
126 นายอังกูร ประจันตะเสน รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนหนองบ้านชุมแพ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
127 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
128 นายจรูญ คามูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
129 น.ส.กาญจรภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
130 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
131 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
132 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ครู ช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก.5)
133 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
134 นางวิระวรรณ บุพิ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
135 นางประภัสสร นนทจิตร ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
136 นางสาวนุชรีย์ เศษวิกา ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
137 นางศรินรัตน์ จรัสกมลพงศ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
138 นางพนมวัลย์ รูปชัยภูมิ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
139 นางศศิธร อาจโยธา ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
140 นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
141 นางสาวพรรณิภา แซงสีนวน ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
142 นางรัชน์ธนัญ ฤาชา ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
143 นางรำไพ สอนถม ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
144 นางสาวเอมวิกา ไชยหงษา ครูจ้าง+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
145 นายนิรันดร บุพิ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
146 นางสมัย บัวผาย ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
147 นางยุพิน ประยูรคำ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
148 นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้า ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
149 นางจุรีรัตน์ เลืองวัฒนะวนิช ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
150 นางนพวรรณ พลอนันต์เดช ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
151 นางพิศมัย วัฒนะ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
152 นางสถาพร แพร่งสุวรรณ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
153 นางสาววินิตา เสิกภูขียว ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
154 นางเบญญาภา ลาบบุญ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
155 นายนิรัตน์ เกษแก้ว ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
156 นางทิฆัมพร แสงเดือน ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
157 นางจุไรรัตน์ พิมพระลับ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
158 นางสอิ้ง พาสี ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
159 นางฐานิตา บุบผา ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
160 นายอรุณ เมืองลอย ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
161 นางนวรัตน์ นิราชวงศ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
162 นางสุดาพร ศิริชัยโชค ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
163 นายวรวัฒน์ วัฒนะ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
164 นางไกรสร ศรีภูวงศ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
165 นางสุภาพ ชนะบัว ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
166 นางอรพันธ์ุ จิระศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
167 นางสมพิตร เพ็งหาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
168 นางสายใจ จันทร์ศิริไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
169 นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่น ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
170 นางสาวชลธิชา ไกยราช ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
171 นางนิรมล สมตัว ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
172 นางบุปผา พันสนิท ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
173 นางปิยะดา บุญรอด ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
174 นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว ครูชำนาญการ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
175 นางกรองพร เสนไชย ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
176 นางพรพิมล ทองดีบุตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
177 นางเพ็ญศรี ธรณี ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
178 นางพจมาลย์ ฆ้องคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
179 นางสาวกชพรรณ อุ่นทองดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
180 นางพรภินันท์ พาพุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
181 นางปณิดา เกชิต ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
182 นางเพ็ญศรี เหลือสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
183 นางพรรธนะศรี ชัยบุตร ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
184 นางรัตนา พานหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
185 นางลำพูน ศรีมงคล ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
186 นางปราณี หีบแก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
187 นางแพงบุญ พรมแวง ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
188 นางสุรภา โคตรสุมาตย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
189 นางอนงค์ ขนชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
190 นางสีกา วงศ์ชู ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
191 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อานวยการสพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
192 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
193 นายประหยัด กองหาโคตร ครูช่วยราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
194 นางเกศนี บัวน้าอ้อม นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
195 นางธนิภา พันธ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
196 นางวิยดา หาจันดา พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
197 นางดุจฤดี จุลวงษ์ พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
198 น.ส.อมรรัตน์ ขาเลิศ ครูธุรการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
199 น.ส.สุภาวดี พรมดอนก่อ พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
200 นางสาวสิริญญา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
201 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
202 นางสาวพรรณิภา แซงสีนวล ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
203 นายสมคิด รุจิปิยรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
204 นางลั่นทม มีเทพ ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
205 นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
206 นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
207 นางบุบผา พันสนิท ครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
208 นางเกศรินทร์ ทนาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านชุมแพ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
209 นางปุณยวีร์ วุฒิเจริญสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
210 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
211 นางสาวสิริรัตน์ ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
212 นายปริญญา ชอบค้า พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
213 นายปริญญา ชอบค้า พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
214 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
215 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
216 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก.5)
217 นายพจน์ ปุรัมพกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
218 นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
219 นายสำราญ โขนภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
220 นายประพันธ์ บุญหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
221 นางสายใจ จันทร์ศิริไพบูล์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
222 นางชญาภา เสนารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
223 นางเสาวลักษณ์ ไพรสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
224 นางมาริษา คุณทรัพย์ ครู คศ.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
225 นายจรูญ คามูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
226 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
227 น.ส.ลลิดา ศรีเมือง ครูธุรการ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
228 น.ส.ลักขณา ถิรเจริญธาดา ครู ธุรการ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
229 นางชญาภา เสนารินทร์ ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
230 น.ส.นิธิดา นอศรี ครู ธุรการ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
231 นายอรรถพร เลไทย ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
232 นางอมรา จิราลักษณ์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
233 นางสาวพรนภา สมใจ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายดงชม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
234 นางสาวจิรารัตน์ กองคา ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายดงชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
235 นางเอมอร สุขภูมิ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายบูรพา คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
236 นางสาวรัญจวน สุขุม ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายดงชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
237 นางสาวพิจิตรา เรืองเจริญ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
238 นางนารีรัตน์ ศรีบุตรตา ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
239 นายนครินทร์ ลินภูเขียว ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
240 นางณีรนุช นิยวงศ์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
241 นางสาวนฤมล พลมุข ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าบอง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
242 นางสาวนันวิสา ปัจฉิม ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าบอง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
243 นางปัญชมล ภูมิคอนสาร ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
244 นางสาวพิธิดา นงศรี ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
245 นางสาววิไลลักษณ์ หารโสภา ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
246 นางสาวดวงหทัย ฤทธิ์คาหาญ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
247 นายโยธิน โสเมือง ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
248 นายอนวัช จิตรักษ์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
249 นายมุนี สุพณกิตติวงษ์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
250 นางสาวจุไรรัตน์ กลีบทิพย์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
251 น.ส.พิชญาภา ศรีเชียงสา ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายเสมาศรีชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
252 น.ส.ทิศากร จันทาสังข์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายเสมาศรีชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
253 นางสาวนิรมล แพงคา ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
254 นางสาวศิริลักษณ์ เนาว์โนนทอง ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
255 นายทูนซอง เกษแก้ว ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
256 นางสาวนิคนภา ชัยสูงเนิน ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
257 นางลัดดาพร คลิ่งขยัน ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
258 นางสาวจินตนา เพียเกษม ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
259 นางมะลิ โชติกวี ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายนาจานซายาง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
260 นางสาวแพรวนภา บุญประจักษ์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายนาจานซายาง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
261 นางอรวรรณ มืดหล้า ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายภูเวียง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
262 นางสาวลักษณาวดี เคนวัน ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายภูเวียง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
263 นางสาวจินตนา เพียเกษม ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
264 นางพัทธวรรณ หล้าสร้อย ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
265 น.ส. อรษา หลวงแพ่ง ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
266 น.ส.กาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
267 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
268 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ครู ช่วยราชการ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
269 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
270 นางสาวษมาวีร์ นอศรีกุลศักดิ์ ธุรการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
271 นายโยธิน โสเมือง ธุรการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
272 นายอนวัช จิตรักษ์ ธุรการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
273 นางสาวดวงหทัย ฤทธิ์คำหาญ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าป้องหนองว้า คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
274 นางสาวพรนภา สมใจ ครูธุรการ ศูนย์เครือข่ายดงชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
275 นางสาวจิรารัตน์ กองคำ ครูธุรการ ศูนย์เครือข่ายดงชมพู คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
276 นายนครินทร์ ลืนภูเขียว ครู ธุรการศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล (สพป.ขก.5)
277 นายเชิดชาย น้อยดี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
278 นายธราเทพ อวนศรี นักการภารโรง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
279 นายสมชาย ชารีวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
280 นางสาวสังวาลย์ จันหนองขาม พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
281 นายสุทธินันท์ หมวดเหม็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
282 นายอดิศร ศรีหานาม ช่างไม้ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
283 นายนิคม คำภูเวียง ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
284 นายจารึก เพชรหว้าโง๊ะ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
285 นายวีระพงษ์ คงชาลี นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
286 นายจักรกฤษ แสนคำภา นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
287 นายณัฐภูมิ ป้อมชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
288 นายโชคทวี ชัยบุตร นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
289 นายเด่นชัย ใจกว้าง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
290 นายเรืองศักดิ์ จรูญชาติ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
291 นายจีรทีปต์ โนนสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
292 นายสรสิทธิ์ สายแสน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
293 นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
294 นายอุไร ลาสอน ผู้อานวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
295 นายสมว่า เพียศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
296 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
297 นายสุเทพ เวียงทอง ผู้อานวยการโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
298 นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดเข้ห้วยบง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
299 นายธนธรรม มีทอง ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
300 นายพนมไพร ปราบแกะ ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสหกรณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
301 นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรักเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
302 นายสุวัฒน์ นามบิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
303 นายนิรุจน์ นครศรี รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
304 นายนพชาติ วรฉัตร รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
305 นายทวี ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
306 นายอรุณ เมืองลอย ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
307 นายวีระยุทธ ภูงามเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
308 นายวันเนาว์ สอนจิตร ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
309 นางสาวนวลจันทร์ มัครินทร์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
310 นายบุญธรรม บุญมี ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
311 นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ครู โรงเรียนบ้านสระพังข่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
312 นายจีระศักดิ์ ทอดสูงเนิน ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
313 นายประยุทธ หงส์สามารถ ครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
314 น.ส.กิตติพร เชื้องวงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
315 นายไตรนาถ โพธิรุกข์ ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
316 นายศราวุธ เศรษฐบุตร นักวิชาการศึกษาชานาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
317 นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม พนักงานธุรการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
318 นายกิตติศักดิ์ อาท้าว พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
319 นายนิลวัฒน์ บุพิ พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
320 นางสาวมยุรา สุระนิตย์ พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
321 นายทูนซอง เกษแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดเลา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
322 นายจตุพล สอนจิตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
323 นายชานนท์ เศรษฐศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองกะแหล่งกระเดา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
324 นางกัญชลี ศรีสุขสง่า นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
325 นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
326 นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
327 นายนพเก้า กุลน้อย พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (สพป.ขก.5)
328 นายเขตรรัตน์ บุญหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
329 นายอรุณ เมืองลอย ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
330 นายนิรัตน์ เกษแก้ว ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
331 นางไกรสร ศรีภูวงศ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
332 นายอนุชาติ ทองครไทย ช่างไฟฟ้า+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
333 นางนวรัตน์ นิราชวงศ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
334 นางอรพันธุ์ จิระศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
335 นายประพันธ์ บุญหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
336 นางปราณี สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
337 นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มบัว ครู คศ.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
338 นางสาวประดับ ถือสิกขา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
339 นางรัฏฏิกร ศรีพา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
340 นางแพงบุญ พรมแวง ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
341 นางจรัสศรี ทองมี ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
342 นายชัยพงษ์ รายณะสุข ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
343 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
344 นางสาวพรรณิภา แซงสีนวน ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
345 นางนพวรรณ พลอนันต์เดช ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
346 นางเบญญาภา ลาบบุญ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
347 นางสาวนุชรีย์ เศษวิกา ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
348 นางทิฆัมพร แสงเดือน ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
349 นางจุรีรัตน์ เลืองวัฒนะวนิช ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
350 นางสถาพร แพร่งสุวรรณ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
351 นายนิรัตน์ เกษแก้ว ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
352 นางศรินรัตน์ จรัสกมลพงศ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
353 นายทวี บรรดาศักดิ์ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
354 นางสาวเอมวิกา ไชยหงษา ครูจ้าง+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
355 นายอนุชาติ ทองครไทย ช่างไฟฟ้า+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
356 นายนิรันดร บุพพิ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
357 นายอรุณ เมืองลอย ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
358 นายภูริเดช กล้าขยัน ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
359 นายประพันธ์ บุญหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
360 นายสำราญ โขนภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
361 นายเชิดชาย น้อยดี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
362 นางปิติภรณ์ ตุลาพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
363 นางบุปผา พันสนิท ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
364 นางปราณี สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
365 นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่น ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
366 นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
367 นางสมพิตร เพ็งหาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
368 นายธราเทพ อวนศรี นักการภารโรง คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
369 นายสมชาย ชารีวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
370 นางกรองพร เสนไชย ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
371 นางสาวประดับ ถือสิกขา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
372 นางพรพิมล ทองดีบุตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
373 นางสุบัน มะมา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
374 นางปณิดา เกชิต ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
375 นางเพ็ญศรี ธรณี ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
376 นางชนิสรา พลแสน ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
377 นางเพ็ญศรี เหลือสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
378 นางสร้อยทอง โสภา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
379 นางพจมาลย์ ฆ้องคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
380 นางสาวศรีสุดา ดวงมณี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
381 นางเหรียญทอง แก้วบุตร ครูโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
382 นางสาวสังวาลย์ จันหนองขาม พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
383 นางสาวกชพรรณ อุ่นทองดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
384 นางพรภินันท์ พาพุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
385 นายอดิศร ศรีหานาม ช่างไม้ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
386 นายสุทธินันท์ หมวดเหม็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
387 นางสาลินี ลีลา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
388 นางบุษบา สวัสดิรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
389 นางปุณยวีร์ วุฒิเจริญสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
390 นายชัยสุทธิ์ จิวาลักษณ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
391 นายชัยพงษ์ รายณะสุข ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
392 นายนิคม คำภูเวียง ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
393 นางอุรา ชัยบุตร ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
394 นางพรรธนะศรี ชัยบุตร นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
395 นางเสาวลักษณ์ เชิดชู ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
396 นางสีกา วงศ์ชู ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
397 นางจรัสศรี ทองมี ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่และห้องเรียนสำหรับการแข่งขัน
398 นายเขตรรัตน์ บุญหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
399 นางจุรีรัตน์ เลืองวัฒนะวนิช ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
400 นางจุไรรัตน์ พิมพระลับ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
401 นางศศิธร อาจโยธา ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
402 นางวิระวรรณ บุพิ ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
403 นางสมัย บัวผาย ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
404 นางสาวนุชรีย์ เศษวิกา ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
405 นางสาววินิตา เสิกภูขียว ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
406 นางประภัสสร นนทจิตร ครู+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
407 นางสาวเอมวิกา ไชยหงษา ครูจ้าง+โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
408 นางสาวลลิดา ศรีเมือง ธุรการโรงเรียน+โรงรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียน
409 นางมุกดา โขนภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการทะเบียน
410 นางปิติภรณ์ ตุลาพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการทะเบียน
411 นางบุปผา พันสนิท ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการทะเบียน
412 นางสาวชลธิชา ไกยราช ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการทะเบียน
413 นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่น ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการทะเบียน
414 นางปิยะดา บุญรอด ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการทะเบียน
415 นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว ครูชำนาญการ คณะกรรมการทะเบียน
416 นางสาลินี ลีลา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
417 นางสาวประดับ ถือสิกขา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
418 นางเพ็ญศรี ธรณี ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
419 นางพรพิมล ทองดีบุตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
420 นางสร้อยทอง โสภา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
421 นางเหรียญทอง แก้วบุตร ครูโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
422 นางพจมาลย์ ฆ้องคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
423 นายสมชาย ชารีวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
424 นางจรัสศรี ทองมี ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
425 นางอุรา ชัยบุตร ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
426 นางจิตจันทร์ พรมจักร์ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
427 นางนภา พันธุจิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
428 นางฟองจันทร์ พลธี ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
429 นางรัตนา พานหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
430 นางจรัสศรี ทองมี ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
431 นางสุบัน มะมา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
432 นางพรพิมล ทองดีบุตร ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
433 นางสร้อยทอง โสภา ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
434 นางสาวกชพรรณ อุ่นทองดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
435 นางพรภินันท์ พาพุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
436 นางสาวศรสุดา ดวงมณี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
437 นางชนิสรา พลแสน ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
438 นางสาววงเดือน อินทร์เพชร ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองใส คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
439 นางสาวกัญมน ศรีพุทธา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพศิลา คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
440 นางปัญชมล ภูมิคอนสาร ธุรการศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
441 นางมะลิ โชติกวี ธุรการศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
442 นางสาวแพรวนภา บุญประจักษ์ ธุรการศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
443 นางจรัสศรี ทองมี ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
444 นางสุรภา โคตรสุมาตย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
445 นางเสาวลักษณ์ เชิดชู ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
446 นางศุทนา อักขราสา ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิการเรียนร่วม
447 นางพิกุล ป้องปาน ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำ คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิการเรียนร่วม
448 นางสมหมาย พลศิลป์ ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิการเรียนร่วม
449 นางนภาพร ชาธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิการเรียนร่วม
450 นางนฤมล สาหล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิการเรียนร่วม
451 นางปราณปรียา วันทา ครู โรงเรียนบ้านขนวนนคร คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิการเรียนร่วม
452 นางธนภรณ์ สมเทศน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิการเรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]