สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 12 6 2 20 27 9 3 2 39
2 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 10 2 1 13 18 3 0 2 21
3 บ้านคำบง 9 5 5 19 24 11 4 3 39
4 บ้านผักหนาม 9 3 5 17 16 7 1 0 24
5 บ้านสำโรง 9 1 1 11 13 3 4 6 20
6 ชุมชนกระนวน 8 3 0 11 15 2 1 0 18
7 ชุนชนหนองกุงวิทยา 7 4 2 13 14 4 4 2 22
8 บ้านพระบาทท่าเรือ 6 5 2 13 16 2 2 4 20
9 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 5 5 2 12 18 2 4 2 24
10 บ้านวังโพน 5 2 0 7 8 2 2 6 12
11 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 5 1 4 10 12 2 1 1 15
12 ทุ่งบ่อวิทยา 4 9 6 19 22 13 1 4 36
13 บ้านศรีสุขสำราญ 4 3 4 11 10 4 6 7 20
14 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 4 2 3 9 16 4 3 1 23
15 หนองโนวิทยาคาร 4 2 1 7 9 7 0 0 16
16 อนุบาลอุบลรัตน์ 4 0 1 5 11 1 1 3 13
17 ชุมชนดูนสาด 3 5 9 17 18 9 3 6 30
18 บ้านวังชัย 3 4 2 9 9 6 0 2 15
19 บ้านภูคำเบ้า 3 3 2 8 8 0 1 0 9
20 บ้านโนนสังป่ารัง 3 2 0 5 5 0 0 0 5
21 อนุบาลเขาสวนกวาง 3 1 2 6 9 6 2 5 17
22 หนองแวงเรือประชาศึกษา 3 1 1 5 8 5 1 1 14
23 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 1 1 5 6 0 0 0 6
24 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 3 0 0 3 6 1 3 0 10
25 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 3 0 0 3 5 4 2 1 11
26 พัฒนาการศึกษา 2 5 0 7 5 2 2 2 9
27 พระธาตุขามแก่น 2 4 2 8 12 1 1 0 14
28 โคกสูงใหญ่วิทยา 2 4 2 8 10 5 2 1 17
29 บ้านทรายมูล 2 3 3 8 12 6 2 2 20
30 นามูลวิทยาคม 2 3 0 5 8 0 1 3 9
31 บ้านฝางวิทยา 2 2 3 7 11 3 1 0 15
32 บ้านนาศรีดงเค็ง 2 2 3 7 9 4 4 2 17
33 บ้านม่วงหวาน 2 2 0 4 6 9 5 3 20
34 บ้านหนองกุงใหญ่ 2 1 3 6 13 2 3 3 18
35 บ้านหนองโก 2 1 3 6 8 3 4 2 15
36 บ้านเสียวโคกกลาง 2 1 2 5 8 1 4 2 13
37 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
38 บ้านหัวบึง 2 1 0 3 5 1 1 3 7
39 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 1 0 3 4 0 0 0 4
40 บ้านหัวฝายประชานุกูล 2 0 1 3 4 2 1 0 7
41 บ้านโนนเชือก 2 0 1 3 4 1 0 0 5
42 บ้านหนองแวงเป่ง 2 0 1 3 2 1 0 0 3
43 บ้านโคกกลาง 2 0 0 2 3 3 0 0 6
44 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 2 0 0 2 2 2 0 0 4
45 บ้านห้วยเตย 1 5 1 7 6 5 4 1 15
46 บ้านหัวนาคำ 1 4 3 8 7 4 2 6 13
47 บ้านบะแต้ 1 3 1 5 6 0 1 0 7
48 บ้านคำแมด 1 3 0 4 4 2 0 1 6
49 บ้านทุ่งใหญ่ 1 2 0 3 12 3 0 0 15
50 บ้านหัวดง 1 2 0 3 11 0 2 1 13
51 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 1 2 0 3 8 2 1 1 11
52 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 0 3 6 0 2 0 8
53 มนตรีศึกษา 1 2 0 3 4 0 1 0 5
54 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 1 1 3 3 3 2 0 8
55 ชุมชนน้ำอ้อม 1 1 0 2 5 0 1 0 6
56 บ้านหนองแสงน้อย 1 1 0 2 5 0 1 0 6
57 ไทยรัฐวิทยา34 1 1 0 2 4 4 1 0 9
58 บ้านโนนทองห้วยบาก 1 1 0 2 3 4 0 1 7
59 บ้านท่าลาดคำตานา 1 1 0 2 2 0 2 1 4
60 บ้านกุดเชียงมี 1 0 3 4 7 3 3 1 13
61 บ้านทรัพย์ภูพาน 1 0 2 3 5 2 0 0 7
62 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1 0 2 3 3 2 2 1 7
63 บ้านห้วยไผ่หนองโน 1 0 1 2 9 0 0 1 9
64 บ้านคำแก่นคูณ 1 0 1 2 5 5 3 1 13
65 ศิลาโป่งคำ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
66 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 0 1 2 2 2 0 1 4
67 บ้านาง้อง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
68 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
69 บ้านแห้ว 1 0 0 1 2 4 1 0 7
70 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
71 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
72 บ้านเวียงแก้ว 1 0 0 1 1 3 3 0 7
73 บ้านโนนสง่า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 บ้านโคกใหม่นายม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
75 บ้านท่ากระเสริม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
76 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านขุนด่าน 0 3 3 6 11 3 0 3 14
78 บ้านน้ำสามวัง 0 3 0 3 8 4 1 1 13
79 บ้านหนองผือ 0 3 0 3 4 0 0 0 4
80 บ้านห้วยเชือก 0 2 2 4 5 0 0 0 5
81 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 0 2 1 3 7 1 1 5 9
82 บ้านหลุบเลา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
83 บ้านกุดกระหนวน 0 2 1 3 4 3 0 0 7
84 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 2 1 3 4 0 2 1 6
85 ศรีสมบูรณ์วิทยา 0 2 1 3 3 7 2 3 12
86 บ้านโนนน้ำผึ้ง 0 2 0 2 3 0 1 1 4
87 อนุบาลนวลน้อย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
88 น้ำพองประชานุกูล 0 1 3 4 4 3 2 1 9
89 กู่สว่างสามัคคี 0 1 2 3 7 4 3 4 14
90 บ้านสระกุด 0 1 2 3 4 2 1 1 7
91 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 1 2 3 4 0 2 3 6
92 บ้านนาคู 0 1 1 2 6 1 0 0 7
93 บ้านโคกกลางวิทยา 0 1 1 2 5 3 0 1 8
94 บ้านกระนวน 0 1 1 2 4 2 0 2 6
95 บ้านบ่อ 0 1 1 2 2 5 1 2 8
96 บ้านโนนจิก 0 1 1 2 2 0 1 0 3
97 บ้านนาฝายเหนือ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
98 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 1 1 2 0 0 4 0 4
99 บ้านคำครึ่ง 0 1 0 1 9 2 1 0 12
100 บ้านกุดพังทุย 0 1 0 1 6 1 1 3 8
101 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
102 บ้านหนองคู 0 1 0 1 3 0 1 1 4
103 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 2 3 2 0 7
104 บ้านบึงกลาง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
105 บ้านคอกคีแสนตอ 0 1 0 1 2 1 2 1 5
106 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
107 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 1 0 1 2 1 0 2 3
108 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านโนนศิลาราศรี 0 1 0 1 1 3 1 1 5
110 บ้านโนนหัวช้าง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
111 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
112 บ้านนาค้อ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
113 บ้านดงเย็น 0 1 0 1 1 0 2 2 3
114 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 หนองขามพิทยาคม 0 0 2 2 5 0 0 0 5
116 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 2 2 4 3 1 0 8
117 บ้านโนน 0 0 2 2 4 2 1 2 7
118 บ้านนาเรียง 0 0 2 2 3 0 0 2 3
119 บ้านดง 0 0 1 1 5 5 1 2 11
120 บ้านหนองแต้ 0 0 1 1 5 2 0 2 7
121 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 0 1 1 5 1 0 1 6
122 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 1 1 4 5 1 0 10
123 บ้านคำม่วง 0 0 1 1 4 1 2 0 7
124 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 1 1 4 1 2 0 7
125 บ้านสว่าง 0 0 1 1 4 0 2 0 6
126 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 1 1 3 3 2 3 8
127 บ้านฟากพอง 0 0 1 1 2 2 3 0 7
128 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
129 คำบอนวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านดงมัน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองชา 0 0 1 1 1 2 0 2 3
132 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 บ้านนาขาม 0 0 0 0 5 4 2 1 11
135 บ้านคำม่วงดงเย็น 0 0 0 0 3 4 1 0 8
136 บ้านห้วยเสือเต้น 0 0 0 0 3 4 0 0 7
137 หนองแสง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
138 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 3 0 1 1 4
139 บ้านคำมืดวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 0 0 2 3 0 2 5
141 บ้านคำมืด 0 0 0 0 2 2 1 2 5
142 คูคำพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 2 1 3 1 6
143 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
144 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 2 0 2 2 4
146 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
147 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 6 3 3 10
150 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
151 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
152 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 3 3
153 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 0 2 2 3
155 บ้านนาฝาย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
156 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
162 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโสกม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 202 184 147 533 838 338 197 178 1,373