หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่ 29-31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2557   30 ต.ค. 2557   31 ต.ค. 2557   1 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพอง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชัย 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 30 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]