สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 16 5 8 29 34 5 3 1 42
2 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 10 10 1 21 26 7 1 2 34
3 บ้านหนองคลองดอนแดง 10 5 3 18 22 5 4 1 31
4 อนุบาลไพศาลวิทย์ 9 4 2 15 18 5 1 0 24
5 บ้านหนองแวงท่าวัด 8 4 3 15 18 10 8 3 36
6 บ้านหนองแวงตอตั้ง 6 5 3 14 14 5 2 0 21
7 ไตรมิตรวิทยา 5 6 4 15 19 2 2 1 23
8 บ้านสำโรง 5 4 3 12 16 8 4 2 28
9 บ้านดอนโจด 5 2 1 8 10 4 5 0 19
10 ซู่เอ็ง 4 7 2 13 13 3 0 0 16
11 ชุมชนหนองเม็ก 4 2 1 7 15 5 6 1 26
12 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 5 5 13 18 2 0 0 20
13 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 3 5 1 9 10 8 2 0 20
14 บ้านหัวนาหนองแวง 3 1 4 8 8 1 1 0 10
15 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 3 1 2 6 9 5 2 0 16
16 บ้านวังคูณ 3 1 0 4 6 2 0 0 8
17 บ้านท่านางแนว 3 1 0 4 6 1 0 0 7
18 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 3 0 3 6 5 4 0 3 9
19 บ้านหนองแวงมน 2 4 5 11 14 7 3 3 24
20 อมตวิทยา 2 4 3 9 10 7 1 0 18
21 บ้านลอมคอม 2 4 2 8 14 2 2 1 18
22 บ้านหันใหญ่ 2 3 3 8 9 8 4 1 21
23 เบญจคามสามัคคี 2 3 1 6 9 4 2 2 15
24 หนองแวงยาว 2 3 1 6 6 6 3 4 15
25 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 2 2 1 5 9 2 2 2 13
26 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 2 2 1 5 6 5 3 0 14
27 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 2 2 1 5 6 3 2 0 11
28 อนุบาลสุรีพร 2 1 3 6 9 8 2 3 19
29 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 2 1 1 4 11 5 4 1 20
30 บ้านหนองหญ้าขาว 2 1 1 4 5 7 5 2 17
31 บ้านหนองแขมอีโล 2 0 4 6 6 2 2 1 10
32 บ้านหนองสองห้อง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
33 บ้านโคกสง่า 2 0 1 3 2 1 0 0 3
34 บ้านดงเค็ง 2 0 0 2 5 2 3 0 10
35 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 2 4 3 3 2 10
36 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
37 บ้านหินลาดนาดี 2 0 0 2 3 1 2 2 6
38 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 2 0 0 2 3 0 0 0 3
39 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
40 ชุมชนวังหิน 1 3 1 5 5 2 1 1 8
41 บ้านวังยาวสามัคคี 1 2 5 8 13 3 0 1 16
42 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 2 1 4 5 6 1 1 12
43 บ้านทางขวาง 1 2 0 3 4 3 3 4 10
44 บ้านโคกสูงวิทยา 1 2 0 3 4 0 2 1 6
45 บ้านโนนธาตุ 1 1 4 6 9 3 1 2 13
46 บ้านรัตนะ 1 1 3 5 6 4 3 3 13
47 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 1 1 2 4 7 1 4 5 12
48 บ้านหนองกุงสว่าง 1 1 1 3 6 3 2 2 11
49 ชุมชนบ้านดอนหัน 1 1 1 3 5 2 1 2 8
50 บ้านโนนเมืองโคกกุง 1 1 1 3 5 2 0 1 7
51 บ้ายเมย 1 1 1 3 5 1 1 1 7
52 สหราษฎร์อนุกูล 1 1 1 3 4 2 1 3 7
53 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1 1 1 3 4 0 2 1 6
54 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 1 1 1 3 2 7 2 2 11
55 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 1 1 0 2 2 1 2 1 5
56 บ้านโนนข่าวิทยา 1 1 0 2 2 0 4 0 6
57 บ้านสว่างวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านห้วยโจด 1 1 0 2 1 1 3 0 5
59 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 1 0 1 2 5 1 1 0 7
60 บ้านหนองแวงนางเบ้า 1 0 1 2 2 6 1 0 9
61 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านหนองแวงโสกพระ 1 0 0 1 4 4 1 1 9
63 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
64 บ้านหนองแดง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
65 บ้านกุดรู 1 0 0 1 3 0 1 0 4
66 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
67 บ้านป่าเป้า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 โนนรังหนองบอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านทับบา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านหนองแปน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 0 3 2 5 6 7 3 4 16
73 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0 3 0 3 5 0 0 2 5
74 บ้านหันศิลางาม 0 2 2 4 9 6 5 2 20
75 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0 2 2 4 8 4 2 0 14
76 ชุมชนบ้านโคกสี 0 2 2 4 2 5 1 0 8
77 บ้านศุภชัย 0 2 1 3 4 2 2 0 8
78 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 0 2 0 2 3 3 2 2 8
79 บ้านผักหวาน 0 2 0 2 2 1 0 0 3
80 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0 2 0 2 1 4 0 1 5
81 บ้านหนองบัวแดง 0 1 3 4 2 3 2 0 7
82 จตุคามวิทยา 0 1 2 3 7 4 4 1 15
83 บ้านหนองไผ่วิทยา 0 1 2 3 7 2 0 2 9
84 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 0 1 1 2 7 2 1 0 10
85 บ้านกุดหมากเห็บ 0 1 1 2 6 2 0 0 8
86 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 0 1 1 2 5 0 3 1 8
87 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 0 1 1 2 4 3 0 0 7
88 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 0 1 1 2 2 7 4 1 13
89 บ้านหลักด่าน 0 1 1 2 2 2 0 1 4
90 บ้านหินแร่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 0 1 0 1 5 6 4 0 15
92 บ้านเหล่าโนนคูณ 0 1 0 1 5 4 2 0 11
93 บ้านฝาผนังวังจาน 0 1 0 1 4 3 1 0 8
94 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
95 โนนทองวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 1 4
96 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 1 0 1 1 3 2 0 6
98 บ้านสำราญ 0 1 0 1 1 1 4 0 6
99 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 1 0 1 1 1 1 1 3
100 บ้านบะแหบหญ้าคา 0 1 0 1 1 1 0 2 2
101 บ้านท่าหนองหว้า 0 1 0 1 1 0 2 1 3
102 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 1 0 1 1 0 1 1 2
103 บ้านบะแค 0 1 0 1 1 0 1 0 2
104 บ้านโสกไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
105 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 1 0 1 0 5 1 1 6
106 บ้านหนองไผ่น้อย 0 1 0 1 0 0 2 1 2
107 บ้านโสกนกเต็น 0 0 2 2 1 2 4 3 7
108 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 5 6 0 0 11
109 บ้านกุดหว้า 0 0 1 1 4 2 1 0 7
110 มิตรภาพ2 0 0 1 1 3 4 2 0 9
111 บ้านหนองอรุณ 0 0 1 1 3 2 4 2 9
112 บ้านคอนฉิม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
113 อนุบาลกุลฤดี 0 0 1 1 3 1 2 0 6
114 บ้านกุดหอยกาบ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
115 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
116 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
117 บ้านใหม่นาเพียง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
118 บ้านชาดหนองเหล็ก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
119 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 0 1 1 2 1 3 3 6
120 บ้านหนองวัดป่า 0 0 1 1 1 3 0 2 4
121 บ้านแฝก 0 0 1 1 1 3 0 0 4
122 บ้านหนองเปล่ง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
123 บ้านดอนหันนาจาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 0 0 4 6 2 3 12
125 นาโพธิ์ชีวิทยา 0 0 0 0 4 3 6 2 13
126 บ้านหนองแวงนอก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
127 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 3 2 0 0 5
128 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 0 0 0 0 3 0 5 2 8
129 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
130 บ้านโนนหอมโนนศาลา 0 0 0 0 2 7 1 0 10
131 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
132 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 0 0 0 2 1 0 1 3
133 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
134 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
135 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านหลุบคา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
138 บ้านละหานนา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
139 บ้านปอแดง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
140 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
141 ชุมชนบ้านชาด 0 0 0 0 1 2 1 0 4
142 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
143 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 อำไพพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
150 บ้านตลาดหนองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 หนองพลวงมิตรประชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหันน้อย 0 0 0 0 0 4 1 0 5
155 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
156 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
157 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
158 บ้านกอกโนนแต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านโนนขามป้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านทุ่งแค 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านเปาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านขุมปูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านเพ็กน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านแวงน้อย 0 0 0 0 0 0 3 1 3
167 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
168 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
169 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
170 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
171 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านหนองกาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 ป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 169 142 488 736 398 232 133 1,366