สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 34 5 3 1 42
2 บ้านหนองคลองดอนแดง 30 8 4 1 42
3 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 26 7 1 2 34
4 ไตรมิตรวิทยา 21 2 2 1 25
5 บ้านหนองแวงท่าวัด 19 10 8 3 37
6 อนุบาลไพศาลวิทย์ 18 5 1 0 24
7 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 18 2 0 0 20
8 บ้านหนองแวงมน 17 7 3 3 27
9 บ้านสำโรง 16 9 4 2 29
10 ชุมชนหนองเม็ก 15 5 6 1 26
11 บ้านหนองแวงตอตั้ง 14 5 2 0 21
12 บ้านลอมคอม 14 2 2 1 18
13 บ้านดงเค็ง 13 4 3 0 20
14 บ้านวังยาวสามัคคี 13 3 0 1 16
15 ซู่เอ็ง 13 3 0 0 16
16 บ้านหันศิลางาม 12 6 5 2 23
17 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 12 3 6 0 21
18 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 11 5 4 1 20
19 เบญจคามสามัคคี 11 5 3 2 19
20 บ้านโนนธาตุ 11 5 1 2 17
21 บ้านดอนโจด 11 4 5 0 20
22 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 10 8 2 0 20
23 อมตวิทยา 10 7 1 0 18
24 บ้านหัวนาหนองแวง 10 2 1 0 13
25 บ้านหันใหญ่ 9 8 4 1 21
26 อนุบาลสุรีพร 9 8 2 3 19
27 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 9 5 2 0 16
28 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 9 4 2 0 15
29 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 9 2 2 2 13
30 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 9 1 5 2 15
31 บ้านหนองไผ่วิทยา 8 2 0 2 10
32 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 7 5 4 0 16
33 จตุคามวิทยา 7 4 4 1 15
34 บ้านทางขวาง 7 4 3 4 14
35 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 7 2 1 0 10
36 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 7 1 4 5 12
37 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 6 7 3 4 16
38 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 6 6 4 0 16
39 หนองแวงยาว 6 6 3 4 15
40 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 6 6 1 1 13
41 บ้านรัตนะ 6 4 3 3 13
42 บ้านหนองกุงสว่าง 6 3 2 2 11
43 บ้านหนองแขมอีโล 6 2 2 1 10
44 บ้านวังคูณ 6 2 0 0 8
45 บ้านกุดหมากเห็บ 6 2 0 0 8
46 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 6 1 4 1 11
47 บ้านท่านางแนว 6 1 0 0 7
48 บ้านหนองหญ้าขาว 5 7 5 2 17
49 บ้านหนองแสง 5 6 0 0 11
50 บ้านเหล่าโนนคูณ 5 5 2 0 12
51 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 5 4 0 3 9
52 ชุมชนบ้านดอนหัน 5 2 1 2 8
53 ชุมชนวังหิน 5 2 1 1 8
54 บ้านหนองแดง 5 2 1 0 8
55 บ้านโนนเมืองโคกกุง 5 2 0 1 7
56 บ้ายเมย 5 1 1 1 7
57 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 5 1 1 0 7
58 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 5 0 0 2 5
59 บ้านหนองเสี้ยว 4 6 2 3 12
60 มิตรภาพ2 4 4 3 0 11
61 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 4 4 2 2 10
62 บ้านหนองแวงโสกพระ 4 4 1 1 9
63 นาโพธิ์ชีวิทยา 4 3 6 2 13
64 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 4 3 3 2 10
65 บ้านฝาผนังวังจาน 4 3 1 0 8
66 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 4 3 0 0 7
67 บ้านหนองอรุณ 4 2 4 2 10
68 บ้านคอนฉิม 4 2 3 1 9
69 บ้านศุภชัย 4 2 2 0 8
70 สหราษฎร์อนุกูล 4 2 1 3 7
71 บ้านกุดหว้า 4 2 1 0 7
72 บ้านหนองสองห้อง 4 2 0 0 6
73 บ้านหินลาดนาดี 4 1 2 2 7
74 บ้านโคกสูงวิทยา 4 0 2 1 6
75 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 4 0 2 1 6
76 บ้านกุดรู 4 0 1 0 5
77 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 3 7 2 2 12
78 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 3 3 1 0 7
79 บ้านหนองแวงนอก 3 2 0 1 5
80 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
81 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 3 2 0 0 5
82 บ้านท่าหนองหว้า 3 1 2 1 6
83 อนุบาลกุลฤดี 3 1 2 0 6
84 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 1 1 0 5
85 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 3 1 1 0 5
86 โนนทองวิทยา 3 1 0 1 4
87 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 3 0 2 1 5
88 บ้านกุดหอยกาบ 3 0 1 0 4
89 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองยาง 3 0 0 0 3
91 โนนชาดหนองช้างน้ำ 3 0 0 0 3
92 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 2 7 4 1 13
93 บ้านโนนหอมโนนศาลา 2 7 1 0 10
94 บ้านหนองแวงนางเบ้า 2 6 1 0 9
95 ชุมชนบ้านโคกสี 2 5 1 0 8
96 บ้านหนองบัวแดง 2 3 2 0 7
97 บ้านใหม่นาเพียง 2 3 0 1 5
98 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 2 3 0 0 5
99 บ้านหลักด่าน 2 2 0 1 4
100 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 2 0 0 4
101 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 2 1 3 3 6
102 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 2 1 2 1 5
103 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 2 1 0 1 3
104 บ้านโคกสง่า 2 1 0 0 3
105 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 2 1 0 0 3
106 บ้านทับบา 2 1 0 0 3
107 บ้านสว่างวิทยา 2 1 0 0 3
108 บ้านป่าเป้า 2 1 0 0 3
109 บ้านผักหวาน 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองบะโคกสว่าง 2 1 0 0 3
111 บ้านโนนข่าวิทยา 2 0 4 0 6
112 บ้านหนองขี้เห็น 2 0 1 0 3
113 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 0 0 1 2
114 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 0 0 0 2
115 บ้านโสกน้ำขาว 2 0 0 0 2
116 โนนรังหนองบอน 2 0 0 0 2
117 บ้านหินแร่ 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองหว้าสามัคคี 2 0 0 0 2
119 บ้านโนนท่อน 2 0 0 0 2
120 บ้านหันน้อย 1 4 1 0 6
121 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 1 4 0 1 5
122 บ้านหลุบคา 1 4 0 0 5
123 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 3 2 0 6
124 บ้านละหานนา 1 3 1 1 5
125 บ้านหนองวัดป่า 1 3 0 2 4
126 บ้านแฝก 1 3 0 0 4
127 บ้านปอแดง 1 3 0 0 4
128 บ้านโสกนกเต็น 1 2 4 3 7
129 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 2 1 1 4
130 ชุมชนบ้านชาด 1 2 1 0 4
131 วังบงน้อยวิทยา 1 2 1 0 4
132 บ้านดอนหันนาจาน 1 2 0 0 3
133 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 2 0 0 3
134 บ้านสำราญ 1 1 4 0 6
135 บ้านห้วยโจด 1 1 3 0 5
136 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 1 1 3
137 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 1 0 2 2
138 บ้านทุ่งแค 1 1 0 1 2
139 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
140 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
141 บ้านดอนชาด 1 1 0 0 2
142 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 0 1 1 2
144 บ้านบะแค 1 0 1 0 2
145 บ้านห้วยแคน 1 0 1 0 2
146 บ้านหนองกาว 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 1 0 1 0 2
148 บ้านหนองแวงน้อย 1 0 1 0 2
149 บ้านโสกไผ่ 1 0 0 1 1
150 บ้านหนองเปล่ง 1 0 0 1 1
151 อำไพพิทยา 1 0 0 1 1
152 บ้านหนองแปน 1 0 0 0 1
153 โนนชาดวิทยา 1 0 0 0 1
154 บ้านตลาดหนองแก 1 0 0 0 1
155 หนองพลวงมิตรประชา 1 0 0 0 1
156 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 1 0 0 0 1
157 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 5 1 1 6
158 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 3 0 0 3
159 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 3 0 0 3
160 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 2 0 1 2
161 บ้านกอกโนนแต้ 0 2 0 0 2
162 บ้านโนนขามป้อม 0 1 1 0 2
163 บ้านเปาะ 0 1 0 1 1
164 บ้านขุมปูน 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
166 บ้านเพ็กน้อย 0 1 0 0 1
167 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 1 0 0 1
168 บ้านแวงน้อย 0 0 3 1 3
169 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 2 1 2
170 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 2 0 2
171 บ้านหนองบัวลอง 0 0 2 0 2
172 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 1 2 1
173 บ้านโนนใหญ่ 0 0 1 1 1
174 บ้านดอนดู่ 0 0 1 0 1
175 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 1 0 1
176 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 1 0
177 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 1 0
178 ป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 0 0 0 0 0
รวม 807 421 241 133 1,469