หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน 16 29 21
2 004 โรงเรียนจตุคามวิทยา 16 38 25
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 4 4 4
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 15 34 17
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 16 23 23
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 22 32 26
7 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 9 34 16
8 010 โรงเรียนชุมชนวังหิน 10 17 14
9 013 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 21 58 37
10 011 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 30 64 46
11 012 โรงเรียนชุมชนหนองเม็กบ้านดอนชาด 0 0 0
12 014 โรงเรียนซู่เอ็ง 17 39 26
13 018 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 15 31 17
14 023 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 5 12 8
15 024 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 3 5 5
16 025 โรงเรียนบ้านกุดรู 5 11 7
17 026 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 8 20 13
18 027 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 7 14 11
19 028 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 4 10 7
20 030 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 23 38 26
21 031 โรงเรียนบ้านขุมปูน 1 1 1
22 032 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 20 52 32
23 033 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 3 3 3
24 044 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 22 32 22
25 045 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 6 9 6
26 047 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 4 3
27 046 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 27 70 43
28 049 โรงเรียนบ้านดอนชาด 2 6 4
29 050 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 2 1
30 051 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 3 7 4
31 048 โรงเรียนบ้านดอนโจด 24 65 39
32 052 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 2 4 3
33 053 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 7 13 10
34 054 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 3 3
35 056 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 0 0 0
36 057 โรงเรียนบ้านทับบา 3 6 5
37 058 โรงเรียนบ้านทางขวาง 19 30 28
38 062 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 13 29 21
39 061 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 4 5 5
40 059 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 8 12 12
41 060 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 10 13 11
42 080 โรงเรียนบ้านบะแค 3 7 3
43 081 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 4 8 7
44 079 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 6 14 6
45 082 โรงเรียนบ้านปอแดง 6 24 11
46 085 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 0 0
47 083 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 5 4
48 084 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 3 26 8
49 086 โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม 0 0 0
50 089 โรงเรียนบ้านผักหวาน 3 8 4
51 090 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 8 13 11
52 094 โรงเรียนบ้านยานาง 0 0 0
53 095 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 6 11 9
54 096 โรงเรียนบ้านรัตนะ 18 34 22
55 097 โรงเรียนบ้านลอมคอม 22 63 35
56 098 โรงเรียนบ้านละหานนา 7 16 11
57 099 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 16 23 22
58 100 โรงเรียนบ้านวังคูณ 8 26 15
59 101 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 17 39 26
60 103 โรงเรียนบ้านศุภชัย 8 22 15
61 104 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 23 38 30
62 200 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 3 7 5
63 105 โรงเรียนบ้านสำราญ 6 9 7
64 106 โรงเรียนบ้านสำโรง 36 69 50
65 110 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 2 2 2
66 111 โรงเรียนบ้านหนองกาว 2 2 2
67 113 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 16 31 24
68 201 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 43 103 65
69 115 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 3 3 3
70 117 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 53 112 92
71 118 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 7 10 10
72 119 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 3 2
73 121 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 6 9 9
74 122 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 1 1 1
75 123 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 0 0 0
76 125 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 3 32 6
77 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 13 30 22
78 129 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 3 13 5
79 127 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 7 12 10
80 126 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 5 10 8
81 130 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 3 2 2
82 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 5 10 7
83 135 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 0 0 0
84 136 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 8 4
85 138 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 6 12 10
86 146 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 6 25 13
87 147 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 16 26 22
88 148 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 2 4 2
89 151 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 19 32 28
90 152 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 1 3 2
91 153 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 4 4 4
92 154 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
93 155 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 12 37 20
94 131 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 4 10 7
95 137 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0 0 0
96 116 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 12 23 12
97 202 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 9 17 12
98 120 โรงเรียนบ้านหนองแดง 8 24 15
99 204 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1 3 2
100 139 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 28 133 50
101 140 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 44 87 72
102 141 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 6 30 11
103 143 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 14 25 20
104 142 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 2 4 4
105 144 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 32 56 44
106 145 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 15 42 17
107 150 โรงเรียนบ้านหนองแสง 11 20 11
108 114 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระนวน 0 0 0
109 124 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
110 132 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 3 3 3
111 133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 12 23 15
112 156 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 16 39 24
113 157 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 6 11 9
114 158 โรงเรียนบ้านหลุบคา 5 8 5
115 163 โรงเรียนบ้านหันน้อย 6 10 8
116 164 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 25 63 40
117 162 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 1 2 2
118 165 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 0 0 0
119 166 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 28 63 36
120 167 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 14 20 14
121 169 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 10 25 15
122 168 โรงเรียนบ้านหินแร่ 2 10 4
123 161 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 19 44 30
124 159 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 9 7
125 160 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 6 6 6
126 029 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 3 5 4
127 055 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 17 35 27
128 087 โรงเรียนบ้านเปาะ 2 3 2
129 088 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 13 23 17
130 092 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย 1 1 1
131 093 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 3 5 4
132 170 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 0 0 0
133 171 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 12 30 17
134 091 โรงเรียนบ้านแฝก 4 7 6
135 102 โรงเรียนบ้านแวงน้อย 4 5 5
136 035 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 5 19 11
137 036 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 12 15 14
138 037 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 17 28 21
139 038 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 7 4
140 039 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 0 0
141 040 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 7 11 8
142 041 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 5 14 8
143 042 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 13 37 23
144 043 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 0 0 0
145 063 โรงเรียนบ้านโนนกราด 0 0 0
146 065 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 2 11 4
147 064 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 4 6 4
148 066 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 6 9 6
149 069 โรงเรียนบ้านโนนตะโก 0 0 0
150 070 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 1 3 2
151 071 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 5 4
152 072 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 20 39 25
153 074 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 4 9 7
154 075 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 9 24 12
155 076 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 10 12 10
156 067 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 5 15 9
157 073 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 11 22 17
158 077 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 4 6 4
159 068 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
160 078 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 2 5 4
161 107 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 11 20 19
162 108 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 2 3 3
163 109 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 3 20 6
164 172 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 6 19 6
165 173 โรงเรียนบ้ายเมย 8 10 10
166 175 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0
167 203 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 1 3 2
168 177 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ 0 0 0
169 179 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 45 161 80
170 180 โรงเรียนมิตรภาพ2 11 24 12
171 181 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 5 10 5
172 182 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 15 29 18
173 183 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 16 28 25
174 185 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 19 42 33
175 186 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 28 46 32
176 187 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 4 5 5
177 189 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 1 5 2
178 191 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 2 3 2
179 190 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 5 9 9
180 192 โรงเรียนหนองแวงยาว 25 73 38
181 193 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 8 21 8
182 195 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 22 47 21
183 194 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 25 46 31
184 197 โรงเรียนอำไพพิทยา 3 4 3
185 198 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 4 4 4
186 174 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 24 53 36
187 019 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 17 38 23
188 206 โรงเรียนโนนชาดวิทยา 1 1 1
189 020 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 3 28 10
190 021 โรงเรียนโนนทองวิทยา 7 16 11
191 022 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 2 4 2
192 178 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 17 27 23
193 199 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 0 0
194 015 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 23 39 33
195 016 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 33 66 48
196 017 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 9 10 9
197 196 โรงเรียนอมตวิทยา 23 90 46
198 034 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 20 38 30
199 149 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 20 40 29
รวม 1886 4180 2731
6911

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]