รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 1. เด็กหญิงวิชุดา  เหล่าอุด
 
1. นางไพรวัลย์  มีเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงศรัญญา  มาษา
 
1. นางยุพารัตน์  คำมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงจิราพร  ไร่เขือ
 
1. นางจันทนา  อ่อนละมุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   หงษาพันธ์
 
1. นางนงลักษณ์   เทียมจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ธรรมสงฆ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  งามสกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ด้วงมุขพะเนา
 
1. ดร.ธนพรรณ  นันทะแสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นาดี
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สีน้ำคำ
 
1. นางวชิราภรณ์   ช่างปรุง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอไธสง
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณหอม
2. เด็กชายภาคภูมิ  รักษา
3. เด็กหญิงเมธาวดี  ซุยโล้น
 
1. นางบัวเงิน  ทัพซ้าย
2. นางลดาวัลย์  นามมนตรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไชยคุณ
2. เด็กชายทักษิณ   บุญเจียง
 
1. นางจิระประภา   ศรีสุธรรม
2. นางสุภาภรณ์  มีชำนาญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นางสาวปิ่นนภา  แก้วจันทร์เหลา
2. นางสาวอนงลักษณ์  สุริยะคำวงษ์
 
1. นางผุสดี  จีนสุข
2. นางศิริรัตน์  เวทนาสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1. เด็กชายอธิบดี  อินทะนาลัม
 
1. นายยุทธนา  หมวกแสง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1. เด็กหญิงฉัตรพร  หินโน
 
1. นายยุทธนา  หมวกแสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทนเถื่อน
 
1. นางรจริน  บุตตรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกิตติภัฏ  มะธิปิไข
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  โคตรธิสาร
3. เด็กชายถิรวุฒิ  ไกรนอก
 
1. นางศยามล  แฉล้มจิตร
2. นางสาวอรัญญา  แก่นจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจินดา  แก่นพิมพ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมภักดี
3. เด็กหญิงศุภนิวัฒน์  คงทรัพย์
 
1. นางกิ่งแก้ว  แก้วชูสกุล
2. นายวิชิต  ดังยางหวาย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กฤตยาฤาศิริวัฒน์
2. เด็กชายธญาวัฒน์  อานจำปา
3. เด็กชายอาทิตย์   สมออ่อน
 
1. นางเนตรนภิส  ลอกไธสง
2. นายเจนณรงค์  สวัสดิ์สิงห์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงทิตยา  อันโยธา
2. เด็กหญิงศศิประภา  วรวงษ์
3. เด็กหญิงอรยา  ฮกเส็ง
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงธนัญญา  กิจรุ่งสุวรรณ
2. เด็กหญิงอันธิกา  อุ่นสำโรง
 
1. นางวิลาวัลย์  อ้มเถื่อน
2. นางวัชราภรณ์  กิจรุ่งสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. นางสาวสายธาร  กิจทน
2. นางสาวเกศราภรณ์  ป่าโพธิ์ชัน
 
1. นางเวียงทอง  นุ่นภักดี
2. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขุนนะเรศ
 
1. นางเกศินี  เพ็งนอก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 1. เด็กชายนัณฐวัฒน์  คำแสน
 
1. นายพิทักษ์  ทาจัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. นายมาวิน  ต้นดง
 
1. นางวนิชา  อุดคำเที่ยง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   จันทร์วิเมลือง
2. เด็กหญิงภษวรรณ    ชาปัญญา
3. เด็กหญิงอาชิรญาณ์   กฤษศิริพงศ์กุล
 
1. นางรติยาพร   นาสมบูรณ์
2. นางปนัดดา    เจริญศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงบุษริน  ใจร้อน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  งามดี
3. นางสาวเฟื่องฤทัย  เค้าแคน
 
1. นางจงกล  ชาญชำนิ
2. นางสาวสุมาลี  วงศ์ชา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1. เด็กหญิงจันทริกา  มณีทับ
2. เด็กหญิงภัทราพร  กระแสโสม
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สมีเพ็ชร
 
1. นางสาวประทุมวรักษ์   คำมา
2. นายกฤติพงศ์   พนมศิลป์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สภา
2. เด็กหญิงนิศาชล  โคตรมณี
3. เด็กหญิงพนิตชนัน  ฤทธิ์วิชัย
 
1. นางสาวมาริสา  เฮียงสา
2. นางบัวทอง  ทองรักษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  มาตย์ชะดา
2. เด็กหญิงปรินทร    สุดเพาะ
3. เด็กชายวชิรพงษ์   เงินบุตรโคตร
 
1. นางอัมรินทร์   สีทับ
2. นางมนสิการ   แพงคำแหง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 1. นางสาวจารุวรรณ  ประจันตะเสน
2. นายพรศิริวัฒน์  กองหล้า
3. นางสาวภิรมยภรณ์  ขามผลา
 
1. นายฉลอง  ประทุมมา
2. นางสาวศุนิภา  ประจันตะเสน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  คมขำ
3. เด็กหญิงธัญญาธร  ซาเหลา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทองจีน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีนวล
2. เด็กชายอาคม  โคตรยอด
3. เด็กชายแดนไกล  ชุปวา
 
1. นางเวียงทอง  นุ่นภักดี
2. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมภักดี
2. เด็กหญิงศุภนิวัฒน์  คงทรัพย์
 
1. นางกิ่งแก้ว  แก้วชูสกุล
2. นางวิรัญชนา  วิชัยวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 1. เด็กชายธนชิต  โชคบัณฑิต
2. เด็กชายภาณุ  สุดงาม
 
1. นายสงวน  โสตา
2. นายพงษ์พัฒน์  ตู้บุตดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 1. เด็กชายศรชัย  โพธินาม
2. เด็กชายศุภชัย  สุวงษ์สา
 
1. นายพลายงาม  สมวงษ์
2. นางสาวมลิวรรณ์   จันปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชัยยา  จันทร์ประทัก
2. เด็กชายปฏิภาณ  ลมมูลตรี
 
1. นายพิทักษ์  เขตคาม
2. นายบุญเกิด  สักขู
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองคำ
2. เด็กชายอำนาจ  โยเหลา
 
1. นายพิทักษ์  เขตคาม
2. นายบุญเกิด  สักขู
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. นายพงศ์พิสุทธิ์  สุทธิรักษ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุขโข
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
2. นายอดิศร  ลีกระจ่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายสงคราม  อิ่มอารมณ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาติเชื้อ
 
1. นางสาวฐิติมา   ชัยรถ
2. นายนพสณฑ์  วิไลวรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงชฎาพร  นาขี
2. เด็กหญิงชนิตา  สอนสละ
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  หล้าบุญมา
4. เด็กหญิงนภสร  นิลผาย
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางวิจิตรา  ระดารงค์
2. นางสุนี  นามเคน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  หมู่มูลตุ่น
2. เด็กหญิงศรัญย์พร  จันทร์หล้า
3. เด็กหญิงศศิกานต์  โคตรแสง
4. เด็กหญิงศิริประภา  เทพาขันธ์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  พิพัฒน์บริภัณฑ์
 
1. นางประภาส  ดีนาง
2. นางเพ็ญพิศก์  นำพลอภิเดชกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์ทักษ์
2. เด็กหญิงพจมาน  นันทมา
3. เด็กหญิงวาสนา  วรศรี
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  คราวกลาง
5. เด็กหญิงสมเพชร  นาอุดม
 
1. นางแท็ตธิริยา  ดีบ้านโสก
2. นายคณิต  คำแพง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชลดา  สมีดี
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  สมนาค
3. เด็กหญิงนุชนารถ  สีสะอาด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  กันพล
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ไสวงาม
 
1. นางสุวาสนา  โฮชิน
2. นางจันทวี  สุดจริง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมหานาม
2. เด็กหญิงพัชรี  พืชผักหวาน
3. เด็กหญิงสุพินดา  นาภิรมย์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  พืชผักหวาน
5. เด็กหญิงเกตต์นิภา  ป่าม่วง
 
1. นางสุวาสนา  โฮชิน
2. นางจำรัส  เวชภูติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ศิริวรรณา
2. นางสาวธนาพร  ทองชมพู
3. นางสาวนริศรา  สวัสดิ์โพธิ์
4. นางสาวศิรินพร  จันทร์คำ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  อัสจรรย์
 
1. นางหงษ์ทอง  บรรยง
2. นางพรศรี  ขอนสัก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายชานนท์  สุขเจริญ
2. เด็กชายพิชิตชัย  หงษ์เวหา
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  วรรณแจ่ม
4. เด็กหญิงวิภาวิณี   คงกระพันธ์
5. เด็กชายวีรยุทธ  นินทการ
 
1. นายอุทัย  ชัยนาฮี
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อเมือง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายนนทนันท์  สุนาโท
3. เด็กหญิงนันทนัช  แสงพั้ว
4. เด็กชายสุทธิชา  สินธ์เทา
5. เด็กหญิงอักษรรัตน์  วงชัยเพ็ง
 
1. นางเตือนใจ  ดิษฐแก้ว
2. นายสมพร  แจ้งภูเขียว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์   สุโพธิ์
2. เด็กชายคณาธิป   แสนหล้า
3. เด็กหญิงญาณิศา    ใสปา
4. เด็กหญิงณรินธร   มีคำพอง
5. เด็กหญิงณัฐสุดา   ข่วงสิมมา
6. เด็กหญิงณัฐสุดา   ปาโท
7. เด็กชายณัฐเดช   ตีกา
8. เด็กหญิงพรนภา    ธรรมมา
9. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   ทวี
10. เด็กชายพุฒิพงศ์   เสาร่อน
11. เด็กหญิงภัคจิรา    ผูกธรรม
12. เด็กชายภัควัฒน์    ยักขลา
13. เด็กชายภูมินันท์    จงเทพ
14. เด็กหญิงมนัสนันท์   นาสมใจ
15. เด็กหญิงรัตติกาล   สุขขี
16. เด็กชายวายุ   แสนสระอินทร์
17. เด็กหญิงวิรัชนา   โกสูงเนิน
18. เด็กหญิงวิรัลรัตน์    ทองทา
19. เด็กชายอนุชิต   ชาวศรี
20. เด็กหญิงอิงฟ้า   กาญประเสริฐ
 
1. นางสมปราถนา  ใบแสง
2. นางสาวละไมย์    เค้างิ้ว
3. นางสาวสุภาธิณี   ป้องคำหา
4. นางเอื้อมพร   กอห้าว
5. นายพิษณุ    จารีต
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  มาลาน้อย
3. เด็กหญิงจุฑาพร  นามทะปัด
4. เด็กชายชินวัส  สาพิมาน
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ตอพรม
6. เด็กชายณัฐอมร  นามบุดดี
7. เด็กหญิงธีรพร  เครือเครา
8. เด็กชายบารมี  ฟูจิอิ
9. เด็กหญิงพิศมัย  เริ่มศรี
10. เด็กชายยิ่งกาญจน์  ตั้งทองอร่าม
11. นางสาววราภรณ์  โพนทา
12. เด็กชายวีระพล  แก่นศรี
13. เด็กหญิงสุกัญญา  วิไลวรรณ
14. เด็กหญิงสุธีมนต์  อิงแก้ว
15. เด็กชายอดิศักดิ์  นาเจริญ
16. เด็กชายอนนท์  สมจิตร
17. เด็กหญิงอนันตา  ต่อติด
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตอพรม
19. เด็กหญิงอารียา  คามตะสีลา
20. เด็กหญิงเปรมวดี  สีสุทอง
 
1. นายณัฐกิตติ์  นาทา
2. นางธิติมน  คำมี
3. นางจินตนา  ดรหมั่น
4. นางสาวสุภาวดี  เหล่าคนค้า
5. นายคเชน  นามมัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงเพียงดาว  บุญเพ็ง
 
1. นางฐิติอร  แสนบุญศิริ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงสรัญญา  นาลิน
 
1. นางอารีพร  ทิพย์พิลา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  แก้วโวหาร
 
1. นายพนม  ขอนจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงนาถชนก  สมสะอาด
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปัตตานี
 
1. นางพรปรานี  ขอนจันทร์
2. นางสาววัชรี  ยินดีรัมย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  อินทอง
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  อุดช่อ
 
1. นางศิริรัตน์  ปันคำ
2. นางอรอุมา  สุดเพาะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วัฒนสงวน
2. นายปริญญา  เลนชัยสงค์
 
1. นางสาวพรนภา  ราชรองเมือง
2. นางสาววรรณวิสา  เอนอ่อน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทึก
2. เด็กหญิงการัญตรี  ขันธุแสง
3. เด็กหญิงกุลสตรี  คุชิตา
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีคำไสย
5. เด็กหญิงปิยะดา  เฮ่งเพ็ง
6. เด็กหญิงพรชิตา  ประกลาง
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  สมสุข
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  ป่าหญ้า
9. เด็กหญิงอรปรียา  สมีน้อย
10. เด็กหญิงอริศรา  โยธี
 
1. นายสมร  โฮชิน
2. นายสุดใจ  พรหมรับ
3. นายพนม  หอมทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1. เด็กหญิงกชกร   โสนนอก
2. เด็กหญิงจิตรลดา    จะโนภาส
3. เด็กหญิงชญาดา   ขุนนารี
4. เด็กหญิงณัฐริกา   โยมา
5. เด็กหญิงทักษิณานันท์   ต่านกระโทก
6. เด็กชายธวัชชัย  ขัณโยธา
7. เด็กหญิงประกายการณ์   ทองรักษ์
8. เด็กชายผดุงเดช   ศรีไชยา
9. เด็กหญิงพัชรพร   ประจันตะเสน
10. เด็กหญิงภาวิญญา   มัคคะวินทร์
11. เด็กชายรัชชานนท์   คำแดง
12. เด็กหญิงรัตติยา   วิโคตร
13. เด็กชายเกรียงไกร   ตะนัยศรี
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา   งามชัด
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    อัมรินทร์
 
1. นางอัญชลี   หลักแหลม
2. นางสมพิศ   เค้าแคน
3. นายสุภี   อุปลา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กหญิงจิตรดา   สิมมา
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   เพชรแสง
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา   จันทมล
4. นายธนพล  แสงประเสริฐ
5. นางสาวธิดารัตน์    ทองกาสี
6. เด็กหญิงปาริชาติ  โกยชัย
7. เด็กหญิงพรพิมล   วัฒนพงษ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองกาสี
9. เด็กหญิงวาสนา  ถามะณาศาสตร์
10. นางสาวศิริพร   ทองบุญ
11. เด็กหญิงสายธาร   สินแสง
12. เด็กหญิงสุกัลยา  อยู่สำราญ
13. เด็กหญิงสุวนันท์  พูนศรี
14. เด็กหญิงอริยา   ทองกาสี
15. เด็กชายอาทิตย์  เอกะ
 
1. นางสาวรัตยา  วงษา
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางมนัศนันท์  หมื่นไธสง
4. นางกัลยา  ขจรบุญ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามวัฒ
2. เด็กหญิงศิริประภา   ไสวดี
 
1. นายจรินทร์  จันทบูรณ์
2. นางกมลวรรณ  จันทบูรณ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  กุลวงษ์
2. เด็กชายเลิศนิรันดร์  ดีแป้น
 
1. นายสุชาติ  สันเสนาะ
2. นางศรุดา  ศรีบุญสม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธีระพงษ์  หายักวงษ์
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายวรชิต  แสนพงค์
 
1. นางพิศมัย  จันทะแมด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ไสปัน
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  อรรถนาถ
 
1. นางดวงใจ  โคตะนิวงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐนันท์   เดชนอก
 
1. นางทวีรัส  นิลดา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ไสวงาม
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวกุลสตรี  สร้อยเสนา
 
1. นายนพดล  วิจารย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์   พุ่มพึ่งศรี
 
1. นายพฤหัส   เสนไสย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิตรา  สว่าง
2. เด็กหญิงพัชรา  พลเดชา
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
2. นางชื่นจิตต์  ชุมมุง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิทธิสาริการณ์
2. เด็กหญิงวริษา  บุญยงค์
 
1. นางทัศนียา  สายประกอบ
2. นางสาวศืริวรรณ  เค้างิ้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กหญิงพิมพิลา  ดอนมา
2. เด็กหญิงภาวิณี  ภูสีนาค
 
1. นางปิยรัตน์  ประจันตะเสน
2. นายโสฤทธิ์  บรรยง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศรีโคตร
 
1. นายพฤหัส   เสนไสย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชนชนะชัย
2. เด็กชายมุนินธาน  รักษาเดช
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไพรพา
 
1. นายสมบูรณ์  ชูเนตร
2. นางสาวหนูกลม  บุญคำ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กชายธนกร  จันทไชย
2. เด็กชายวิชิตชัย  สันร้าย
3. เด็กชายเสริมสุข  พิชชนะชน
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นางสาววิลาวัณย์  ยกบัตร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นายธนพล  สุดงาม
2. เด็กชายธิบดินทร์  สมีพวง
3. นายสรรเสริญ  สันโดษ
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นางสาวชลลดา  วันศุกร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงมนัญชยา   วัดศรี
 
1. นายวรเชษฐ   แก้วสถิตย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อินทราชา
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสุวิภา  บุญหล้า
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงจิฬัธนา  สุดเพาะ
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
 
1. นางอรุณี  ดรหลาบคำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ทะโคด
 
1. นายรักพงศ์  นิสยันท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจตุรภุช  วีระกุล
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายรัชตะ  ด้วงนิล
 
1. นายชัยบดี  เดชบุรัมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เย็นจอหอ
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงจิรภา   ภูเมฆ
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจตุรภุช  วีระกุล
2. เด็กหญิงจิฬัธนา  สุดเพาะ
3. เด็กหญิงณิชนันท์  สมบัติหา
4. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
6. เด็กชายวิศวะ  คุ้มตะบุตร
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เย็นจอหอ
8. เด็กหญิงสุวิภา  บุญหล้า
9. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรสา  เวชกร
2. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
3. นางสาวมลิวรรณ์  ปัตตังธานี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจตุรภุช  วีระกุล
2. เด็กชายจักรพรรดิ  อินทราชา
3. เด็กหญิงจิฬัธนา  สุดเพาะ
4. เด็กหญิงณิชนันท์  สมบัติหา
5. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
7. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
8. เด็กชายวิศวะ  คุ้มตะบุตร
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์งาม
10. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เย็นจอหอ
12. เด็กชายสุรีพงศ์  เผ่าหอม
13. เด็กหญิงสุวิภา  บุญหล้า
14. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์นาค
15. เด็กหญิงเอมิกา  มาศรี
 
1. นางอรสา  เวชกร
2. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
3. นางสาวมลิวรรณ์  ปัตตังธานี
4. นางสาวนัตยา  โสมาศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามวัฒ
2. เด็กหญิงกานดา  สุดสะอาด
3. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทับทิม
4. เด็กหญิงชลัญญา  สุทธิ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงสา
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สงคราม
7. เด็กหญิงนฤมล  ดีแป้น
8. เด็กหญิงนวพรรณ  นาหนองตูม
9. เด็กหญิงนันทนียา  ทีทา
10. เด็กชายนันทพร  สุทธิ
11. เด็กหญิงปริยาพร  นาหนองตูม
12. เด็กหญิงพรรณนัดดา  สุดดี
13. เด็กหญิงพัชรี  บุญทา
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดดี
15. เด็กชายยุคันธร  สุดงาม
16. เด็กชายวัชชิรภูมิ  เมืองเหนือ
17. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญพุ่ม
18. เด็กหญิงศิริประภา  ไสวดี
19. เด็กหญิงสันศนีย์  สุดโต
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยศรี
 
1. นางณัฐชยา  มาลาสาย
2. นางไกรษร  สุ่ยหล้า
3. นางวิบูลย์  พรหมรับ
4. นางนิธินาถ  จันทร์เทศ
5. นางรัตนาพร  พุทธจักร
6. นายสมจิตร  สว่างตา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วใน
2. เด็กหญิงกฤษณา  พวงสายหยุด
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  จัดวานิล
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  โคชารี
5. นางสาวจันจิรา  แสนบุญศิริ
6. เด็กชายจิรวัฒน์  สมสา
7. เด็กชายชัชวาล  หวานหมด
8. เด็กชายชุลีรัตน์  มูลเหลา
9. นางสาวนรินทร์  พวงแก้ว
10. เด็กหญิงนริศรา  กันยาประสิทธิ์
11. นายนาวี  ศรีพรมใต้
12. เด็กชายบูรพา  แสนมาตย์
13. นายปริญญา  วชิรปราณี
14. เด็กหญิงปิยะมาศ  แสนคำทุม
15. เด็กหญิงผกาวรรณ  ไชยา
16. เด็กหญิงผกาวรรณ  ไชยา
17. นางสาวพลอยนภา  แสนศรี
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพียยุระ
19. เด็กหญิงพิชญา  สาตื้อ
20. เด็กชายพิษณุพงษ์  วชิรปราณี
21. เด็กหญิงภัตธรดี  มีศิลป์
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทะยอมใหม่
23. เด็กหญิงมินทดา  อ่อนก้านเหลือง
24. เด็กหญิงวัลวิภา  ผิวสะอาด
25. เด็กชายวิรุฬ  รัตชาตา
26. เด็กชายสิทธินนท์  รอดรัตน์
27. นางสาวสุธาสินี  ศรีจันทร์
28. นางสาวสุภาพร  ขุ่มด้วง
29. เด็กหญิงสุภาวดี  วุฒิ
30. เด็กชายอภิศักดิ์  หาญสูตร
31. เด็กหญิงอารียา  วงศ์อินทร์ตา
32. นางสาวเกตุมณี  สมีพันธ์
33. นางสาวเจตสุดา  ธรรมศรี
34. นางสาวเจนจิรา  ไสยกิจ
35. นางสาวเบญจวรรณ  ไวทำ
36. เด็กชายเสกสรร  สุดสาร
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันเพาะ
38. เด็กชายเอกลักษณ์  พานต่ำ
39. เด็กชายโกมินทร์  สุดสงคราม
40. เด็กหญิงโสรยา  ราชเทียร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล
2. นายธนกร  บุญตะนัย
3. นางจิรัชญา  ยอดสุวรรณ์
4. นางรัตนาพร  ชัยนา
5. นางสาวมณีรัตน์  อุดม
6. นางภัทรา  มูลน้อย
7. นางวิรงรอง  อุดม
8. นางบัวลอง  นิลทวงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภักดี
2. เด็กชายกิตติพันธ์  ตุ้มวัด
3. เด็กชายจอนสันต์  กันยา
4. เด็กชายธนาเทพ  ขอวรกลาง
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  สีเล
6. เด็กหญิงวิภาพร  คันชุ่ม
 
1. นายจารุวิทย์  คงดี
2. นายบุศรักษ์  สอนสิทธ์
3. นายชำนาญ  ศรีวงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายอรรถชัย  นาคสุข
 
1. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นางสาวมณีรัตน์  แผงตัน
 
1. นายบรรจง  สุดงาม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ท้ายรักษ์
 
1. นายวิโรจน์  เปรมชยกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มสุข
 
1. นายคณิต  ไตรทิพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นางจิรัชญา  ยอดสุวรรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิลธรรม
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายอรรถชัย  นาคสุข
 
1. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงจิระภา  ภูเมฆ
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กชายธีรวืชญ์  ชาวนาฮี
 
1. นางธิติมน  คำมี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ซื่อตรง
 
1. นางลลนา  เนาว์วงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายชนายุทธ  แหล่ป้อง
 
1. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงหทัยพร  พรหมศร
 
1. นางวนิชา  อุดคำเที่ยง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กชายธนกฤษ  สุดโต
 
1. นายบรรจง  สุดงาม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นางสาวมณีรัตน์  แผงตัน
 
1. นายบรรจง  สุดงาม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 1. เด็กชายวรวิทย์  จำปาบัว
 
1. นางทองปัน  สอนเอี่ยม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา   ภูมิรินทร์
 
1. นางรัชนี  ราชเพ็ง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  สิมมาวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ขาวสะอาด
3. เด็กชายก้องภพ  บัวลา
4. เด็กชายจักรี  โตโส
5. เด็กหญิงชุตืกาญจน์  ชื่นใจ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายชมพู
7. เด็กชายธนพล  ผลสุข
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   นาคทน
9. เด็กหญิงนิตประภา  วิลาวรรณ
10. เด็กชายนิลธาดา  นาคโทน
11. เด็กหญิงน้ำฝน  สงมูลนาค
12. เด็กชายปฎิพัทธ์  ดวงชัย
13. เด็กหญิงปทุมพร  สมจิตร
14. เด็กหญิงปวีณา  นิสัยพราหมณ์
15. เด็กหญิงปาริชาด  ขวาไทย
16. เด็กหญิงพรรณิภา  ธรรมสงฆ์
17. เด็กชายพิชิตชัย   มููลกะสก
18. เด็กชายพิพัฒน์  แสนเมือง
19. เด็กหญิงพิยดา   หนองขุ่นสาน
20. เด็กชายพิเชฐ  วรศรี
21. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สิงโสดา
22. เด็กชายภาณุ  เพชรจำนงค์
23. เด็กชายภูมินทร์  ศรีบัวบาน
24. เด็กหญิงมลทวรรณ  หนูศรี
25. เด็กชายยุทธจักร  สะเบา
26. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทันหา
27. เด็กหญิงวีรดา  มูลกสก
28. เด็กชายศุภวัฒน์  โตโส
29. เด็กหญิงสาวิตรี  คงสามหมอ
30. เด็กหญิงสุธีมนต์  สะเบา
31. เด็กหญิงสุภัทรา  ช่างระดม
32. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนสมพงษ์
33. เด็กหญิงอรไอริน  อิทธิศาล
34. เด็กชายอิศวะ  โตโส
35. เด็กชายเกรียงไกร  มิ่งขวัญ
36. เด็กหญิงเกษสุดา  พรมสูงเนิน
37. เด็กชายเกียรตืพงษ์  เพชรกำเนิด
38. เด็กชายเดชดนัย  อินทร์นอก
39. เด็กชายเอกชัย  บุญวาสนา
40. เด็กหญิง๊ณัฐพร  สมจิตร
 
1. นายทินกร  เทาดี
2. นายทนงศักดิ์   พันธ์ทอง
3. นายสมยศ  เหล่าดิ้ม
4. นายพงษ์เทพ  หาญเชิงชัย
5. นายอุเทน  วารินทร์
6. นางดวงฑิมพิกา  กันยานะ
7. นางรัชนัวรรณ  งามสกุล
8. นางกนกวรรณ  สมวงษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤษดา  สิงมี
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ป้องนิล
3. นายคธากรณ์  พระโคตร
4. เด็กหญิงจินดา  แก่นพิมพ์
5. นางสาวชลธิชา  สมณะ
6. นายฐาปกรณ์  เสาร่อน
7. เด็กหญิงดวงหทัย  สำราญ
8. เด็กหญิงติวารักษ์  อินทรมณี
9. นางสาวทิพาวรรณ  ชนะบัว
10. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโยธา
11. เด็กชายธนาวุฒิ  ลุนมาตย์
12. เด็กชายธวัชชัย  สินธร
13. เด็กชายธีรพงษ์  แปชน
14. นายนครินทร์  สีหา
15. เด็กชายนครินทร์  ศิลาศุกร์
16. นางสาวนิพาวรรณ  ชนะบัว
17. นางสาวบุษบาวรรณ  กางแม
18. นายประภาวรรณ  วะนาคำ
19. เด็กชายปริวรรต  มีป้อง
20. เด็กหญิงปวีณ์นุช  กอสันเทียะ
21. นายพัสกร  ทานา
22. เด็กชายภีรภัทร  รอดสุข
23. เด็กหญิงมณีรัตน์  ประสิทธิ์นอก
24. เด็กหญิงวรัญญา  มีคำทอง
25. เด็กชายศุภชัย  มุมสำ
26. เด็กหญิงศุภนิวัฒน์  คงทรัพย์
27. เด็กชายสินชัย  สีหา
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทุมมา
29. นายสุทธิชัย  สุปัญญา
30. นางสาวสุรางคณา  ลาภประสพ
31. เด็กหญิงอภิชญา  วรรณาหาร
32. เด็กหญิงอภิสรา  วรรณาหาร
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประสิทธิ์นอก
34. เด็กหญิงอรปรียา  มูลกัน
35. เด็กหญิงอลิศรา  ดิษฐเดช
36. นายอัษฏาวัฒน์  แปชน
37. เด็กหญิงอาทิตติยา  เพ็งทา
38. นางสาวอุมาพร  เผ่าพันธุ์
39. เด็กหญิงเขมิกา  คอนพะหม
40. เด็กหญิงเจนจิรา  ตั้่งเตชะเจริญกุล
 
1. นายกรภัทร  คำโส
2. นางกิ่งแก้ว  แก้วชูสกุล
3. นางเพ็ญศรี  มิ่งขวัญวัฒนะ
4. นางปิยธิดา  เขตคาม
5. นางสุนีพร  แก้วสมัคร
6. นายวิชิต  ดังยางหวาย
7. นางเกษณีย์  ใต้ชัยภูมิ
8. นางลำใย  ชูรัก
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  บุญเพี้ย
2. เด็กหญิงณัฐกาล  เหล่าคำ
3. เด็กชายธีรยุทธ  พลเรือง
4. เด็กชายภูวดล  อ่อนละมูล
5. เด็กชายยอดชาย  อุดม
6. เด็กหญิงสุคลทา  ขอนดู่
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แม่นศรลา
8. นางสาวเบญจวรรณ  คำลุม
 
1. นางตติยา  เอ่นลุน
2. นางสาวมยุรา  แสงอ่อน
3. นางสาวชมภูนุช  ทองอ้ม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ขอนจันทร์
2. เด็กชายชินวัฒน์  คันธรส
3. เด็กหญิงณัชชา  จันทพล
4. เด็กชายณัฐพล  สันเสนาะ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  คอนชัย
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ศิริบูรณ์
7. เด็กชายธีรวุฒิ  ชุ่มเพชร
8. เด็กชายปรเมศวร์  ศิริสงค์
 
1. นางตติยา  เอ่นลุน
2. นางสาวเกษรา  เหินสว่าง
3. นางสาววารุณ๊  พิมพิสนธ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัลยา   เทียบสิงห์
2. เด็กหญิงจิรวดี   ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงดอกบัว   โพงขุนทด
4. เด็กหญิงนัฐิยา   เทพจั้ง
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   เหล่าภักดี
6. เด็กหญิงรัตติกาล   อันภักดี
7. เด็กชายศิริกาญจน์   เขตคาม
8. เด็กหญิงเอมฤดี  เจริญอินทร์
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
2. นางไกรทอง  โพธิ์ดม
3. นางณัฐกาญจน์  ทองนาค
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  คำสารีรักษ์
2. เด็กหญิงชนันพร  ระดาสาร
3. เด็กหญิงพรทิภา  หวานเสร็จ
4. เด็กหญิงพรรณพษา  หาญชัย
5. เด็กหญิงสุนิสา  ลมมา
6. เด็กหญิงสุภาพร  กางทา
7. เด็กหญิงอริสา  ขุ่มด้วง
8. เด็กหญิงออลดา  หวานพร้อม
 
1. นางสาวรัตนาวลี  พันธุ์หวยพงษ์
2. นางสมคิด  เชื้อสาวถี
3. นางสุมาลี  ศรีวงษ์
4. นางแก่นจันทร์  พลดงนอก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ธรรมแสง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานทอง
3. เด็กชายณัฒวุฒิ  อักษรเสือ
4. เด็กชายธวัชชัย  สุขัน
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  วงษาสันต์
6. เด็กหญิงนลิตา  กันนิดา
7. เด็กชายนิติพัฒน์  ภาวะโคตร
8. เด็กหญิงประภาภรณ์  วิเชียรเทียบ
9. เด็กชายพีรพล  วงษ์ษาสันต์
10. เด็กชายพุฒิศักดิ์  พงษ์ษะพัง
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เบ้าสองศรี
12. เด็กหญิงลลิตา  กรุงพิลา
13. เด็กชายวัชรดุล  นาราชย์
14. เด็กหญิงสุนีรัตน์  สรศักดิ์
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาตย์นอก
16. เด็กหญิงเสาวรัตน์  โสสุย
 
1. นางกาญจนา  ศรเสนา
2. นายภาณุวัฒน์  ภาโนชิต
3. นางภัทรานิษฐ์  หวลศรีไทย
4. นางสาวสีไพร  ปัญญะ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วใน
2. เด็กชายจีรวัฒน์  สมสา
3. เด็กชายณัฐพล  ดีแป้น
4. เด็กชายต้นตระกูล  สันติวรากัณฑ์
5. เด็กชายโกมินทร์  สุดสงคราม
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล
2. นายธนกร  บุญตะนัย
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  กระแสร์
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุริยันต์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
2. นายธีรพงษ์  สินโพธิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1. เด็กหญิงสุพรรณิชา  รักษ์มณี
 
1. MissJulianne maresse  J.Roseco
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วปัตตา
 
1. MissJulianne maresse  J.Roseco
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงอารียา  ดีแป้น
 
1. นางเสาวภา  แสงกล้า
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอ่อน
 
1. นางอรุณี  จันทะวงษ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กชายมฤครินทร์  กุลชะโมรินทร์
 
1. นางสาวนันทนา  เอี่ยมสอาด
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. นายมนัส   สมญาณพล
 
1. นางนงลักษณ์  เหมาะดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายปฐวีกานต์  คำป้อง
 
1. นางลัดดา  จันโทศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  จันทิมา
 
1. นางสาวณัฐนิชากร  ซ่อมวงศ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางเยาวนา  เชื้อสีดา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. นางสาวปัญจรินทร์  มีคำทอง
 
1. นายสุชาติ  ไสยลาม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤษดา    สิงมี
2. นางสาวทิพาวรรณ  ชนะบัว
3. นางสาวบุษบาวรรณ   กางแม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิทักษ์
5. นางสาวอุมาพร   เผ่าพันธุ์
 
1. นางสาววิมล  จำปานิล
2. นางเพ็ญศรี  มิ่งขวัญวัฒนะ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  หาตรงจิตต์
 
1. นายสุชาติ  ไสยลาม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงยี่เฟิญ  หลิน
 
1. MissHang Hui   Hua
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหมู 1. เด็กหญิงนิ่ม  โพธิ์์พัฒน์
 
1. นางสาววิภารัตน์  โยธา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวปฏิญากร  รัตนนนท์
2. นางสาวสุดารัตน์  สมีดี
 
1. นายสุชาติ  สันเสนาะ
2. นางศรุดา  ศรีบุญสม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ดีแป้น
2. เด็กหญิงเวณิศตา    ภูหงษ์ทอง
 
1. นายปรีดา  อินทรักษ์
2. นางเสงี่ยม  จิตรโท
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายธัญชนิต  ศรีหาวัตร
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  มูลสาร
3. เด็กชายพลพล  น้อยตำแย
4. เด็กชายภาคภูมิ  สมออออน
5. เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยตำแย
6. เด็กชายอาชานนท์  มูลสาร
 
1. นางสุมาลี  พร้อมพรั่ง
2. นางสมแพง  กระพี้สัตย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อนุชน
2. เด็กชายณัฐชนน   พลบำรุง
3. เด็กชายธีรุตม์    ทับวิธร
4. เด็กชายนันทิพัฒน์   สายเพีย
5. เด็กชายปัณณธร   มุ่งหมาย
6. เด็กชายสหรัตน์   ศรีเสน
 
1. นายถนอม  ขันทะ
2. นายสุชาติ  บุคลิก
3. นายสุรัฒน์ชัย  บุคลิค
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายชัชวาล  สมีพันธ์
2. เด็กชายณรงค์  พวงแก้ว
3. นายธนโชติ  พรมกมล
4. เด็กชายยุทธชัย  สมอบ้าน
5. นายลิขิต  ประกายศรี
6. นายสนธยา  ฝ่ายบัด
7. นายสุนทร  สีหานนท์
8. นายสุเทพ  โททำ
 
1. นายสุเมศ  พรมมากุล
2. นายนพดล  วิจารย์
3. นางอภันตรี  ภูดวงดาษ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยมสีดำ
2. เด็กหญิงชโลชา  จำวัน
3. เด็กหญิงธิติยา  ไชยบัง
4. เด็กหญิงนริศรา  พิภักดี
5. เด็กหญิงพรกนก  โคตชา
6. เด็กชายยุทธภูมิ  ยอดสุวรรณ์
7. เด็กชายรุ่งศิริโชค   เพชรกอง
8. นางสาววิกานดา  บุญมี
9. เด็กหญิงศศิวรรณ  ยอดนิยม
10. เด็กชายหฤทัย  ดวงท้าวเศษ
 
1. นายปฑณธกร  อะสุรินทร์
2. นายประพัฒ  วรรณศรี
3. นายสุเนตร  ดวงท้าวเศษ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สิงห์ดำ
2. เด็กหญิงชยุดา  ป่าเจีย
3. เด็กหญิงธิญาดา  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงนฤมล  เมืองแสน
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  มหาโล
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สันพลี
7. เด็กชายภานุพงศ์  รุ่งโพธิ์
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตะลิ่งไธสง
9. เด็กหญิงสุพิชญา  โคโตสี
 
1. นายรักศิลป์  เจริญทรัพย์
2. นางปทุมรัตน์  หล้าจันทร์
3. นางเยาวลักษณ์  ลีกระจ่าง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีโยธา
2. เด็กชายธีรพงษ์    แปชน
3. เด็กหญิงยุพาดา  เสาร่อน
4. เด็กชายศุภชัย  มุมสำ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณสัมผัส
 
1. นางวิรัญชนา  วิชัยวงษ์
2. นายเสนอ  วิชัยวงษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  แม่นศรลา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เทียบสิงห์
3. เด็กหญิงสุพัตษร  ระว้า
 
1. นางสาวเกษรา  เหินสว่าง
2. นางลำใย  พื้นหัวสระ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงนาถนภา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงยุพิน  รินนอก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันเพาะ
 
1. นางนารีรัตน์  ศรีวงษ์
2. นายนพดล  วิจารย์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  สีกาลี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนทวีสุข
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางสุวาสนา  โฮชิน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เงาะเศษ
2. เด็กชายภาคภูมิ  เบี้ยเลี่ยม
3. เด็กหญิงมณิภา  สมีดี
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางจันทวี  สุดจริง
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงลักษิกา   หนูกลาง
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปานชีวา  บุญวิจิตร
 
1. นายสมจิตร  สว่างตา
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงปฏิมา  อินธิแสน
 
1. นายพิบูลย์  จันทะแมด
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายปริญญา  เสมอใจ
 
1. นายสมจิตร  สว่างตา
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงลักษิกา   หนูกลาง
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายเอกชัย  สีลา
 
1. นางบัวลี  สุดจริง
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. นายทวีศิลป์  พิพัฒนโยธะพงศ์
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายเสกสรร  สุดสาร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายกรกฎ  ศรีหลัก
2. เด็กหญิงกลีบบัว  ฤทธิ์พรม
3. เด็กหญิงจันทราทิพย์  อิ่มอ่ำ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผาสุข
5. เด็กชายจิรภัทร  สมัตถะ
6. เด็กหญิงจิรวรรณ  สุทธิปรพภา
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มอุทา
8. เด็กหญิงชุติมา  แสนพงษ์
9. เด็กหญิงทานตะวัน  คอนเต้า
10. เด็กหญิงนริศรา  สุจริต
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธ์ภักดี
12. เด็กหญิงนิตาพร  วรโคตร
13. เด็กชายปกรณ์  ศาลาแดง
14. เด็กชายปริญญา  สีราราช
15. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทองจีน
16. เด็กหญิงผกามาศ  เบ็ญจมาต
17. เด็กหญิงพรรณิสา  ไร่พริก
18. เด็กหญิงพัชราพร  สีลา
19. เด็กชายพิพัฒน์  หินเธาว์
20. เด็กชายพุฒิพงษ์  จันทร์เต็ม
21. เด็กชายวิริยะ  ปิ่นนาง
22. เด็กหญิงศิรินธร  รู้สมกาย
23. เด็กชายศุภชัย  รัตนประกอบ
24. เด็กหญิงสุนิตา  สีลา
25. เด็กหญิงสุพัชรี  กุลชโร
26. เด็กชายอดิศร  สำรวมจิต
27. เด็กหญิงอนิตศลา  ปฏิภาคศิริ
28. เด็กหญิงอรปรียา  สังคะคำ
29. เด็กชายเจษฎา  สาริมา
30. เด็กชายเอกชัย  สีลา
 
1. นางบัวลี  สุดจริง
2. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์คำหาร
3. นางปรียานุช  พายุบุตร
4. นางสาววิชุดา  วงษ์คำหาร
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงคัทลียา   ปะลา
2. เด็กหญิงจิระนันท์   โสมนัส
3. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีสุขา
4. เด็กหญิงชลลิสา   มะสิกา
5. เด็กชายชลิดา   ขอนกุล
6. เด็กชายณภัทร   แหล่ป้อง
7. เด็กชายธนภัทร   อ่อนเอื้อน
8. เด็กหญิงธิดารัตน์   อ่อนปุย
9. เด็กชายนันท์นภัส   ชินคำ
10. เด็กหญิงปฐมาวดี   จรูญแสง
11. เด็กหญิงปนัดดา   ศิริแก้ว
12. เด็กหญิงปนัดดา   วันเฮียง
13. เด็กหญิงปิยะธิดา   เซ็นกลาง
14. เด็กชายพรรคพงษ์   พิลาโท
15. เด็กหญิงพิศมัย   โสเขียว
16. เด็กหญิงวณิชชา   พลเมืองหล้า
17. เด็กหญิงวรัญญา   สิงปัสสา
18. เด็กหญิงวิลาวัลย์    วันสี
19. เด็กชายวีระพงษ์   นาดี
20. เด็กหญิงวีราพร   เพิ่มสมบูรณ์
21. เด็กหญิงศศิธร   แสนสูง
22. เด็กชายศิวนนท์  ใจหาญ
23. เด็กหญิงสาริศา   แหล่ป้อง
24. เด็กหญิงสุนิสา   อะสุรินทร์
25. เด็กหญิงสุพัตรา   คอนทวน
26. เด็กหญิงหยาดฝน   หวานเนื้อ
27. เด็กหญิงอรนลิน   อัฒจักร์
28. เด็กหญิงอริศรา   เพียรแก้ว
29. เด็กชายอิทธิเดช   สระภูมิ
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
2. นายชาติชาย  พงพรม
3. นางรัชนี  เชาระกำ
4. นางจันทราวรรณ  พันทา
5. นางสายยมพร  พิทักษ์
6. นางธนกชพร  ภารการ
7. นางณัฐพร  สุนทร
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวศศิวรรณ  โคตรบุดดี
2. นางสาวเจตสุดา  ธรรมศรี
 
1. นางสาวจีราพร  ดอนสามารถ
2. นางบัวลอง  นิลทวงษ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายธีรดนย์  บุตรสิม
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  โยธาทูน
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางอัญญรัตน์  วรรณศรี
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นางสาวจณิสตา  อุทาทัย
2. นางสาวรัชนีกร  สีดา
3. นางสาวเกศวลี  สุบันชม
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กชายกานต์  พรมจันทร์
2. เด็กชายพันธการ  นารมย์
 
1. นายไพศาล  มูลมณี
 
158 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 1. เด็กชายนรบดี  คำหอม
2. เด็กชายเขมชาติ  นามป่าสาย
 
1. นายภูวเนศวร์  ศรีทอง
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กชายสันติวัฒน์  ด้วงวังหิน
2. เด็กชายอุกฤษ์  ชาญประไพร
 
1. นางสาวเสด็จ  ไสยลาม
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กชายณัฐธพงษ์  พุทธโกสัย
2. เด็กชายพายุ  แสงประเสริฐ
 
1. นายพนม  ขอนจันทร์
2. นางสาวอภิรดี  โสเขียว
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  สิงห์กันยา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ภิรมย์
 
1. นายจิรพัฒน์  โนราช
2. นายธวัชชัย  มีชำนาญ
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดง 1. เด็กหญิงปานประดับ   ชัยดี
2. เด็กชายอลงกรณ์  อินเลิศ
 
1. นายมุขชาติ  บัวดี
2. นางเกศสุดา  บัวดี
 
163 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร   ราตรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปองไป
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม  ขุ่มด้วง
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์เขียว
2. นายวุฒิชัย  กรมนวน
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายกิตติธัช  ตุเกตุ
2. เด็กชายไกรสิทธิ  กองเสนา
 
1. นายวิศรุต  เพ็ชรสีม่วง
2. นางกนกวรรณ  นาภู่
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสานัก 1. เด็กชายณภัทร  ขวาวัดกลาง
2. เด็กชายภูวดล  ปัทมะริสสา
3. เด็กชายลิขิต  มูลสูตร
 
1. นายวุฒินันทร์  พรนิคม
2. นางสาวจุรีรัตน์  ประทุมแบน
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ใสศรี
2. นายจตุภัฏ  นวลจันทร์
3. เด็กชายนคร  โพธิ
 
1. นายธรรมนูญ  ไชยธงรัตน์
2. นายอนุชิต  มุ่งเกิด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชาภา
2. เด็กชายณัฐพล   ชัยโทนุย
3. เด็กชายปริญญา  บุญสุภา
 
1. นายภูวัตนันทน์  จันที
2. นายวีระพล  บัวคำภู
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุภีร์
2. นายธีระพงษ์  พานศรี
3. เด็กชายอานนท์  มูลธรรมมา
 
1. นายสายันต์  ขอนสัก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ประยูรหงษ์
2. เด็กชายสุทัศน์  เหลาดี
3. เด็กชายอนุรักษ์   สีโพนเพ็ก
 
1. นางจุรีรัตน์  มอญขาม
2. นางเพ็ญศรี  ปัดตาลาคะ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หวานเสร็จ
2. นายชินกร  สังฆจันทร์
3. นายสิทธิชัย  ไพย์ศาสต์
 
1. นางไศยกา  ต่ายทรัพย์
2. นายสมชาย  ต่ายทรัพย์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมะเทวัญ
2. เด็กหญิงธันญภรณ์  มุดไธสง
3. เด็กหญิงวรรณ์นิสา  ชั้นทองคำ
4. เด็กหญิงวิวดาว  จำปาศักดิ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สอน
6. เด็กหญิงอารียา  ผาตะพงษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  พิสันเทียะ
2. นายเปรื่องวิทย์  มีเงิน
3. นายสันติ  อ่อนละออ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นาเหล็ก
2. เด็กหญิงธาวินี  บ้งพิม
3. เด็กหญิงนฤมล  แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงพัชรา  เชื่อธรรม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  คำงาม
6. เด็กหญิงสุนิตา  งานเกณฑ์
 
1. นางวันวิสาข์  น้ำใจดี
2. นางสาวพนิดา  บุญมาไชย
3. นางสาวนิภาพร  ชุมหิน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสภาเพชร
2. เด็กหญิงธนัชชา  เกตุไชโย
3. เด็กชายพชรพล  หล่มเหลา
 
1. นางนงลักษณ์  นาทอง
2. นางสายสวาท  ทับแสงสี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุดาเดช
2. เด็กหญิงพรณิภา  ระติวงษ์
3. เด็กหญิงรดามณี  ศรีช้าง
 
1. นางอนงค์  ถือสมบัติ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงพรวิภา  จาตุรส
3. เด็กหญิงออมชลี  ประดับ
 
1. นางเกษมณี  จันทะโชติ
2. นางจรรยา  หินตะ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพ็งแดง
2. เด็กชายศุภชัย  คำมูล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอไธสง
 
1. นางเอื้องภรณ์   วิชาโคตร
2. นางสาวจิราภา  อำภาคำ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันดีสี
2. เด็กชายชนายุทธ  สวนเข็ม
3. เด็กหญิงชลธิชา  อนุชน
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นายอภิวัฒน์  ปัจจุฐาเน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงศศพรรณ  อนุชน
3. เด็กหญิงสโรชินี  นาสูงชน
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นางชุรีพร  ปวระนา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ไชยมาตย์
3. เด็กชายทศพล  พุทธบุตร
 
1. นางสุภาวดี  ทวีวัฒน์
2. นายวิภูศิษฏ์  เถาทิพย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กชายคณาธิป  พันธ์พรหม
2. เด็กชายวรวุฒิ  กันคำ
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ไชยศิลา
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นายอภิวัฒน์  ปัจจุฐาเน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โนนเสนา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เวียงอินทร์
3. เด็กชายวัชรพล  สอนสี
 
1. นางเยาว์วาชินตน์  สีหามาตย์
2. นางมะลิสา  แก่นพรม
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประจันตะเสน
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ประจันตะเสน
3. เด็กหญิงภัทธรารัตน์  เจริญหล้า
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวนฤมล  เวียงวงษ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธิติ  โคตุทา
2. เด็กชายปิยะราช  ผาตะพงษ์
3. เด็กชายศรายุทธ  กองกะมุด
 
1. นายอุดม  คำเวียง
2. นายปิยะชาติ  ชอบค้า
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กชายกฤษดา  จรรยา
2. เด็กหญิงนิตยา  สมณะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รักเพื่อน
 
1. นางประทิน  สุทธิประภา
2. นางสาวอัจฉรา  พละกลาง
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานันท์  ภูถมเมฆ
 
1. นางสุวิจิตร์  ศักดาคำ
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายจิรวุฒิ  คำน้อย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ราษฎรเจริญ
3. เด็กชายรัชพล  รูปเตี้ย
 
1. นางมาริษา  ผาภูมิ
2. นางนงรัก  สงศรี
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา
2. เด็กหญิงพีรยา  ใสจูง
3. เด็กหญิงไอรดา  สีระว้า
 
1. นางจิราทิพย์  เจริญใจ
2. นางคำภา  หวังสกุลดียิ่ง
 
189 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงตุลา  ไชยศรี
 
1. นางสาวเกษร  บุตรจ้อม
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. นางสาวจันทราทิพย์  สิงห์ชู
 
1. นางนิภา  สินแสง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สีกาลี
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายรุ่งศิริโชค   เพชรกอง
 
1. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำน้อย 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีษา
 
1. นางจินดา  กาวงษ์กลาง
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กชายเอกพิชัย  ชื่นเจริญ
 
1. นางทองใส  วรแสน
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงอรัชพร  ศรีไพศาล
 
1. นายปุรัณ  จีนอินทร์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุวรรณหาร
 
1. นางอารีพร  ทิพย์พิลา
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  แผ่นทอง
 
1. นางณัฐริดา  มูลนาม
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยมศรีเคน
 
1. นางสาวชุลีพร  ชาญประไพร
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพล  คงนาวัง
 
1. นางธิดารัตน์  จันที
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  จะมะรี
 
1. นางวรรณพร  โสมนัส
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  มานาง
2. เด็กชายวินัย  เพ็งจางค์
3. เด็กชายอรรคเดช  ศรีเล
 
1. นางพูลศิลป์  พาบุ
2. นางสาวภัทรานุช  สีตาล
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนหล้า
2. เด็กชายศรราม  คงแหลม
3. เด็กชายอภิชาติ  ร่วมสุข
 
1. นางอรุณณี  เสมอไวย์
2. นางนฤมล  อาจสมบาล
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายชินวัช  ชาเชียง
2. เด็กชายยาซีน  มาณียะ
 
1. นางณัฐกาญจน์  ทองนาค
2. นางสุบรรณ์  แหล่ป้อง
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเหลือง 1. เด็กชายคงกฤช  พงษ์กลาง
2. เด็กชายเจตน์  แก้วน้อย
 
1. นางหนูเวียง  แสนบุญศิริ
2. นายชัยสิทธิ์  พิทักษ์
 
205 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 1. เด็กหญิงพุทธิดา  วรแสน
2. เด็กชายยุฮุน  เกรน
 
1. นางประทุมมาลย์  สีหานู
2. นางเพ็ญพักตร์  บัวผาย
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงชฏาภา  วงเวียน
2. เด็กชายรัฐชาติ  แสงจันทร์ศรี
 
1. นางรวิวรรณ  นาคสวัสดิ์
2. นางจรรยา  สุธัมมา
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สำราญ
 
1. นางพิศมัย  จันทะแมด
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงอิสรียา  กาทอง
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาทุม
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  อรัญมาลา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทีทา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  อรัญมาลา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงคัทลียา   ปะลา
2. เด็กหญิงจิระนันท์   โสมนัส
3. เด็กหญิงชลรดา   เทพจั้ง
4. เด็กหญิงธีระสุดา   แมนเมธี
5. เด็กหญิงวณิชชา   พลเมืองหล้า
6. เด็กหญิงศศิธร   แสนสูง
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
2. นางวรรณพร  โสมนัส
3. นางสาวนิลพัตร  แถวโนนงิ้ว
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กชายภูริศ  เพชรนอก
 
1. นางนุชนาฏ  ชัยรัตน์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายรุ่งศิริโชค  เพชรกอง
 
1. นางสาวพรรณนภา  นิลจุลกะ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ชนะชัย
 
1. นางอรุณณี  เสมอไวย์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  มูลกัน
 
1. นายพิเชษฐ์  รู้ปัญญา
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญพุ่ม
 
1. นางพัชรี  อภัยศรี
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายรุ่งศิริโชค   เพชรกอง
 
1. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. นายสุทธิชัย  สุปัญญา
 
1. นางปิยธิดา  เขตคาม
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พัฒนแสง
2. เด็กชายมงคลทอง   เพชรดี
3. เด็กหญิงอัญชลาภรณ์   แสงจันทร์
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ดอนเส
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกนาดี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  สินเพ็ง
2. เด็กชายธีระเทพ  กวมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  กั้นชัยภูมิ
 
1. นางนันธิชา  ทาภักดี
2. นางปราณี  วาระกูล
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร  โยเหลา
2. เด็กชายพรชัย  ป้องปาน
3. เด็กชายวงศกร  ทับบุญมี
 
1. นายบุญเกิด  สักขู
2. นางสาวพรรัตน์  สมอนา
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  สริมา
2. เด็กชายมานิตย์  สีเล
3. เด็กชายศักดิ์สยาม  อ่อนจันทร์ทุม
 
1. นางอัจจนา  มาซา
2. นางพูลศิลป์  พาบุ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  สริมา
2. เด็กชายชัชวาล  ภักดี
3. เด็กชายศักดิ์สยาม  อ่อนจันทร์ทุม
 
1. นางอัจจนา  มาซา
2. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  นนทะเสน
2. เด็กชายนภากร  ทองอินทร์
3. เด็กชายอนันธชัย  ฝ่ายสูน
 
1. นางสาวธันยพร  ทศคุย
2. นางอุไรวรรณ  คัญทัพ
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีอ่อน
2. เด็กชายนพสิทธิ์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายอาทิตย์  เพ็งพาทย์
 
1. นางทัศนียา  ผาดไธสง
2. นางสำอาง  สิงขิตร์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีเมือง
2. เด็กชายเทวาฤทธิ์  จันทฤชัย
 
1. นางเพ็ญพักตร์  บัวผาย
2. นางสาวศุภลักษณ์  ผือลองชัย
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กชายนฤนาท  ริมี
2. เด็กชายศิริศักดิ์  จันดี
 
1. นายวรวุฒิ  วงศ์วีระขันธ์
2. นางกรุณา  ยางวัน
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  กองแก้ว
2. เด็กชายอาณัฐชัย  มาลาศรี
 
1. นางสาวอนิตศรา  เทียบบุญ
2. นางสาวฐิตาพร  บุตรแก้ว
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงนิตย์นรี  ไทยทวี
2. เด็กหญิงสุชาดา  เอี่ยมอุ่น
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  หมั่นเพียร
 
1. นางฐิติอร  แสนบุญศิริ
2. นางสาวศิวาพร  เทศสีหา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กชายชยานันต์  หุ่นวรรณ
2. เด็กชายณัฐกันต์   เหมือนรู้รักษ์
3. เด็กชายนรินทร์  บุตรพรม
 
1. นางอนงค์  ถือสมบัติ