สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 11 8 8 27 29 16 7 2 52
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 10 10 3 23 26 2 3 1 31
3 บ้านหนองลุมพุก 10 1 1 12 13 1 0 1 14
4 บ้านทุ่งมน 9 3 5 17 23 4 3 2 30
5 บ้านภูเหล็ก 8 9 2 19 28 1 2 1 31
6 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 7 2 2 11 20 10 5 0 35
7 บ้านละว้า 6 6 2 14 10 10 6 4 26
8 เบญจมิตรวิทยาคม 6 3 4 13 24 3 5 1 32
9 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 6 1 0 7 15 5 5 4 25
10 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 5 7 3 15 16 4 4 0 24
11 ชุมชนโนนแสนสุข 5 3 0 8 11 7 1 2 19
12 บ้านเสือเฒ่า 5 2 3 10 21 3 4 4 28
13 ไตรคามประชาสรรค์ 5 1 4 10 19 7 2 1 28
14 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 5 1 2 8 18 11 2 5 31
15 บ้านหนองแปน 4 4 4 12 15 4 4 5 23
16 กรุณาศึกษา 4 3 2 9 14 0 0 0 14
17 บ้านดู่ใหญ่ 4 1 2 7 11 1 0 0 12
18 บ้านขามป้อม 4 0 6 10 14 4 1 2 19
19 บ้านนางาม 4 0 2 6 10 3 2 1 15
20 บ้านไผ่ประถมศึกษา 3 7 0 10 20 15 1 1 36
21 โคกโกโคกกลาง 3 6 4 13 17 7 8 1 32
22 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 3 5 2 10 12 2 5 3 19
23 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 3 4 4 11 15 4 3 4 22
24 บ้านหนองไห 3 4 3 10 12 1 2 3 15
25 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 3 3 2 8 13 12 2 1 27
26 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 3 2 3 8 11 4 3 2 18
27 บ้านหนองสองห้อง 3 1 4 8 9 4 1 5 14
28 บ้านแคนเหนือ 3 1 3 7 7 5 2 0 14
29 มาบตากล้าร่มเย็น 3 1 1 5 7 2 1 0 10
30 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 3 0 1 4 6 3 1 1 10
31 ชุมชนบ้านชนบท 2 4 5 11 24 9 4 2 37
32 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 2 3 5 10 14 7 4 0 25
33 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 3 4 9 12 5 3 2 20
34 โนนพะยอมพิทยไพศาล 2 3 3 8 12 8 4 3 24
35 นาจานซับสมบูรณ์ 2 3 1 6 11 4 5 1 20
36 ชุมชนบ้านหัวขัว 2 2 3 7 12 8 6 4 26
37 บ้านคำโซ่ 2 2 2 6 14 4 8 5 26
38 มัญจาคริสเตียน 2 2 2 6 8 5 1 0 14
39 บ้านโจด 2 2 0 4 8 5 5 4 18
40 บ้านโนนทัน 2 1 3 6 10 1 0 0 11
41 บ้านหนองบัวเย็น 2 1 2 5 6 5 0 0 11
42 สามหมอโนนทัน 2 1 1 4 12 8 1 2 21
43 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 2 1 1 4 11 7 1 1 19
44 ซับแดงซำไผ่ 2 1 1 4 6 4 0 1 10
45 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 2 1 1 4 5 1 1 0 7
46 บ้านนาแพงสงแดง 2 1 0 3 2 3 2 1 7
47 ดอนหมู 2 0 1 3 10 4 3 2 17
48 หนองแซงวิทยาคม 2 0 1 3 8 3 4 5 15
49 บ้านเกิ้ง 2 0 1 3 5 1 4 1 10
50 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 2 0 0 2 9 3 1 0 13
51 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2 5 2 2 1 9
52 เหล่าใหญ่วิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
53 เอี่ยมไพศาล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านวังม่วง 1 6 4 11 19 10 3 2 32
55 บ้านโนนข่า 1 6 3 10 20 5 5 5 30
56 บ้านศิลานาโพธิ์ 1 3 2 6 9 2 2 0 13
57 บ้านห้วยแร่ 1 3 1 5 18 14 1 5 33
58 บ้านกอกป่าผุวิทยา 1 3 1 5 8 4 2 2 14
59 บ้านหนองสะแบงหนองโน 1 3 1 5 6 3 4 1 13
60 บ้านวังหว้า 1 2 3 6 9 5 6 0 20
61 บ้านมูลนาค 1 2 1 4 7 2 1 4 10
62 โนนเขวาประชารักษ์ 1 1 2 4 8 1 0 0 9
63 บ้านวังหินเก่าค้อ 1 1 1 3 7 2 4 1 13
64 คำน้อย 1 1 1 3 7 2 3 1 12
65 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 1 1 3 6 2 0 3 8
66 บ้านปอแดง 1 1 1 3 6 0 0 1 6
67 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 1 0 2 9 5 3 4 17
68 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 1 1 0 2 8 4 0 0 12
69 บ้านโนนสว่าง 1 1 0 2 4 4 1 2 9
70 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
71 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1 0 2 3 4 3 3 3 10
72 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1 0 2 3 3 0 0 1 3
73 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
74 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 0 1 2 3 1 1 1 5
75 อนุบาลศักดิ์สุภา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
76 บ้านเล็บเงือก 1 0 0 1 5 2 1 1 8
77 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 0 0 1 5 2 0 1 7
78 บ้านดอนปอแดง 1 0 0 1 4 3 1 1 8
79 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 0 0 1 4 1 0 1 5
80 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1 3 1 0 0 4
81 บ้านหนองไฮหนองแวง 1 0 0 1 2 5 1 0 8
82 บ้านโสกนาดี 1 0 0 1 2 3 1 2 6
83 บ้านโนนสานัก 1 0 0 1 2 2 0 0 4
84 บ้านส้มป่อย 1 0 0 1 2 0 1 2 3
85 บ้านหนองมะเขือ 1 0 0 1 2 0 0 4 2
86 บ้านหนองแวงไร่ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
87 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
88 บัวเหลือง 1 0 0 1 1 1 0 3 2
89 ร่มเย็นประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านซับบอนซับเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 ไตรมิตรศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 สวัสดี 0 4 2 6 10 7 4 4 21
93 บ้านชีกกค้อ 0 3 1 4 6 1 0 0 7
94 บ้านหนองน้าใส 0 3 0 3 5 5 3 0 13
95 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 2 2 4 10 4 0 2 14
96 บ้านโสกนาค 0 2 1 3 9 3 2 2 14
97 บ้านหัวนา 0 2 1 3 9 3 1 2 13
98 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
99 บ้านวังผือขามป้อม 0 1 2 3 12 6 1 3 19
100 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 1 2 3 10 4 1 1 15
101 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 1 1 2 8 4 0 0 12
102 ประเสริฐแก้วอุทิศ 0 1 1 2 7 1 2 0 10
103 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 1 1 2 5 3 1 2 9
104 บ้านนาข่า 0 1 1 2 3 2 3 2 8
105 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
106 บ้านกุดเชือก 0 1 0 1 7 1 1 2 9
107 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 6 1 0 1 7
108 บ้านสว่าง 0 1 0 1 6 0 2 1 8
109 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 5 7 0 0 12
110 บ้านแจ้งทัพม้า 0 1 0 1 5 2 0 1 7
111 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 1 0 1 4 3 5 6 12
112 บ้านวังแสง 0 1 0 1 4 3 1 2 8
113 บ้านหนองผักตบ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
114 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 1 0 1 3 3 0 2 6
115 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 0 1 0 1 3 2 0 0 5
116 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 0 1 3 1 0 3 4
117 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 1 0 1 2 4 1 2 7
118 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
119 สระแก้วโคกกลาง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
120 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
121 บ้านโนนแดงน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
122 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
123 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
124 บ้านหนองรูแข้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 0 0 2 2 5 2 0 3 7
126 บ้านโคกสาราญ 0 0 2 2 4 7 0 4 11
127 ไตรคามประชาพัฒนา 0 0 1 1 6 7 2 0 15
128 บ้านหินตั้ง 0 0 1 1 6 1 1 2 8
129 ป่าปอ 0 0 1 1 5 6 3 1 14
130 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
131 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
132 บ้านโนนเค็ง 0 0 1 1 2 4 1 1 7
133 ชุมชนบ้านโคก 0 0 1 1 1 6 2 2 9
134 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
135 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
136 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 1 1 0 1 2 1 3
137 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 0 0 4 6 1 0 11
138 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 4 5 0 0 9
139 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
140 บ้านโนนคุต 0 0 0 0 4 0 1 4 5
141 บ้านลาน 0 0 0 0 4 0 1 1 5
142 บ้านท่าสวรรค์ 0 0 0 0 3 4 1 1 8
143 ราชประชานุเคราะห์50 0 0 0 0 3 3 0 4 6
144 บ้านหนองตับเต่า 0 0 0 0 3 2 2 2 7
145 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 0 0 3 1 0 1 4
146 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
147 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
148 บ้านเมืองเพีย 0 0 0 0 2 1 1 4 4
149 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
150 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
151 บ้านเขวา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 5 1 1 7
156 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
157 บ้านคำปากดาว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
158 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
159 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 1 2 2 4 5
160 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
161 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านขุมดิน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
163 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านแท่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
167 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
168 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
169 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านหัวนากลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 บ้านนาฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 4 3 0 7
178 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
179 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
180 บ้านนาตับเต่า 0 0 0 0 0 2 0 2 2
181 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
182 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
183 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
184 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านห้วยแล้ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
186 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
189 บ้านสร้างเอี่ยน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านป่าดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหันแฮด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านเหล่าเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
196 บ้านทุ่มห้วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านแจ้ง 0 0 0 0 0 0 0 4 0
198 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
199 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 235 211 178 624 1,156 556 261 252 1,973