สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 28 14 7 2 49
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 26 2 3 1 31
3 เบญจมิตรวิทยาคม 23 2 5 1 30
4 บ้านภูเหล็ก 22 1 2 1 25
5 บ้านโนนข่า 20 5 5 5 30
6 บ้านเสือเฒ่า 19 3 4 2 26
7 ชุมชนบ้านชนบท 18 9 3 2 30
8 บ้านทุ่งมน 18 4 3 1 25
9 โคกโกโคกกลาง 17 7 8 1 32
10 บ้านห้วยแร่ 16 14 1 5 31
11 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 16 11 2 4 29
12 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 16 8 4 0 28
13 บ้านวังม่วง 16 7 2 2 25
14 บ้านไผ่ประถมศึกษา 15 15 1 1 31
15 ไตรคามประชาสรรค์ 15 7 2 1 24
16 บ้านหนองแปน 15 3 4 4 22
17 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 15 2 3 0 20
18 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 14 6 3 0 23
19 กรุณาศึกษา 14 0 0 0 14
20 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 13 4 5 4 22
21 บ้านหนองลุมพุก 13 1 0 1 14
22 โนนพะยอมพิทยไพศาล 12 8 4 3 24
23 สามหมอโนนทัน 12 8 1 2 21
24 บ้านวังผือขามป้อม 12 5 1 3 18
25 บ้านขามป้อม 12 3 1 2 16
26 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 12 2 5 3 19
27 ชุมชนบ้านหัวขัว 11 8 5 4 24
28 บ้านวังเวินกุดหล่ม 11 3 3 1 17
29 บ้านหนองไห 11 1 2 2 14
30 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 10 7 2 0 19
31 ชุมชนโนนแสนสุข 10 7 1 2 18
32 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 10 7 1 1 18
33 บ้านคำโซ่ 10 4 8 5 22
34 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 10 4 3 2 17
35 ดอนหมู 10 4 3 2 17
36 สวัสดี 9 7 4 4 20
37 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 9 3 2 3 14
38 บ้านโสกนาค 9 3 2 2 14
39 บ้านหัวนา 9 3 1 2 13
40 นาจานซับสมบูรณ์ 9 2 4 1 15
41 บ้านโจด 8 5 5 4 18
42 มัญจาคริสเตียน 8 5 1 0 14
43 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 8 4 3 4 15
44 บ้านหนองม่วงหลุบคา 8 4 1 0 13
45 บ้านดงหนองเกี่ยว 8 4 0 0 12
46 หนองแซงวิทยาคม 8 3 4 5 15
47 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 8 3 0 0 11
48 บ้านศิลานาโพธิ์ 8 2 2 0 12
49 บ้านหนองสองห้อง 8 2 1 5 11
50 บ้านโนนทัน 8 1 0 0 9
51 โนนเขวาประชารักษ์ 8 1 0 0 9
52 บ้านวังหว้า 7 5 6 0 18
53 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 7 4 0 2 11
54 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 7 3 1 0 11
55 บ้านวังหินเก่าค้อ 7 2 4 1 13
56 บ้านนางาม 7 2 2 1 11
57 บ้านกุดเชือก 7 1 1 2 9
58 ประเสริฐแก้วอุทิศ 7 1 1 0 9
59 บ้านหนองบัวเย็น 6 5 0 0 11
60 บ้านมูลนาค 6 2 1 4 9
61 บ้านหินตั้ง 6 1 1 2 8
62 คำน้อย 6 1 1 1 8
63 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 6 1 0 1 7
64 บ้านสว่าง 6 0 2 1 8
65 บ้านละว้า 5 7 5 4 17
66 ขามป้อมประชานุกูล 5 7 0 0 12
67 ไตรคามประชาพัฒนา 5 6 2 0 13
68 บ้านกอกป่าผุวิทยา 5 3 2 1 10
69 ซับแดงซำไผ่ 5 3 0 1 8
70 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 5 2 2 1 9
71 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 5 2 1 1 8
72 บ้านเล็บเงือก 5 2 1 1 8
73 โนนสวางวิทยาสรรค์ 5 2 0 3 7
74 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 5 2 0 2 7
75 ไตรมิตรประชาบำรุง 5 2 0 1 7
76 บ้านเกิ้ง 5 1 4 1 10
77 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 5 1 0 2 6
78 บ้านชีกกค้อ 5 1 0 0 6
79 บ้านปอแดง 5 0 0 0 5
80 ป่าปอ 4 6 2 1 12
81 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 4 5 0 0 9
82 บ้านแคนเหนือ 4 4 2 0 10
83 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 4 3 5 6 12
84 บ้านดอนปอแดง 4 3 1 1 8
85 บ้านวังแสง 4 3 1 1 8
86 บ้านหนองผักตบ 4 3 1 1 8
87 มาบตากล้าร่มเย็น 4 2 1 0 7
88 บ้านแจ้งทัพม้า 4 2 0 1 6
89 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 4 1 1 0 6
90 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 4 1 0 1 5
91 บ้านผักหวานโนนสวาง 4 1 0 0 5
92 บ้านหนองหัวช้าง 4 1 0 0 5
93 บ้านโนนคุต 4 0 1 4 5
94 บ้านลาน 4 0 1 1 5
95 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 3 5 1 0 9
96 บ้านท่าสวรรค์ 3 4 1 1 8
97 ราชประชานุเคราะห์50 3 3 0 4 6
98 บ้านโนนสว่าง 3 3 0 2 6
99 บ้านหนองสะแบงหนองโน 3 2 4 1 9
100 บ้านหนองตับเต่า 3 2 2 2 7
101 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 3 2 0 0 5
102 บ้านนาข่า 3 1 2 2 6
103 จตุรมิตรบ้านไผ่ 3 1 1 1 5
104 บ้านหินตั้งโคกก่อง 3 1 0 3 4
105 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 3 1 0 1 4
106 บ้านดู่ใหญ่ 3 1 0 0 4
107 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 3 1 0 0 4
108 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 3 0 1 0 4
109 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 0 1 0 4
110 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 3 0 0 1 3
111 เหล่าใหญ่วิทยา 3 0 0 0 3
112 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองเต่า 3 0 0 0 3
114 บ้านโคกสาราญ 2 6 0 4 8
115 บ้านหนองน้าใส 2 4 3 0 9
116 บ้านหนองทุ่มวิทยา 2 4 1 2 7
117 บ้านโนนเค็ง 2 4 1 1 7
118 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 3 0 2 5
119 บ้านโนนสานัก 2 2 0 0 4
120 บ้านหนองผือกอบง 2 2 0 0 4
121 บ้านเมืองเพีย 2 1 1 4 4
122 บ้านมูลตุ่น 2 1 0 1 3
123 อนุบาลอรุณโรจน์ 2 1 0 1 3
124 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 1 0 0 3
125 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
126 บ้านป่าม่วง 2 1 0 0 3
127 หัวห้วยหัวฝาย 2 1 0 0 3
128 อุดมคงคาคีรีเขต 2 1 0 0 3
129 บ้านส้มป่อย 2 0 1 2 3
130 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 2 0 0 1 2
131 เอี่ยมไพศาล 2 0 0 0 2
132 บ้านโนนแดงน้อย 2 0 0 0 2
133 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 2 0 0 0 2
134 ชุมชนบ้านโคก 1 6 2 2 9
135 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 1 5 0 1 6
136 บ้านหนองไฮหนองแวง 1 4 1 0 6
137 บ้านห้วยไร่ 1 4 0 0 5
138 บ้านโสกนาดี 1 3 1 2 5
139 บ้านคำปากดาว 1 3 0 1 4
140 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 3 0 0 4
141 บ้านสวนหม่อน 1 2 2 4 5
142 บ้านหนองแวงไร่ 1 2 0 1 3
143 บ้านโนนทองวิทยาคม 1 2 0 1 3
144 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 2 0 0 3
145 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 2 0 0 3
146 บ้านท่าม่วง 1 1 2 0 4
147 บ้านหนองขามวิทยา 1 1 1 0 3
148 บ้านแท่น 1 1 1 0 3
149 บ้านโนนพันชาติ 1 1 1 0 3
150 บ้านวังแคน 1 1 0 2 2
151 เก่านาโนมีวิทยา 1 1 0 2 2
152 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 1 0 1 2
153 บ้านหนองรูแข้ 1 1 0 0 2
154 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 1 1 0 0 2
155 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 0 2
156 บ้านโนนตุ่นศึกษา 1 1 0 0 2
157 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 1 0 0 2
158 ร่มเย็นประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 1 0 1 0 2
160 บ้านหัวนากลาง 1 0 1 0 2
161 สระแก้วโคกกลาง 1 0 1 0 2
162 บ้านหนองมะเขือ 1 0 0 4 1
163 บ้านหนองนางขวัญ 1 0 0 1 1
164 บ้านโพธิ์ไชย 1 0 0 1 1
165 บ้านซับบอนซับเจริญ 1 0 0 0 1
166 ไตรมิตรศึกษา 1 0 0 0 1
167 บ้านนาฮี 1 0 0 0 1
168 บ้านห้วยฮวก 1 0 0 0 1
169 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 4 3 0 7
170 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 4 0 0 4
171 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 2 3 3 5
172 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 2 2 1 4
173 บ้านนาแพงสงแดง 0 2 1 1 3
174 บ้านนาตับเต่า 0 2 0 2 2
175 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 2 0 2 2
176 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 2 0 0 2
177 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 2 0 0 2
178 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 1 2 1 3
179 บ้านขุมดิน 0 1 2 1 3
180 บัวเหลือง 0 1 0 3 1
181 บ้านห้วยแล้ง 0 1 0 2 1
182 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 1 0 1 1
183 บ้านคำแคน 0 1 0 1 1
184 บ้านไส้ไก่ 0 1 0 1 1
185 บ้านเขวา 0 1 0 0 1
186 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 1 0 0 1
187 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 1 0 0 1
188 บ้านป่าดู่ 0 1 0 0 1
189 บ้านสร้างเอี่ยน 0 1 0 0 1
190 บ้านหันแฮด 0 1 0 0 1
191 บ้านโกน้อย 0 1 0 0 1
192 บ้านเหล่าเหนือ 0 0 1 1 1
193 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 1 0 1
194 บ้านทุ่มห้วย 0 0 1 0 1
195 บ้านแจ้ง 0 0 0 4 0
196 บ้านขามเรียน 0 0 0 2 0
197 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0 1 0
198 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 1 0
199 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 0
200 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0
201 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 0
202 บ้านบัว 0 0 0 0 0
203 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 0
204 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 0
รวม 1,007 498 241 237 1,983